Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 36:1-43

Urmașii lui Esau

(1 Cron. 1:35-42)

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. lui Esau, adică Edom:

2Esau și‑a luat soții dintre fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica hititului Elon, pe Oholibama, fiica lui Ana, fiul hivitului Țivon, 3și pe Basmat, fiica lui Ismael și sora lui Nebaiot.

4Ada i l‑a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat i l‑a născut pe Reuel, 5iar Oholibama i‑a născut pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah. Aceștia au fost fiii lui Esau, care i s‑au născut în țara Canaan.

6Esau și‑a luat soțiile, fiii, fiicele, pe toți robii6 Lit.: sufletele, sensul fiind cel menționat în text. din casa lui, vitele, toate animalele și averile pe care le‑a strâns în țara Canaan și a plecat de lângă fratele său, Iacov, într‑o altă țară, 7pentru că bunurile lor erau prea multe ca ei să locuiască împreună. Țara în care locuiau nu mai avea loc pentru turmele lor. 8Astfel, Esau, adică Edom, s‑a așezat pe muntele Seir.

9Aceștia au fost urmașii lui Esau, tatăl edomiților din muntele Seirului.

10Iată care au fost numele fiilor lui Esau:

Elifaz, fiul Adei, soția lui Esau;

Reuel, fiul Basmatei, soția lui Esau.

11Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam și Chenaz.

12Timna era țiitoarea12 Vezi nota de la 22:24. lui Elifaz, fiul lui Esau; ea i l‑a născut lui Elifaz pe Amalek. Aceștia au fost nepoții Adei, soția lui Esau.

13Aceștia au fost fiii lui Reuel:

Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

14Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau și fiica lui Ana, fiul lui Țivon: ea i‑a născut lui Esau pe Ieuș, pe Ialam și pe Korah.

15Iată care au fost căpeteniile fiilor lui Esau:

fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau au fost:

căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Țefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Korah , căpetenia Gatam, căpetenia Amalek. Acestea au fost căpeteniile lui Elifaz în Edom; aceștia au fost nepoții Adei.

17Aceștia au fost fiii lui Reuel, fiul lui Esau:

căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Acestea au fost căpeteniile lui Reuel în țara Edomului; aceștia au fost nepoții Basmatei, soția lui Esau.

18Aceștia au fost fiii Oholibamei, soția lui Esau:

căpetenia Ieuș, căpetenia Ialam, căpetenia Korah; acestea au fost căpeteniile Oholibamei, fiica lui Ana și soția lui Esau.

19Aceștia au fost fiii lui Esau, adică Edom, și acestea au fost căpeteniile lor.

20Aceștia au fost fiii horitului Seir, locuitorii țării:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, 21Dișon, Ețer și Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, fiii lui Seir, în Edom.

22Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.

23Aceștia au fost fiii lui Șobal:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

24Aceștia au fost fiii lui Țivon:

Aia și Ana; el este Ana, cel care a găsit izvoarele în pustie, pe când păștea măgarii tatălui său, Țivon.

25Aceștia au fost copiii lui Ana:

Dișon și Oholibama, fiica lui Ana.

26Aceștia au fost fiii lui Dișon:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

27Aceștia au fost fiii lui Ețer:

Bilhan, Zaavan și Akan.

28Aceștia au fost fiii lui Dișan:

Uț și Aran.

29Acestea au fost căpeteniile horiților:

căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Țivon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Ețer și căpetenia Dișan. Acestea au fost căpeteniile horiților, potrivit cetelor lor în țara lui Seir.

Regii Edomului

31Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel31 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei., au fost:

32Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; numele cetății sale era Dinhaba.

33Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

34Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

35Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

36Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

37Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu37 Probabil Eufratul. a domnit în locul lui.

38Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

39Când Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, Hadar a domnit în locul lui; numele cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

40Numele căpeteniilor care provin din Esau, după clanurile și regiunile lor, sunt următoarele:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 43căpetenia Magdiel și căpetenia Iram.

Acestea au fost căpeteniile Edomului, potrivit teritoriilor lor în țara pe care o stăpâneau. Esau a fost tatăl edomiților.

New International Reader's Version

Genesis 36:1-43

The Family Line of Esau

1Here is the story of the family line of Esau. Esau was also called Edom.

2Esau got his wives from among the women of Canaan. He married Adah, the daughter of Elon the Hittite. He also married Oholibamah, the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon the Hivite. 3And he married Basemath, the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth.

4Adah had Eliphaz by Esau. Basemath had Reuel. 5Oholibamah had Jeush, Jalam and Korah. All of them were Esau’s sons. They were born in Canaan.

6Esau moved to a land far away from his brother Jacob. Esau took with him his wives, his sons and daughters, and all the people who lived with him. He also took his livestock and all his other animals. He took everything he had acquired in Canaan. 7Jacob and Esau owned so much that they couldn’t remain together. There wasn’t enough land for both of them. They had too much livestock. 8So Esau made his home in the hill country of Seir. Esau was also called Edom.

9Here is the story of the family line of Esau. He’s the father of the people of Edom. They live in the hill country of Seir.

10Here are the names of Esau’s sons.

They are Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah, and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz. 12Esau’s son Eliphaz also had a concubine named Timna. She had Amalek by Eliphaz. They were grandsons of Esau’s wife Adah.

13The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

14Esau’s wife Oholibamah was the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon.

She had Jeush, Jalam and Korah by Esau.

15Here are the chiefs among Esau’s sons.

Eliphaz was Esau’s oldest son. The sons of Eliphaz were

Chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16Korah, Gatam and Amalek. They were the chiefs in Edom who were sons of Eliphaz. They were Adah’s grandsons.

17The sons of Esau’s son Reuel were

Chiefs Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were the chiefs in Edom who were sons of Reuel. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

18The sons of Esau’s wife Oholibamah were

Chiefs Jeush, Jalam and Korah. They were the chiefs who were sons of Esau’s wife Oholibamah. She was Anah’s daughter.

19That was the family line of Esau. And these were the chiefs. Esau was also called Edom.

20Seir, the Horite, had sons living in the same area.

They were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21Dishon, Ezer and Dishan. These sons of Seir in Edom were Horite chiefs.

22The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

23The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

24The sons of Zibeon were

Aiah and Anah. He was the Anah who discovered the hot springs of water in the desert. He found them while he was taking care of the donkeys that belonged to his father Zibeon.

25The children of Anah were

Dishon and Oholibamah. Oholibamah was the daughter of Anah.

26The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

27The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

28The sons of Dishan were

Uz and Aran.

29The Horite chiefs were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30Dishon, Ezer and Dishan.

They were the Horite chiefs in the land of Seir. They are listed tribe by tribe.

The Rulers of Edom

31Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

32Bela became the king of Edom. Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

33When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

34When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the Temanites.

35When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

36When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

37When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from Rehoboth on the river.

38When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

39When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was Matred’s daughter. Matred was the daughter of Me-Zahab.

40Here are the chiefs in the family line of Esau. They are listed by name as chiefs in charge of their tribes and territories. They are

Timna, Alvah, Jetheth,

41Oholibamah, Elah, Pinon,

42Kenaz, Teman, Mibzar,

43Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom. They ruled over their settlements in the land where they lived.

That’s the end of the story of the family line of Esau. He was the father of the people of Edom.