Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 10

Formarea şi răspândirea neamurilor pe pământ

1Aceasta este genealogia[a] fiilor lui Noe – Sem, Ham şi Iafet – şi aceştia au fost fiii care li s-au născut după potop.

Iafetiţii

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim[c]. Din aceştia s-au răspândit în teritoriile lor neamurile de pe coastă, fiecare neam având limba lui şi fiind organizat pe clanuri în propriul său teritoriu.

Hamiţii

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

Lui Cuş[e] i s-a născut Nimrod; acesta a ajuns un om puternic pe pământ. El a fost un vânător puternic înaintea Domnului; de aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. 10 Primele centre ale regatului său au fost: Babel, Erec, Akkad şi Calne[f], în ţara Şinar[g]. 11 Din acea ţară, el s-a dus în Asur[h] şi a construit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12 şi Resen, care este între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii,

14 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii;

din casluhiţi provin filistenii.

15 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

16 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii,

17 hiviţii, archiţii, siniţii,

18 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

După aceea clanurile canaaniţilor s-au răspândit, 19 iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza şi apoi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Laşa.

20 Aceştia au fost urmaşii lui Ham, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în ţările şi în cadrul neamurilor lor.

Semiţii

21 I s-au născut fii şi lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet[i]; Sem a fost strămoşul tuturor fiilor lui Eber.

22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud şi Aram.

23 Fiii lui Aram au fost: Uţ, Hul, Gheter şi Maş[j].

24 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah, iar lui Şelah[k] i s-a născut Eber.

25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[l], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Şeba,

29 Ofir, Havila şi Iobab.

Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan. 30 Regiunea în care locuiau se întindea de la Meşa spre Sefar, muntele de la răsărit. 31 Aceştia au fost urmaşii lui Sem, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în ţările şi în cadrul neamurilor lor.

32 Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmaşilor lor, în cadrul neamurilor lor; din ei s-au răspândit neamurile pe pământ, după potop.

Notas al pie

 1. Geneza 10:1 Vezi nota de la 2:4
 2. Geneza 10:2 fiii poate însemna aici descendenţi sau chiar neamuri (şi în vs. 3, 4, 6, 7, 20-23, 29, 31)
 3. Geneza 10:4 Cele mai multe mss ale TM; unele mss ale TM, PentSam, LXX şi 1 Cron. 1:7: Rodanim
 4. Geneza 10:6 Miţrayim înseamnă Două Egipturi, probabil cu referire la Egiptul de Sus şi cel de Jos; şi în v. 13
 5. Geneza 10:8 Nu acelaşi cu cel din vs. 6-7; probabil strămoşul cassiţilor, în Mesopotamia (vezi Gen. 2:13)
 6. Geneza 10:10 Sau: Babel, Erec şi Akkad – toate în ţara Şinar
 7. Geneza 10:10 Babilonia
 8. Geneza 10:11 Asiria
 9. Geneza 10:21 Sau: Sem, al cărui frate mai mare era Iafet;
 10. Geneza 10:23 TM; LXX şi 1 Cron. 1:17: Meşek
 11. Geneza 10:24 TM; LXX: Lui Arfaxad i s-a născut Cainan, iar lui Cainan
 12. Geneza 10:25 Peleg înseamnă împărţire

New International Version

Genesis 10

The Table of Nations

1This is the account of Shem, Ham and Japheth, Noah’s sons, who themselves had sons after the flood.

The Japhethites

The sons[a] of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.[b] (From these the maritime peoples spread out into their territories by their clans within their nations, each with its own language.)

The Hamites

The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

Cush was the father[c] of Nimrod, who became a mighty warrior on the earth. He was a mighty hunter before the Lord; that is why it is said, “Like Nimrod, a mighty hunter before the Lord.” 10 The first centers of his kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh, in[d] Shinar.[e] 11 From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth Ir,[f] Calah 12 and Resen, which is between Nineveh and Calah—which is the great city.

13 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14 Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

15 Canaan was the father of

Sidon his firstborn,[g] and of the Hittites, 16 Jebusites, Amorites, Girgashites, 17 Hivites, Arkites, Sinites, 18 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite clans scattered 19 and the borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar as far as Gaza, and then toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim, as far as Lasha.

20 These are the sons of Ham by their clans and languages, in their territories and nations.

The Semites

21 Sons were also born to Shem, whose older brother was[h] Japheth; Shem was the ancestor of all the sons of Eber.

22 The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23 The sons of Aram:

Uz, Hul, Gether and Meshek.[i]

24 Arphaxad was the father of[j] Shelah,

and Shelah the father of Eber.

25 Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,[k] because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

26 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

30 The region where they lived stretched from Mesha toward Sephar, in the eastern hill country.

31 These are the sons of Shem by their clans and languages, in their territories and nations.

32 These are the clans of Noah’s sons, according to their lines of descent, within their nations. From these the nations spread out over the earth after the flood.

Notas al pie

 1. Genesis 10:2 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 3, 4, 6, 7, 20-23, 29 and 31.
 2. Genesis 10:4 Some manuscripts of the Masoretic Text and Samaritan Pentateuch (see also Septuagint and 1 Chron. 1:7); most manuscripts of the Masoretic Text Dodanites
 3. Genesis 10:8 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 13, 15, 24 and 26.
 4. Genesis 10:10 Or Uruk and Akkad—all of them in
 5. Genesis 10:10 That is, Babylonia
 6. Genesis 10:11 Or Nineveh with its city squares
 7. Genesis 10:15 Or of the Sidonians, the foremost
 8. Genesis 10:21 Or Shem, the older brother of
 9. Genesis 10:23 See Septuagint and 1 Chron. 1:17; Hebrew Mash.
 10. Genesis 10:24 Hebrew; Septuagint father of Cainan, and Cainan was the father of
 11. Genesis 10:25 Peleg means division.