Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 10:1-32

Formarea și răspândirea neamurilor pe pământ

1Aceasta este istoria1 Vezi nota de la 2:4. fiilor lui Noe – Sem, Ham și Iafet – și aceștia au fost fiii care li s‑au născut după potop.

Iafetiții

(1 Cron. 1:5-7)

2Fiii2-4, 6-7, 20-23, 29, 31 În acest capitol, termenul fiii poate însemna descendenți sau chiar neamuri. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan2 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

3Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

4Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim. 5Din aceștia s‑au răspândit în ținuturile lor neamurile de pe coastă5 Cu referire, probabil, la celebrele popoare ale mării, care au invadat coasta de sud și de est a Mediteranei în perioada aceea., fiecare cu limba lui, potrivit clanurilor5 Grup de familii legate prin relații de rudenie. lor, în neamurile lor.

Hamiții

(1 Cron. 1:8-16)

6Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim6, 13 Mițrayim înseamnă Două Egipturi, cu referire, probabil, la Egiptul de Sus și Egiptul de Jos., Put și Canaan.

7Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

8Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ. 9El a fost un vânător viteaz înaintea Domnului. De aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător viteaz înaintea Domnului.“ 10El a domnit la început peste Babel, Erec, Akkad și Calne, în țara Șinar10 Babilonia..10 Sau: Babel, Erec și Akkad – toate în țara Șinar. 11Din acea țară, el s‑a dus în Așur11 Asiria. și a construit Ninive, Rehobot‑Ir, Calah 12și Resen, care este între Ninive și Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

14patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

15Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

16din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

17hiviții, archiții, siniții,

18arvadiții, țemariții și hamatiții.

După aceea, clanurile canaaniților s‑au răspândit, 19iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza și apoi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Lașa.

20Aceștia au fost urmașii lui Ham, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările și în neamurile lor.

Semiții

(1 Cron. 1:17-23)

21I s‑au născut fii și lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet. Sem a fost tatăl tuturor fiilor lui Eber.

22Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

23Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Maș.

24Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

25Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg25 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

27Hadoram, Uzal, Dikla,

28Obal, Abimael, Șeba,

29Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

30Regiunea în care locuiau se întindea de la Meșa spre Sefar, muntele de la răsărit.

31Aceștia au fost urmașii lui Sem, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările lor și potrivit neamurilor lor.

32Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmașilor lor, în neamurile lor. Din ei s‑au răspândit neamurile pe pământ, după potop.

New International Reader's Version

Genesis 10:1-32

A List of Nations

1Here is the story of Shem, Ham and Japheth. They were Noah’s sons. After the flood, they also had sons.

The Sons of Japheth

2The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

3The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

4The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites. 5From these people came the families who lived near the Mediterranean Sea. Each tribe and nation then spread out into its own territory and had its own language.

The Sons of Ham

6The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

7The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

8Cush was the father of Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth. 9He was a mighty hunter in the Lord’s eyes. That’s why people sometimes compare others with Nimrod. They say, “They are like Nimrod, who was a mighty hunter in the Lord’s eyes.” 10The first capital cities of Nimrod’s kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh. These cities were in the land of Babylon. 11From that land he went to Assyria. There he built Nineveh, Rehoboth Ir and Calah. 12He also built Resen, which is between Nineveh and Calah. Nineveh is the most famous city.

13Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the Kasluhites.

15Canaan was the father of Sidon.

Sidon was his oldest son. Canaan was also the father of the Hittites, 16Jebusites, Amorites and Girgashites. 17And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 18Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite tribes scattered. 19The borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar all the way to Gaza. Then they continued toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim all the way to Lasha.

20These are the sons of Ham. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

The Sons of Shem

21Sons were also born to Shem, Japheth’s younger brother. All the sons of Eber belonged to Shem’s family line.

22The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

24Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

25Eber had two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

26Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Diklah, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ophir, Havilah and Jobab. They were all sons of Joktan.

30The area where they lived stretched from Mesha toward Sephar. It was in the eastern hill country.

31These are the sons of Shem. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

32These are the tribes of Noah’s sons. They are listed by their family lines within their nations. From them the nations spread out over the earth after the flood.