Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 1

1Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate[a] printre neamuri: salutări!

Încercări şi ispite

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie atunci când vă confruntaţi cu felurite încercări, căci ştiţi că încercarea credinţei voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi ducă la desăvârşire lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor cu generozitate şi fără să mustre, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoieşte este ca valul mării, purtat de vânt şi dus încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile lui.

Fratele care are o situaţie umilă să se laude cu înălţarea lui. 10 Cel bogat însă să se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii. 11 Soarele răsare cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba; floarea ei cade şi frumuseţea ei piere. Aşa se va veşteji şi cel bogat în umbletele lui.

12 Ferice de omul care rabdă încercarea! Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieţii, pe care a promis-o Dumnezeu[b] celor ce-L iubesc. 13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu!“ Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău şi El nu ispiteşte pe nimeni. 14 Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă şi momit. 15 Atunci pofta concepe dând naştere la păcat, iar păcatul, o dată înfăptuit, dă naştere la moarte.

16 Nu vă lăsaţi duşi în rătăcire, fraţii mei preaiubiţi! 17 Orice dăruire generoasă şi orice dar desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării[c]. 18 El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui.

Împlinitori ai Cuvântului

19 Fraţii mei preaiubiţi, să ştiţi următorul lucru: fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire şi încet la mânie; 20 căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. 21 De aceea, daţi la o parte orice murdărie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!

22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători, înşelându-vă singuri! 23 Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-şi priveşte propria faţă într-o oglindă, 24 iar, după ce s-a privit, el pleacă şi uită imediat cum era. 25 Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea desăvârşită – Legea libertăţii – şi perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit[d] în lucrarea lui.

26 Dacă cineva crede că este religios, dar nu-şi ţine în frâu limba, îşi înşală inima, iar religia lui este fără valoare. 27 Religia curată şi nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să ai grijă de orfani şi de văduve în necazurile lor şi să te păstrezi neîntinat de lume.

Notas al pie

  1. Iacov 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creştinii răspândiţi în lumea greco-romană
  2. Iacov 1:12 Unele mss conţin: Domnul, iar altele nu conţin un subiect specific
  3. Iacov 1:17 Probabil cu referire la anumite schimbări ale astrelor (de ex., eclipse), care aduceau cu sine variaţii în ce priveşte lumina şi întunericul
  4. Iacov 1:25 Sau: binecuvântat

New Russian Translation

James 1

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа.

Мудрость и вера

2Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[a], считайте это великой радостью. 3Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, 4а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. 5Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. 6Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. 7Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа. 8Это двоедушный человек, нетвердый во всем, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

9Брат из низшего сословия, на самом деле, может хвалиться своим высоким положением. 10А богатый может хвалиться своим унижением, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает[b]. Так же и богатый человек увянет за своими делами.

12Блажен тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[c], который Бог обещал всем, кто любит Его. 13Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Бог меня искушает». Бог Сам не может быть искушен злом и не искушает никого. 14Каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его. 15Затем желание зачинает и порождает грех, а сделанный грех порождает смерть.

16Любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[d] среди Его созданий.

Слова и поступки

19Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20В гневе человек не делает угодного Богу. 21Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24он посмотрел на себя, отошел и сразу же забыл, как выглядит. 25Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон, Закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах.

26Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27Чистое и непорочное благочестие перед Богом, нашим Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. 1:2 Испытаниями – или «искушениями».
  2. 1:10-11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  3. 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  4. 1:18 Первые плоды – первый урожай, первенцы животных и людей в древности считались священными и посвящались Богу (см., напр., Исх. 13:1-2; Лев. 23:9-14; Чис. 3:12; 15:20-21; Втор. 15:19-23; 26:1-11). В данном тексте может быть четыре варианта толкования выражения «первые плоды»: 1) верующие в Иисуса Христа – это люди, которые посвящены Богу; 2) последователи Христа являются первыми (хронологически) среди «нового творения» (см. Рим. 8:19-21; Отк. 21:1-5); 3) первые плоды – это признак будущего урожая, и возможно в этом смысле ранние (первые) последователи Иисуса Христа названы первыми плодами; 4) у верующих в Христа особое положение в глазах Бога. Вполне вероятно, что правильными могут быть сразу несколько из приведенных выше вариантов.