Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 25

Şaptezeci de ani de exil

1Cuvântul care a venit la Ieremia cu privire la tot poporul lui Iuda în al patrulea an de domnie al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda; era totodată primul an de domnie al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

Ieremia, profetul, a vorbit întregului popor al lui Iuda şi tuturor locuitorilor Ierusalimului şi le-a zis: „Timp de douăzeci şi trei de ani – din anul al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi până în ziua de azi – Cuvântul Domnului a venit la mine şi eu vi l-am vestit iarăşi şi iarăşi, dar voi nu aţi luat aminte.

Domnul i-a trimis iarăşi şi iarăşi pe toţi slujitorii Lui, profeţii, dar voi n-aţi ascultat şi nu v-aţi plecat urechea să luaţi aminte. Ei au spus: «Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre şi astfel veţi putea rămâne în ţara pe care Domnul v-a dat-o vouă şi strămoşilor voştri, din veşnicie în veşnicie. Nu vă duceţi după alţi dumnezei ca să le slujiţi şi să vă închinaţi înaintea lor. Nu Mă mâniaţi prin lucrarea mâinilor voastre şi astfel nu vă voi face nimic rău.» Dar voi nu M-aţi ascultat, zice Domnul, ci, prin lucrarea mâinilor voastre, M-aţi provocat la mânie şi v-aţi făcut rău vouă înşivă.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul Oştirilor: «Pentru că nu aţi ascultat de cuvintele Mele, voi strânge toate clanurile din nord, zice Domnul, şi pe slujitorul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi îi voi aduce împotriva acestei ţări, împotriva locuitorilor ei şi împotriva tuturor neamurilor de jur împrejur. Le voi distruge cu desăvârşire[a] şi le voi preface într-o pricină de groază şi de batjocură, într-o ruină veşnică. 10 Voi face să le piară strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, glasul mirelui şi al miresei, zgomotul râşniţei şi lumina lămpii. 11 Toată ţara aceasta va deveni un loc pustiu şi îngrozitor şi toate neamurile acestea vor sluji împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani. 12 Dar când se vor împlini cei şaptezeci de ani, îl voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul lui, ţara caldeenilor, pentru nelegiuirea lor, zice Domnul. O voi preface într-o ruină veşnică. 13 Voi aduce peste ea toate lucrurile pe care le-am rostit împotriva ei, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a fost profeţit de Ieremia împotriva tuturor neamurilor. 14 Căci ei vor fi înrobiţi de multe neamuri şi de regi puternici. Le voi răsplăti după faptele şi după lucrarea mâinilor lor.»“

Cupa mâniei Domnului

15 „Aşa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Ia din mâna Mea această cupă plină cu vinul mâniei Mele şi dă-l să-l bea la toate neamurile la care te trimit. 16 Când îl vor bea, vor ameţi şi vor fi ca nişte nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite printre ei.» 17 Eu am luat cupa din mâna Domnului ca să le dau să bea tuturor neamurilor la care m-a trimis Domnul: 18 Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, regilor şi conducătorilor lui, ca să le prefacă în ruină, într-o pricină de groază, de batjocură şi de blestem, ca în ziua de azi; 19 lui Faraon, monarhul Egiptului, slujitorilor lui, conducătorilor lui, întregului său popor 20 şi întregului amestec de popoare de acolo, tuturor regilor ţării Uţ, tuturor regilor filistenilor, – cei ai Aşchelonului, ai Gazei, ai Ekronului şi ai rămăşiţei Aşdodului –, 21 Edomului, Moabului şi fiilor lui Amon; 22 tuturor regilor Tirului şi Sidonului, regilor ostroavelor de dincolo de mare; 23 Dedanului, Temei, Buzului şi tuturor celor ce îşi rad colţurile bărbii[b]; 24 tuturor regilor Arabiei şi tuturor regilor amestecului de popoare care locuiesc în pustie; 25 tuturor regilor Zimrei, tuturor regilor Elamului şi Mediei; 26 tuturor regilor din nord, de aproape şi de departe, şi unora şi altora, tuturor regatelor de pe faţa pământului. După ei va bea şi împăratul Şeşakului[c].

