Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 25

Ultimii ani ai vieţii lui Avraam

1Avraam şi-a mai luat[a] o soţie pe care o chema Chetura.

Ea i-a născut lui Avraam pe Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

Urmaşii lui Dedan au fost: aşuriţii, letuşiţii şi leumiţii.

Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost fiii Cheturei. Avraam i-a dat lui Isaac tot ceea ce avea; el le-a oferit daruri fiilor ţiitoarelor[b] sale şi, pe când era încă în viaţă, i-a trimis de lângă fiul său Isaac spre răsărit, în ţara de la răsărit.

Avraam a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani. El şi-a dat ultima suflare, murind după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; astfel, el a fost adăugat la poporul său. Fiii săi, Isaac şi Ismael, l-au îngropat în peştera Mahpela din ogorul lui Efron, fiul hititului Ţohar, ogor care se află la răsărit de Mamre 10 şi pe care Avraam îl cumpărase de la hitiţi. Acolo a fost îngropat Avraam împreună cu soţia lui, Sara. 11 După moartea lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul acestuia. Isaac s-a aşezat lângă Beer Lahai-Roi[c].

Urmaşii lui Ismael

12 Aceasta este genealogia[d] lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care egipteanca Agar, sclava Sarei, i l-a născut lui Avraam 13 şi acestea au fost numele fiilor lui Ismael în ordinea naşterii lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael;

Chedar, Adbeel, Mibsam,

14 Mişma, Duma, Masa,

15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.

16 Aceştia au fost fiii lui Ismael şi acestea au fost numele celor doisprezece prinţi ai triburilor lor, după aşezările şi taberele lor. 17 Ismael a trăit o sută treizeci şi şapte de ani; el şi-a dat ultima suflare şi a murit, fiind adăugat la poporul său. 18 Ei au locuit în teritoriul dintre Havila şi Şur, care se află la răsărit de Egipt, cum mergi spre Asur[e] şi au trăit separat de[f] toate rudele lor.

Esau şi Iacov

19 Aceasta este genealogia[g] lui Isaac, fiul lui Avraam: lui Avraam i s-a născut Isaac; 20 acesta avea patruzeci de ani când s-a căsătorit cu Rebeca, fiica arameului Betuel din Padan-Aram[h] şi sora arameului Laban. 21 Isaac s-a rugat Domnului pentru soţia sa, pentru că ea era stearpă. Domnul i-a ascultat rugăciunea, iar Rebeca, soţia lui, a rămas însărcinată. 22 Copiii se băteau în pântecele ei; de aceea ea a spus: „De ce mi se întâmplă acest lucru?“ Şi s-a dus să-L întrebe pe Domnul. 23 Domnul i-a răspuns:

„Două neamuri sunt în pântecele tău
    şi două popoare născute din tine se vor despărţi;
unul va fi mai puternic decât celălalt
    şi cel mai mare îi va sluji celui mai mic.“

24 Când i-a venit timpul să nască, Rebeca avea gemeni în pântece. 25 Primul s-a născut roşu şi tot trupul lui era ca o manta de păr; de aceea i-au pus numele Esau[i]. 26 După aceea s-a născut fratele său, ţinându-se cu mâna de călcâiul lui Esau; de aceea i s-a pus numele Iacov[j]. Isaac avea şaizeci de ani când Rebeca i-a născut pe cei doi fii.

27 Când băieţii au crescut, Esau a ajuns un vânător priceput, un om al câmpului, dar Iacov era un om liniştit, care locuia în corturi. 28 Isaac l-a îndrăgit pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui, dar Rebeca l-a îndrăgit pe Iacov.

29 Odată, pe când Iacov făcea o ciorbă, Esau a venit de la câmp obosit. 30 Esau i-a zis lui Iacov:

– Dă-mi să mănânc din ciorba aceea roşiatică, pentru că sunt obosit!

De aceea lui Esau i s-a mai spus şi Edom[k]. 31 Iacov i-a răspuns:

– Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut.

32 – Sunt pe moarte, a spus Esau, la ce-mi foloseşte dreptul de întâi născut?

33 – Jură-mi mai întâi, i-a cerut Iacov.

Esau i-a jurat şi i-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. 34 Apoi Iacov i-a dat lui Esau nişte pâine şi nişte ciorbă de linte; acesta a mâncat şi a băut, apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel, Esau şi-a nesocotit dreptul de întâi născut.

