Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 1

Cuvântul a devenit trup

1La început era Cuvântul[a], şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa[b], şi viaţa era lumina oamenilor.[c] Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o[d].

Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină. Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume.[e] 10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul[f] să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge[g], nici din voia firii, nici din voia vreunui om,[h] ci din Dumnezeu.

14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit[i] printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl[j], plin de har şi de adevăr.

15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“ 16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi[k] har după har. 17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu[l], Cel Care este în sânul[m] Tatălui, El L-a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19 Iată mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis (la el)[n] nişte preoţi şi leviţi ca să-l întrebe:

– Tu cine eşti?

20 El a mărturisit; n-a refuzat să răspundă, ci a mărturisit:

– Nu eu sunt Cristosul[o]!

21 Ei l-au întrebat:

– Atunci cine eşti? Eşti Ilie?

– Nu sunt! a răspuns el.

– Eşti Profetul[p]?

– Nu! a răspuns el.

22 Atunci i-au zis:

Dar cine eşti? – ca să le dăm un răspuns celor ce ne-au trimis! Ce spui tu despre tine însuţi?

23 El a zis:

– Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie:
    „Neteziţi calea Domnului!“,

aşa cum a spus profetul Isaia[q].

24 Ei fuseseră trimişi de către farisei[r], 25 aşa că l-au întrebat:

– Atunci, dacă nu eşti nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul, de ce botezi?

26 Ioan le-a răspuns:

– Eu botez cu[s] apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe Care voi nu-L cunoaşteţi, 27 Cel Ce vine după mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalei!“

28 Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Isus, Mielul lui Dumnezeu

29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii! 30 El este Cel despre Care spuneam: «După mine vine un om Care este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. 31 Nici eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut Israelului.»“ 32 Ioan a depus următoarea mărturie: „L-am văzut pe Duhul coborând din cer ca un porumbel şi rămânând peste El. 33 Nici eu nu-L cunoşteam, dar Cel Ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Cel peste Care vei vedea Duhul coborând şi rămânând, Acela este Cel Care botează cu Duhul Sfânt!» 34 Iar eu am văzut şi am depus mărturie că Acesta este Fiul lui Dumnezeu[t].“

Primii ucenici

35 În ziua următoare, Ioan stătea iarăşi cu doi dintre ucenicii lui 36 şi, văzându-L pe Isus trecând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ 37 Cei doi ucenici ai lui au auzit ce a spus şi L-au urmat pe Isus. 38 Isus S-a întors şi, văzând că aceştia Îl urmează, i-a întrebat:

– Ce căutaţi?

Ei I-au răspuns:

Rabbi[u] – care tradus, înseamnă „Învăţătorule“ – unde stai?

39 El le-a zis:

– Veniţi şi veţi vedea!

Ei s-au dus şi au văzut unde stătea; şi în ziua aceea au rămas cu El. Era cam pe la ceasul al zecelea[v]. 40 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi-L urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a zis: „Noi L-am găsit pe Mesia!“ – care este tradus „Cristos“. 42 Şi l-a dus la Isus. Când l-a văzut, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan[w]; tu vei fi numit «Chifa»“ – care este tradus „Petru“[x].

43 A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“ 44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.

45 Filip l-a găsit pe Natanael[y] şi i-a zis:

– Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, precum şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret!

46 Natanael i-a zis:

– Poate ieşi ceva bun din Nazaret?!

Filip i-a răspuns:

– Vino şi vezi!

47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie!“

48 Natanael L-a întrebat:

– De unde mă cunoşti?

Isus i-a răspuns:

– Te-am văzut când stăteai sub smochin[z], înainte ca Filip să te cheme.

49 Natanael a zis:

Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel![aa]

50 Isus i-a răspuns:

– Crezi pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea! 51 Apoi i-a zis:

– Adevărat, adevărat vă spun că veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu înălţându-se şi coborându-se peste Fiul Omului[ab]!