27 Să le spui că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi, îmbătaţi-vă, vomaţi şi cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»

28 Dacă vor refuza să ia cupa din mâna ta şi s-o bea, să le spui că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «O veţi bea cu siguranţă! 29 Căci iată, încep să aduc nenorocirea în cetatea peste care este chemat Numele Meu! Şi voi să rămâneţi nepedepsiţi?! Nu veţi rămâne nepedepsiţi, căci voi chema sabia împotriva tuturor locuitorilor pământului, zice Domnul Oştirilor.»

30 Iar tu, să profeţeşti împotriva lor toate aceste cuvinte şi să le spui:

«Domnul va răcni de pe înălţimi,
    va face să-i răsune glasul din Locaşul Său cel sfânt
        şi va răcni puternic împotriva locuinţei Sale.
Va striga împotriva tuturor locuitorilor pământului
    asemenea celor ce calcă în picioare strugurii.
31 Vuietul va ajunge până la capătul pământului,
    căci Domnul se ceartă cu neamurile;
El intră la judecată cu orice om
    şi-i dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul.»“

32 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Iată, nenorocirea se răspândeşte
    de la un neam la altul,
şi de la capătul pământului
    se ridică o mare furtună.»

33 În ziua aceea, cei pe care-i va ucide Domnul vor fi peste tot – de la un capăt al pământului la celălalt. Nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi pe faţa pământului.

34 «Bociţi şi strigaţi, voi, păstori!
    Tăvăliţi-vă în cenuşă, voi, conducători ai turmei,
căci a venit ziua să fiţi înjunghiaţi;
    veţi zăcea împrăştiaţi şi căzuţi la pământ
asemenea fărâmiţelor unui vas preţios.»
35 Nu mai este nici o scăpare pentru păstori,
    nici un loc de refugiu pentru conducătorii turmei!
36 Se aud strigătele păstorilor
    şi bocetele conducătorilor turmei,
        căci Domnul le distruge păşunea.
37 Ţarcurile[d] lor liniştite sunt devastate
    de mânia aprigă a Domnului.
38 Ca un pui de leu, El Şi-a părăsit vizuina,
    aşa că ţara a devenit o pustie
din cauza sabiei[e] nimicitorului
    şi a mâniei aprinse a Domnului.“

Notas al pie

  1. Ieremia 25:9 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
  2. Ieremia 25:23 Sau: celor de departe
  3. Ieremia 25:26 Şeşak este o criptogramă pentru Babilon. Genul acesta de criptogramă, numit atbaş, este format prin substituirea primei consoane a alfabetului ebraic cu ultima, a celei de-a doua cu penultima ş.a.m.d.
  4. Ieremia 25:37 Sau: păşunile
  5. Ieremia 25:38 Câteva mss TM, LXX (vezi şi Ier. 46:16; 50:16); cele mai multe mss TM: mâniei

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Jeremías 25

Setenta años de cautiverio

1Esta es la palabra que vino a Jeremías en relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año cuarto del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén: «Desde el año trece de Josías hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy —¡y conste que ya han pasado veintitrés años!—, el Señor me ha dirigido su palabra, y yo os he hablado en repetidas ocasiones, pero no me habéis hecho caso.

»Además, una y otra vez el Señor os ha enviado a sus siervos los profetas, pero no les habéis escuchado ni les habéis prestado atención. Ellos os exhortaban: “Dejad ya vuestro mal camino y vuestras malas acciones. Así podréis habitar en la tierra que, desde siempre y para siempre, el Señor os ha dado a vosotros y a vuestros antepasados. No vayáis tras otros dioses para servirles y adorarlos; no me irritéis con la obra de vuestras manos, y no os haré ningún mal”.

»Pero no me obedecisteis —afirma el Señor—, sino que me irritasteis con la obra de vuestras manos, para vuestra propia desgracia.

»Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: “Por cuanto no habéis obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo: ¡los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación! —afirma el Señor—. 10 Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. 11 Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante setenta años”.

12 »Pero, cuando se hayan cumplido los setenta años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua —afirma el Señor—. 13 Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que le anuncié, y todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. 14 Los caldeos, a su vez, caerán bajo el yugo de muchas naciones y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos».

15 El Señor, el Dios de Israel, me dijo: «Toma de mi mano esta copa del vino de mi ira, y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. 16 Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio, a causa de la espada que voy a enviar contra ellos».

17 Tomé de la mano del Señor la copa, y se la di a beber a todas las naciones a las cuales el Señor me envió: 18 a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus jefes, para convertirlos en ruinas, en motivo de horror, burla y maldición, como hoy se puede ver. 19 También se la di a beber al faraón, rey de Egipto, y a sus siervos y jefes y a todo su pueblo; 20 a todos los forasteros, a todos los reyes del país de Uz, y a todos los reyes del país de los filisteos: a los de Ascalón, Gaza y Ecrón, y a los sobrevivientes de Asdod; 21 a Edom y Moab, y a los hijos de Amón; 22 a todos los reyes de Tiro y de Sidón; a todos los reyes de las costas al otro lado del mar; 23 a Dedán, Temá y Buz; a todos los pueblos que se rapan las sienes; 24 a todos los reyes de Arabia; a todos los reyes de las diferentes tribus del desierto; 25 a todos los reyes de Zimri, Elam y Media; 26 a todos los reyes del norte, cercanos o lejanos entre sí, y a todos los reinos que están sobre la faz de la tierra. Y después de ellos beberá el rey de Sesac.[a]

27 «Tú les dirás: “Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ‘Bebed, emborrachaos, vomitad y caed para no levantaros más, por causa de la espada que envío contra vosotros’ ”. 28 Pero, si se niegan a tomar de tu mano la copa y beberla, tú les dirás: “Así dice el Señor Todopoderoso: ‘¡Tendréis que beberla!’ 29 Desataré calamidades contra la ciudad que lleva mi nombre. ¿Y creéis vosotros que no os voy a castigar? Al contrario, seréis castigados —afirma el Señor Todopoderoso—, porque yo desenvaino la espada contra todos los habitantes de la tierra”.

30 »Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras:

»“Ruge el Señor desde lo alto;
    desde su santa morada hace tronar su voz.
Ruge violento contra su rebaño;
    grita como los que pisan la uva,
    contra todos los habitantes del mundo.
31 El estruendo llega hasta los confines de la tierra,
    porque el Señor litiga contra las naciones;
enjuicia a todos los mortales,
    y pasa por la espada a los malvados”»,
            afirma el Señor.

32 Así dice el Señor Todopoderoso:

«La calamidad se extiende de nación en nación;
    una terrible tempestad se desata
    desde los confines de la tierra».

33 En aquel día, las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará ni las recogerá ni las enterrará; se quedarán sobre la faz de la tierra, como el estiércol.

34 Gemid, pastores, y clamad;
    revolcaos en el polvo, jefes del rebaño,
porque os ha llegado el día de la matanza;
    seréis dispersados, y caeréis como carneros escogidos.[b]
35 Los pastores no tendrán escapatoria;
    no podrán huir los jefes del rebaño.
36 Escuchad el clamor de los pastores
    y el gemido de los jefes del rebaño,
    porque el Señor destruye sus pastizales.
37 Las hermosas praderas son asoladas,
    a causa de la ardiente ira del Señor.
38 Como león que deja abandonada su guarida,
    el Señor ha dejado desolado su país,
a causa de la espada[c] devastadora,
    a causa de la ardiente ira del Señor.

Notas al pie

  1. 25:26 Sesac es un criptograma que alude a Babilonia.
  2. 25:34 carneros escogidos (LXX); vasijas escogidas (TM).
  3. 25:38 la espada (mss. hebreos, LXX y Targum; véanse también Jer 46:16 y 50:16); la ira (TM).