Notas al pie

 1. Geneza 25:1 Sau: îşi mai luase
 2. Geneza 25:6 Vezi nota de la 22:24
 3. Geneza 25:11 Vezi nota de la 16:14
 4. Geneza 25:12 Vezi nota de la 2:4
 5. Geneza 25:18 Asiria
 6. Geneza 25:18 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu
 7. Geneza 25:19 Vezi nota de la 2:4
 8. Geneza 25:20 Un alt nume pentru Aram Naharayim; în NV Mesopotamiei; peste tot în carte
 9. Geneza 25:25 Esau poate însemna Păros; a mai fost numit şi Edom, care înseamnă Roşu
 10. Geneza 25:26 Iacov înseamnă Cel care Ţine de Călcâi (în sens figurat: Înşelător)
 11. Geneza 25:30 Edom înseamnă Roşu

New International Reader's Version

Genesis 25

Abraham Dies

1Abraham had married another woman. Her name was Keturah. She had Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah by Abraham. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. The children of Dedan were the Ashurites, the Letushites and the Leummites. The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah. All of them were members of Keturah’s family line.

Abraham left everything he owned to Isaac. But while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines. Then he sent them away from his son Isaac. He sent them to the land of the east.

Abraham lived a total of 175 years. He took his last breath and died when he was very old. He had lived a very long time. Then he joined the members of his family who had already died. Abraham’s sons Isaac and Ishmael buried him. They put his body in the cave of Machpelah near Mamre. It was in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite. 10 Abraham had bought the field from the Hittites. He was buried there with his wife Sarah. 11 After Abraham died, God blessed his son Isaac. At that time Isaac was living near Beer Lahai Roi.

The Sons of Ishmael

12 Here is the story of the family line of Abraham’s son Ishmael. Hagar gave birth to Ishmael by Abraham. Hagar was Sarah’s slave from Egypt.

13 Here are the names of the sons of Ishmael. They are listed in the order they were born.

Nebaioth was Ishmael’s oldest son.

Then came Kedar, Adbeel, Mibsam,

14 Mishma, Dumah, Massa,

15 Hadad, Tema, Jetur,

Naphish and Kedemah.

16 All of them were Ishmael’s sons. They were rulers of 12 tribes. They all lived in their own settlements and camps.

17 Ishmael lived a total of 137 years. Then he took his last breath and died. He joined the members of his family who had already died. 18 His children settled in the area between Havilah and Shur. It was near the eastern border of Egypt, as you go toward Ashur. Ishmael’s children weren’t friendly toward any of the tribes related to them.

Jacob and Esau

19 Here is the story of the family line of Abraham’s son Isaac.

Abraham was the father of Isaac. 20 Isaac was 40 years old when he married Rebekah. She was the daughter of Bethuel, the Aramean from Paddan Aram. She was also the sister of Laban, the Aramean.

21 Rebekah couldn’t have children. So Isaac prayed to the Lord for her. And the Lord answered his prayer. His wife Rebekah became pregnant. 22 The babies struggled with each other inside her. She said, “Why is this happening to me?” So she went to ask the Lord what she should do.

23 The Lord said to her,

“Two nations are in your body.
    Two tribes that are now inside you will be separated.
One nation will be stronger than the other.
    The older son will serve the younger one.”

24 The time came for Rebekah to have her babies. There were twin boys in her body. 25 The first one to come out was red. His whole body was covered with hair. So they named him Esau. 26 Then his brother came out. His hand was holding onto Esau’s heel. So he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah had them.

27 The boys grew up. Esau became a skillful hunter. He liked the open country. But Jacob was content to stay at home among the tents. 28 Isaac liked the meat of wild animals. So Esau was his favorite son. But Rebekah’s favorite was Jacob.

29 One day Jacob was cooking some stew. Esau came in from the open country. He was very hungry. 30 He said to Jacob, “Quick! I’m very hungry! Let me have some of that red stew!” That’s why he was also named Edom.

31 Jacob replied, “First sell me the rights that belong to you as the oldest son in the family.”

32 “Look, I’m dying of hunger,” Esau said. “What good are those rights to me?”

33 But Jacob said, “First promise to sell me your rights.” So Esau promised to do it. He sold Jacob all the rights that belonged to him as the oldest son.

34 Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. Esau ate and drank. Then he got up and left.

So Esau didn’t value the rights that belonged to him as the oldest son.