Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 22:1-24

Încercarea credinței lui Avraam

1După toate acestea, Dumnezeu l‑a pus la încercare pe Avraam și i‑a zis:

– Avraam!

El a răspuns:

– Iată‑mă!

2Dumnezeu i‑a zis:

– Ia‑l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care‑l iubești, pe Isaac, du‑te în ținutul Moria și jertfește‑l acolo ca ardere‑de‑tot pe unul dintre munții despre care îți voi spune.

3Avraam s‑a sculat dis‑de‑dimineață, și‑a înșeuat măgarul, i‑a luat pe doi dintre slujitorii săi și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea‑de‑tot, apoi s‑a ridicat și a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. 4A treia zi, Avraam și‑a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Atunci Avraam le‑a zis slujitorilor săi: „Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul vom merge până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi.“ 6Avraam a luat lemnele pentru arderea‑de‑tot și le‑a pus pe umerii fiului său Isaac, iar el a dus focul și cuțitul. Și cei doi au plecat împreună.

7Isaac i‑a zis tatălui său, Avraam:

– Tată!

El a răspuns:

– Iată‑mă, fiule.

Isaac i‑a zis:

– Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea‑de‑tot?

8Avraam i‑a răspuns:

– Dumnezeu Însuși Se va îngriji de mielul pentru arderea‑de‑tot, fiule.

Și cei doi au mers împreună mai departe. 9Când au ajuns în locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. După aceea, l‑a legat pe fiul său Isaac și l‑a pus pe altar, deasupra lemnelor. 10Apoi Avraam și‑a întins mâna și a luat cuțitul ca să‑l înjunghie pe fiul său.

11Dar Îngerul Domnului l‑a strigat din ceruri și i‑a zis:

– Avraam! Avraam!

El a răspuns:

– Iată‑mă!

12Îngerul i‑a zis:

– Nu pune mâna pe băiat. Nu‑i face nimic, pentru că acum știu că te temi de Dumnezeu, întrucât nu l‑ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.

13Avraam și‑a ridicat ochii, s‑a uitat și iată că înapoia sa era un berbec prins cu coarnele într‑un tufiș. S‑a dus, a luat berbecul și l‑a jertfit ca ardere‑de‑tot în locul fiului său. 14Avraam a pus acelui loc numele „Domnul va purta de grijă“14 Ebr.: YHWH Yireh.. De aceea se spune și astăzi: „La muntele Domnului se va purta de grijă.14 Sau: La muntele unde Se va arăta. Domnul; sau: Pe munte Se va arăta Domnul.

15Îngerul Domnului l‑a strigat din ceruri pentru a doua oară pe Avraam 16și i‑a zis: „Deoarece ai făcut acest lucru și nu l‑ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, jur pe Mine Însumi, zice Domnul, 17că te voi binecuvânta cu adevărat și‑ți voi înmulți foarte mult sămânța17 Vezi nota de la 12:7., cât stelele cerurilor și cât nisipul de pe țărmul mării. Sămânța ta va stăpâni poarta dușmanilor ei, 18iar prin sămânța18 Vezi nota de la 12:7. ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că M‑ai ascultat.“ 19Avraam s‑a întors la slujitorii săi, iar ei s‑au ridicat și au mers împreună cu el la Beer-Șeba. Și Avraam a locuit în Beer-Șeba.

Urmașii lui Nahor

20După toate acestea, i s‑a spus lui Avraam, spunându‑i‑se: „Iată, Milca i‑a născut și ea copii fratelui tău, Nahor: 21pe Uț, întâiul său născut, pe Buz, fratele acestuia, pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Yidlaf și pe Betuel.“ 23Lui Betuel i s‑a născut Rebeca. Pe aceștia opt i‑a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. 24De asemenea, Reuma, țiitoarea24 Țiitoarea (concubina) era o soție de rang secundar. Vezi Jud. 19:3-5. lui, i‑a născut pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaș și pe Maaca.

New International Reader’s Version

Genesis 22:1-24

God Tests Abraham

1Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!”

“Here I am,” Abraham replied.

2Then God said, “Take your son, your only son. He is the one you love. Take Isaac. Go to the place called Moriah. Give your son to me there as a burnt offering. Sacrifice him on the mountain I will show you.”

3Early the next morning Abraham got up and loaded his donkey. He took two of his servants and his son Isaac with him. He cut enough wood for the burnt offering. Then he started out for the place God had shown him. 4On the third day Abraham saw the place a long way off. 5He said to his servants, “Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship. Then we’ll come back to you.”

6Abraham had his son Isaac carry the wood for the burnt offering. He himself carried the fire and the knife. And the two of them walked on together. 7Then Isaac said to his father Abraham, “Father?”

“Yes, my son?” Abraham replied.

“The fire and wood are here,” Isaac said. “But where is the lamb for the burnt offering?”

8Abraham answered, “God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son.” And the two of them walked on together.

9They reached the place God had shown Abraham. There Abraham built an altar. He arranged the wood on it. He tied up his son Isaac. Abraham placed him on the altar, on top of the wood. 10Then he reached out his hand. He picked up the knife to kill his son. 11But the angel of the Lord called out to him from heaven. He said, “Abraham! Abraham!”

“Here I am,” Abraham replied.

12“Do not lay a hand on the boy,” he said. “Do not harm him. Now I know that you would do anything for God. You have not held back from me your son, your only son.”

13Abraham looked around. There in a bush he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram. He sacrificed it as a burnt offering instead of his son. 14So Abraham named that place The Lord Will Provide. To this day people say, “It will be provided on the mountain of the Lord.”

15The angel of the Lord called out to Abraham from heaven a second time. 16He said, “I am giving you my word that I will bless you. I will bless you because of what you have done,” announces the Lord. “You have not held back your son, your only son. 17So I will certainly bless you. I will make the children born into your family as many as the stars in the sky. I will make them as many as the grains of sand on the seashore. They will take over the cities of their enemies. 18All nations on earth will be blessed because of your children. All these things will happen because you have obeyed me.”

19Then Abraham returned to his servants. They started out together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba.

Nahor’s Sons

20Some time later Abraham was told, “Milkah has become a mother. She has had sons by your brother Nahor.

21Uz was born first. Then came his brother Buz.

Kemuel was born next. He became the father of Aram.

22Milkah’s other sons are Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

23Bethuel became the father of Rebekah.

Milkah had the eight sons by Abraham’s brother Nahor.

24Nahor had a concubine named Reumah. She also had sons.

They were Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.