Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 10

Formarea şi răspândirea neamurilor pe pământ

1Aceasta este genealogia[a] fiilor lui Noe – Sem, Ham şi Iafet – şi aceştia au fost fiii care li s-au născut după potop.

Iafetiţii

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim[c]. Din aceştia s-au răspândit în teritoriile lor neamurile de pe coastă, fiecare neam având limba lui şi fiind organizat pe clanuri în propriul său teritoriu.

Hamiţii

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

Lui Cuş[e] i s-a născut Nimrod; acesta a ajuns un om puternic pe pământ. El a fost un vânător puternic înaintea Domnului; de aceea se spune: „Ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. 10 Primele centre ale regatului său au fost: Babel, Erec, Akkad şi Calne[f], în ţara Şinar[g]. 11 Din acea ţară, el s-a dus în Asur[h] şi a construit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12 şi Resen, care este între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare.

13 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii,

14 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii;

din casluhiţi provin filistenii.

15 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

16 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii,

17 hiviţii, archiţii, siniţii,

18 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

După aceea clanurile canaaniţilor s-au răspândit, 19 iar hotarele lor se întindeau de la Sidon spre Gherar, până la Gaza şi apoi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Laşa.

20 Aceştia au fost urmaşii lui Ham, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în ţările şi în cadrul neamurilor lor.

Semiţii

21 I s-au născut fii şi lui Sem, fratele mai mare al lui Iafet[i]; Sem a fost strămoşul tuturor fiilor lui Eber.

22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud şi Aram.

23 Fiii lui Aram au fost: Uţ, Hul, Gheter şi Maş[j].

24 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah, iar lui Şelah[k] i s-a născut Eber.

25 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[l], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

26 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Şeba,

29 Ofir, Havila şi Iobab.

Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan. 30 Regiunea în care locuiau se întindea de la Meşa spre Sefar, muntele de la răsărit. 31 Aceştia au fost urmaşii lui Sem, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în ţările şi în cadrul neamurilor lor.

32 Acestea au fost clanurile fiilor lui Noe, potrivit urmaşilor lor, în cadrul neamurilor lor; din ei s-au răspândit neamurile pe pământ, după potop.

Notas al pie

 1. Geneza 10:1 Vezi nota de la 2:4
 2. Geneza 10:2 fiii poate însemna aici descendenţi sau chiar neamuri (şi în vs. 3, 4, 6, 7, 20-23, 29, 31)
 3. Geneza 10:4 Cele mai multe mss ale TM; unele mss ale TM, PentSam, LXX şi 1 Cron. 1:7: Rodanim
 4. Geneza 10:6 Miţrayim înseamnă Două Egipturi, probabil cu referire la Egiptul de Sus şi cel de Jos; şi în v. 13
 5. Geneza 10:8 Nu acelaşi cu cel din vs. 6-7; probabil strămoşul cassiţilor, în Mesopotamia (vezi Gen. 2:13)
 6. Geneza 10:10 Sau: Babel, Erec şi Akkad – toate în ţara Şinar
 7. Geneza 10:10 Babilonia
 8. Geneza 10:11 Asiria
 9. Geneza 10:21 Sau: Sem, al cărui frate mai mare era Iafet;
 10. Geneza 10:23 TM; LXX şi 1 Cron. 1:17: Meşek
 11. Geneza 10:24 TM; LXX: Lui Arfaxad i s-a născut Cainan, iar lui Cainan
 12. Geneza 10:25 Peleg înseamnă împărţire

New International Reader's Version

Genesis 10

A List of Nations

1Here is the story of Shem, Ham and Japheth. They were Noah’s sons. After the flood, they also had sons.

The Sons of Japheth

The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites. From these people came the families who lived near the Mediterranean Sea. Each tribe and nation then spread out into its own territory and had its own language.

The Sons of Ham

The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

Cush was the father of Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth. He was a mighty hunter in the Lord’s eyes. That’s why people sometimes compare others with Nimrod. They say, “They are like Nimrod, who was a mighty hunter in the Lord’s eyes.” 10 The first capital cities of Nimrod’s kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh. These cities were in the land of Babylon. 11 From that land he went to Assyria. There he built Nineveh, Rehoboth Ir and Calah. 12 He also built Resen, which is between Nineveh and Calah. Nineveh is the most famous city.

13 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14 Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the Kasluhites.

15 Canaan was the father of Sidon.

Sidon was his oldest son. Canaan was also the father of the Hittites, 16 Jebusites, Amorites and Girgashites. 17 And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 18 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite tribes scattered. 19 The borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar all the way to Gaza. Then they continued toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim all the way to Lasha.

20 These are the sons of Ham. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

The Sons of Shem

21 Sons were also born to Shem, Japheth’s younger brother. All the sons of Eber belonged to Shem’s family line.

22 The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23 The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

24 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

25 Eber had two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

26 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ophir, Havilah and Jobab. They were all sons of Joktan.

30 The area where they lived stretched from Mesha toward Sephar. It was in the eastern hill country.

31 These are the sons of Shem. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

32 These are the tribes of Noah’s sons. They are listed by their family lines within their nations. From them the nations spread out over the earth after the flood.