Notas al pie

 1. Ioan 1:1 Sau: Cuvântul era
 2. Ioan 1:4 Cele mai timpurii mss nu au semn de punctuaţie, iar cele mai târzii conţin: Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru n-a fost făcut fără El. Ceea ce a fost făcut (a venit în existenţă) în El era viaţa
 3. Ioan 1:4 Posibil o aluzie la Ps. 36:9
 4. Ioan 1:5 Probabil o ambiguitate intenţionată, deoarece expresia se poate traduce şi: dar întunericul n-a înţeles-o
 5. Ioan 1:9 Sau: Aceasta era adevărata Lumină care îl luminează pe orice om venind în lume.
 6. Ioan 1:12 Sau: puterea
 7. Ioan 1:13 Substantivul grecesc este un plural, având sensul aici de născuţi nu din părinţi naturali (sau: pe cale naturală)
 8. Ioan 1:13 Sau: născuţi nu din părinţi naturali, nici din dorinţă omenească, nici din hotărârea unui bărbat
 9. Ioan 1:14 Sensul termenului grecesc este acela de şi-a întins cort, făcând trimitere la Ex. 25:8; 40:34-35, în ideea că acea prezenţă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului prin mijlocirea Cortului şi acea slavă a lui Dumnezeu care a umplut atunci Cortul este acum printre oameni în persoana Cuvântului întrupat
 10. Ioan 1:14 Sau: o slavă ca a Singurului şi Unicului, care a venit de la Tatăl; termenul grecesc pentru singurul este tradus adesea cu singurul născut, însă are şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea
 11. Ioan 1:16 Sau: adică
 12. Ioan 1:18 Cf. celor mai timpurii şi mai importante mss; sau: Singurul Dumnezeu; sau: Singurul şi unicul Dumnezeu; vezi şi nota precedentă. Cele mai multe mss conţin: Singurul Fiu
 13. Ioan 1:18 Expresie ce arată o relaţie foarte apropiată sau locul de cinste pe care-l ocupă o persoană în relaţie cu alta; vezi şi 13:23
 14. Ioan 1:19 Cele mai timpurii mss şi cele mai multe mss nu conţin aceste cuvinte, care apar însă în unele mss importante
 15. Ioan 1:20 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; şi în vs. 25, 41
 16. Ioan 1:21 Vezi Deut. 18:15, 18
 17. Ioan 1:23 Vezi Is. 40:3
 18. Ioan 1:24 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală); peste tot în carte
 19. Ioan 1:26 Sau: în; şi în vs. 31, 33
 20. Ioan 1:34 Unele mss conţin: Alesul lui Dumnezeu
 21. Ioan 1:38 Rab înseamnă mare, puternic, important, iar în acest context se referă la o autoritate spirituală; sau: Învăţătorule, Maestre; şi în v. 49
 22. Ioan 1:39 Ora 16:00
 23. Ioan 1:42 Cf. celor mai timpurii şi mai importante mss (vezi şi nota de la Mt. 16:17); cele mai multe mss conţin: fiul lui Iona, probabil pe baza lui Mt. 16:17
 24. Ioan 1:42 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră
 25. Ioan 1:45 Vezi nota de la Mt. 10:3
 26. Ioan 1:48 Evreii pioşi studiau Scripturile şi se rugau la umbra smochinilor; pe de altă parte, smochinul era un simbol al păcii şi al prosperităţii epocii mesianice (Mica 4:4, Zah. 3:10)
 27. Ioan 1:49 Mărturisirea lui Natanael trimite la Ps. 2:6-7
 28. Ioan 1:51 Titlu mesianic pe care Isus Şi-l atribuie (vezi Dan. 7:13-14); apare de peste 80 de ori în Evanghelii; peste tot în carte

New Living Translation

John 1

Prologue: Christ, the Eternal Word

1In the beginning the Word already existed.
    The Word was with God,
    and the Word was God.
He existed in the beginning with God.
God created everything through him,
    and nothing was created except through him.
The Word gave life to everything that was created,[a]
    and his life brought light to everyone.
The light shines in the darkness,
    and the darkness can never extinguish it.[b]

God sent a man, John the Baptist,[c] to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light; he was simply a witness to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world.

10 He came into the very world he created, but the world didn’t recognize him. 11 He came to his own people, and even they rejected him. 12 But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. 13 They are reborn—not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God.

14 So the Word became human[d] and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness.[e] And we have seen his glory, the glory of the Father’s one and only Son.

15 John testified about him when he shouted to the crowds, “This is the one I was talking about when I said, ‘Someone is coming after me who is far greater than I am, for he existed long before me.’”

16 From his abundance we have all received one gracious blessing after another.[f] 17 For the law was given through Moses, but God’s unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. 18 No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God,[g] is near to the Father’s heart. He has revealed God to us.

