Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 36:1-43

Urmașii lui Esau

(1 Cron. 1:35-42)

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. lui Esau, adică Edom:

2Esau și‑a luat soții dintre fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Țivon, 3și pe Basmat, fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.

4Ada i l‑a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l‑a născut pe Reuel, 5iar Oholibama i‑a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah. Aceștia au fost fiii lui Esau, care i s‑au născut în țara Canaan.

6Esau și‑a luat soțiile, fiii, fiicele, pe toți robii6 Lit.: sufletele, sensul fiind cel menționat în text. din casa lui, vitele, toate animalele și averile pe care le‑a strâns în țara Canaan și a plecat de lângă fratele său, Iacov, într‑o altă țară, 7pentru că bunurile lor erau prea multe ca ei să locuiască împreună. Țara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor. 8Astfel, Esau, adică Edom, s‑a așezat pe muntele Seir.

9Aceștia au fost urmașii lui Esau, tatăl edomiților din muntele Seirului.

10Iată care au fost numele fiilor lui Esau:

Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau;

Reuel, fiul Basmatei, soția lui Esau.

11Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.

12Timna era țiitoarea12 Vezi nota de la 22:24. lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l‑a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceștia au fost nepoții Adei, soția lui Esau.

13Aceștia au fost fiii lui Reuel:

Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

14Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau și fiica lui Ana, fiul lui Țivon: ea i‑a născut lui Esau pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah.

15Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau:

fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost:

căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Țefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Korah , căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceștia au fost nepoții Adei.

17Aceștia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau:

căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în țara Edomului; aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

18Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau:

căpetenia Ieuș, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana și soția lui Esau.

19Aceștia au fost fiii lui Esau, adică Edom, și acestea au fost căpeteniile lor.

20Aceștia au fost fiii horitului Seir, locuitorii țării:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, 21Dișon, Ețer și Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, fiii lui Seir, în Edom.

22Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23Aceștia au fost fiii lui Șobal:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

24Aceștia au fost fiii lui Țivon:

Aia și Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele în pustie, pe când păștea măgarii tatălui său, Țivon.

25Aceștia au fost copiii lui Ana:

Dișon și Oholibama, fiica lui Ana.

26Aceștia au fost fiii lui Dișon:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

27Aceștia au fost fiii lui Ețer:

Bilhan, Zaavan și Akan.

28Aceștia au fost fiii lui Dișan:

Uț și Aran.

29Acestea au fost căpeteniile horiților:

căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țivon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Ețer și căpetenia Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, potrivit cetelor lor în țara lui Seir.

Regii Edomului

31Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei., au fost:

32Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetății sale era Dinhaba.

33Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

34Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

35Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

36Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

37Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu37 Probabil Eufratul. a domnit în locul lui.

38Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

39Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

40Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile și regiunile lor, sunt următoarele:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 43căpetenia Magdiel și căpetenia Iram.

Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în țara pe care o stăpâneau. Esau a fost tatăl edomiților.

New International Version - UK

Genesis 36:1-43

Esau’s descendants

1This is the account of the family line of Esau (that is, Edom).

2Esau took his wives from the women of Canaan: Adah daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah daughter of Anah and granddaughter of Zibeon the Hivite – 3also Basemath daughter of Ishmael and sister of Nebaioth.

4Adah bore Eliphaz to Esau, Basemath bore Reuel, 5and Oholibamah bore Jeush, Jalam and Korah. These were the sons of Esau, who were born to him in Canaan.

6Esau took his wives and sons and daughters and all the members of his household, as well as his livestock and all his other animals and all the goods he had acquired in Canaan, and moved to a land some distance from his brother Jacob. 7Their possessions were too great for them to remain together; the land where they were staying could not support them both because of their livestock. 8So Esau (that is, Edom) settled in the hill country of Seir.

9This is the account of the family line of Esau the father of the Edomites in the hill country of Seir.

10These are the names of Esau’s sons:

Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah, and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11The sons of Eliphaz:

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz. 12Esau’s son Eliphaz also had a concubine named Timna, who bore him Amalek. These were grandsons of Esau’s wife Adah.

13The sons of Reuel:

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. These were grandsons of Esau’s wife Basemath.

14The sons of Esau’s wife Oholibamah daughter of Anah and granddaughter of Zibeon, whom she bore to Esau:

Jeush, Jalam and Korah.

15These were the chiefs among Esau’s descendants:

The sons of Eliphaz the firstborn of Esau:

Chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16Korah,36:16 Masoretic Text; Samaritan Pentateuch (also verse 11 and 1 Chron. 1:36) does not have Korah. Gatam and Amalek. These were the chiefs descended from Eliphaz in Edom; they were grandsons of Adah.

17The sons of Esau’s son Reuel:

Chiefs Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. These were the chiefs descended from Reuel in Edom; they were grandsons of Esau’s wife Basemath.

18The sons of Esau’s wife Oholibamah:

Chiefs Jeush, Jalam and Korah. These were the chiefs descended from Esau’s wife Oholibamah daughter of Anah.

19These were the sons of Esau (that is, Edom), and these were their chiefs.

20These were the sons of Seir the Horite, who were living in the region:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21Dishon, Ezer and Dishan. These sons of Seir in Edom were Horite chiefs.

22The sons of Lotan:

Hori and Homam.36:22 Hebrew Hemam, a variant of Homam (see 1 Chron. 1:39) Timna was Lotan’s sister.

23The sons of Shobal:

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

24The sons of Zibeon:

Aiah and Anah. (This is the Anah who discovered the hot springs36:24 Vulgate; Syriac discovered water; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain. in the desert while he was grazing the donkeys of his father Zibeon.)

25The children of Anah:

Dishon and Oholibamah daughter of Anah.

26The sons of Dishon36:26 Hebrew Dishan, a variant of Dishon:

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

27The sons of Ezer:

Bilhan, Zaavan and Akan.

28The sons of Dishan:

Uz and Aran.

29These were the Horite chiefs:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30Dishon, Ezer and Dishan.

These were the Horite chiefs, according to their divisions, in the land of Seir.

The rulers of Edom

31These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned:

32Bela son of Beor became king of Edom. His city was named Dinhabah.

33When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

34When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

35When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

36When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

37When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river succeeded him as king.

38When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

39When Baal-Hanan son of Akbor died, Hadad36:39 Many manuscripts of the Masoretic Text, Samaritan Pentateuch and Syriac (see also 1 Chron. 1:50); most manuscripts of the Masoretic Text Hadar succeeded him as king. His city was named Pau, and his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab.

40These were the chiefs descended from Esau, by name, according to their clans and regions:

Timna, Alvah, Jetheth,

41Oholibamah, Elah, Pinon,

42Kenaz, Teman, Mibzar,

43Magdiel and Iram.

These were the chiefs of Edom, according to their settlements in the land they occupied.

This is the family line of Esau, the father of the Edomites.