The Testimony of John the Baptist

19 This was John’s testimony when the Jewish leaders sent priests and Temple assistants[h] from Jerusalem to ask John, “Who are you?” 20 He came right out and said, “I am not the Messiah.”

21 “Well then, who are you?” they asked. “Are you Elijah?”

“No,” he replied.

“Are you the Prophet we are expecting?”[i]

“No.”

22 “Then who are you? We need an answer for those who sent us. What do you have to say about yourself?”

23 John replied in the words of the prophet Isaiah:

“I am a voice shouting in the wilderness,
    ‘Clear the way for the Lord’s coming!’”[j]

24 Then the Pharisees who had been sent 25 asked him, “If you aren’t the Messiah or Elijah or the Prophet, what right do you have to baptize?”

26 John told them, “I baptize with[k] water, but right here in the crowd is someone you do not recognize. 27 Though his ministry follows mine, I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his sandal.”

28 This encounter took place in Bethany, an area east of the Jordan River, where John was baptizing.

Jesus, the Lamb of God

29 The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look! The Lamb of God who takes away the sin of the world! 30 He is the one I was talking about when I said, ‘A man is coming after me who is far greater than I am, for he existed long before me.’ 31 I did not recognize him as the Messiah, but I have been baptizing with water so that he might be revealed to Israel.”

32 Then John testified, “I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him. 33 I didn’t know he was the one, but when God sent me to baptize with water, he told me, ‘The one on whom you see the Spirit descend and rest is the one who will baptize with the Holy Spirit.’ 34 I saw this happen to Jesus, so I testify that he is the Chosen One of God.[l]

The First Disciples

35 The following day John was again standing with two of his disciples. 36 As Jesus walked by, John looked at him and declared, “Look! There is the Lamb of God!” 37 When John’s two disciples heard this, they followed Jesus.

38 Jesus looked around and saw them following. “What do you want?” he asked them.

They replied, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are you staying?”

39 “Come and see,” he said. It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying, and they remained with him the rest of the day.

40 Andrew, Simon Peter’s brother, was one of these men who heard what John said and then followed Jesus. 41 Andrew went to find his brother, Simon, and told him, “We have found the Messiah” (which means “Christ”[m]).

42 Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, “Your name is Simon, son of John—but you will be called Cephas” (which means “Peter”[n]).

43 The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, “Come, follow me.” 44 Philip was from Bethsaida, Andrew and Peter’s hometown.

45 Philip went to look for Nathanael and told him, “We have found the very person Moses[o] and the prophets wrote about! His name is Jesus, the son of Joseph from Nazareth.”

46 “Nazareth!” exclaimed Nathanael. “Can anything good come from Nazareth?”

“Come and see for yourself,” Philip replied.

47 As they approached, Jesus said, “Now here is a genuine son of Israel—a man of complete integrity.”

48 “How do you know about me?” Nathanael asked.

Jesus replied, “I could see you under the fig tree before Philip found you.”

49 Then Nathanael exclaimed, “Rabbi, you are the Son of God—the King of Israel!”

50 Jesus asked him, “Do you believe this just because I told you I had seen you under the fig tree? You will see greater things than this.” 51 Then he said, “I tell you the truth, you will all see heaven open and the angels of God going up and down on the Son of Man, the one who is the stairway between heaven and earth.[p]

Notas al pie

 1. 1:3-4 Or and nothing that was created was created except through him. The Word gave life to everything.
 2. 1:5 Or and the darkness has not understood it.
 3. 1:6 Greek a man named John.
 4. 1:14a Greek became flesh.
 5. 1:14b Or grace and truth; also in 1:17.
 6. 1:16 Or received the grace of Christ rather than the grace of the law; Greek reads received grace upon grace.
 7. 1:18 Some manuscripts read But the one and only Son.
 8. 1:19 Greek and Levites.
 9. 1:21 Greek Are you the Prophet? See Deut 18:15, 18; Mal 4:5-6.
 10. 1:23 Isa 40:3.
 11. 1:26 Or in; also in 1:31, 33.
 12. 1:34 Some manuscripts read the Son of God.
 13. 1:41 Messiah (a Hebrew term) and Christ (a Greek term) both mean “anointed one.”
 14. 1:42 The names Cephas (from Aramaic) and Peter (from Greek) both mean “rock.”
 15. 1:45 Greek Moses in the law.
 16. 1:51 Greek going up and down on the Son of Man; see Gen 28:10-17. “Son of Man” is a title Jesus used for himself.