Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 2

Coborârea Duhului Sfânt

1Când a sosit ziua Cincizecimii[a], erau cu toţii la un loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic[b] şi a umplut toată casa în care şedeau ei. Li s-au arătat nişte limbi ca de foc[c], care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioşi din fiecare neam de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toţi se mirau şi se minunau zicând: „Oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc?! Cum de îi auzim, fiecare dintre noi, vorbind în propria noastră limbă, în care ne-am născut?! Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asia[d], 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părţile Libiei dinspre Cirena[e], vizitatori din Roma, 11 iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, pe toţi îi auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările măreţe ale lui Dumnezeu!“ 12 Toţi erau uimiţi şi nedumeriţi şi se întrebau unul pe altul: „Ce vrea să însemne aceasta?“ 13 Alţii însă îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!“

Petru vorbeşte mulţimii în ziua Cincizecimii

14 Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit astfel:

– Bărbaţi iudei şi voi, toţi locuitorii Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta şi să ascultaţi cuvintele mele! 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zi[f], 16 ci aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel:

17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu,
    voi turna din Duhul Meu peste orice făptură.
Fiii şi fiicele voastre vor profeţi,
    tinerii voştri vor vedea viziuni,
        iar bătrânii voştri vor visa visuri!
18 Chiar şi peste slujitorii Mei şi slujitoarele Mele
    voi turna din Duhul Meu în acele zile
        şi vor profeţi.
19 Voi face minuni sus în cer
    şi semne jos pe pământ,
        sânge, foc şi coloane de fum.
20 Soarele se va preface în întuneric,
    iar luna în sânge,
        înainte să vină ziua cea mare şi glorioasă a Domnului.
21 Atunci oricine va chema Numele Domnului
    va fi mântuit!“[g]

22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, 23 pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege[h]! 24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile[i] morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. 25 Căci David zice despre El:

„Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba[j]!
    Mai mult, trupul meu va locui în nădejde,
27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor[k]
    şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
28 Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii …
    mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta!“[l]

29 Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. 30 Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui.[m] 31 Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea.

32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. 33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice:

„Domnul I-a zis Domnului meu[n]:
    «Şezi la dreapta Mea,
35 până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!»“[o]

36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos[p] pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi!

37 Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:

– Fraţilor, ce să facem?

38 Petru le-a răspuns:

– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos[q] spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt! 39 Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!

40 Şi cu multe alte cuvinte el mărturisea şi îi îndemna zicând:

– Mântuiţi-vă din mijlocul acestei generaţii corupte!

41 Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete.

Părtăşia credincioşilor

42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. 44 Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun; 45 îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după cum avea nevoie fiecare. 46 În fiecare zi continuau să se întâlnească în acelaşi gând în Templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie şi simplitate a inimii, 47 Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau parte de bunăvoinţă din partea întregului popor. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Notas al pie

 1. Faptele Apostolilor 2:1 Gr.: Pentecoste, denumirea în greacă a Sărbătorii Săptămânilor (vezi Lev. 23:15-22), sărbătoare ce avea loc la cincizeci de zile după Paşte; în timpul NT, sărbătoarea aniversa darea Legii pe muntele Sinai, fiind un moment de rededicare faţă de legământul mozaic; era, în acelaşi timp, una dintre cele trei sărbători anuale la care trebuia să participe orice bărbat israelit (vezi Deut. 16:16)
 2. Faptele Apostolilor 2:2 Vântul sau suflarea sunt asociate de obicei în Biblie cu Duhul Sfânt (vezi Eze. 37:9, 14; In. 3:8; 20:22)
 3. Faptele Apostolilor 2:3 În VT, focul este adesea un simbol al prezenţei divine (vezi Ex. 3:2; 19:18); în Ex. 19:18 Dumnezeu Se coboară în mijlocul focului pentru a iniţia legământul cu poporul Său
 4. Faptele Apostolilor 2:9 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 5. Faptele Apostolilor 2:10 Partea de vest a Libiei, Libia Cirenaica
 6. Faptele Apostolilor 2:15 Ora 9:00
 7. Faptele Apostolilor 2:21 Vezi Ioel 2:28-32
 8. Faptele Apostolilor 2:23 Adică neamurile, cei care nu aveau Legea
 9. Faptele Apostolilor 2:24 Termenul grecesc este asociat de obicei în NT cu durerile naşterii
 10. Faptele Apostolilor 2:26 Citatul este din LXX, care în Ps. 16:9 conţine limba, în loc de sufletul, cum apare în TM
 11. Faptele Apostolilor 2:27 Gr.: Hades
 12. Faptele Apostolilor 2:28 Vezi Ps. 16:8-11
 13. Faptele Apostolilor 2:30 Vezi 2 Sa 7:12-13; Ps. 132:11
 14. Faptele Apostolilor 2:34 În TM cuvintele pentru Domnul sunt diferite: Domnul (YHWH) i-a zis Stăpânului (Adoni) meu; în textul grecesc: Domnul (Kurios) i-a zis Domnului (Kurios) meu
 15. Faptele Apostolilor 2:35 Vezi Ps. 110:1
 16. Faptele Apostolilor 2:36 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
 17. Faptele Apostolilor 2:38 Această formulă scurtă nu este în contradicţie cu cea completă, din Mt. 28:19; în F.A., ea subliniază autoritatea lui Isus în ce priveşte mântuirea, subliniind în acelaşi timp distincţia dintre botezul în Numele lui Isus şi cel propovăduit de Ioan (vezi 19:4-5)

Knijga O Kristu

Djela apostolska 2

Silazak Svetoga Duha

1Na Pedesetnicu, sedam tjedana nakon Isusova uskrsnuća, svi su bili okupljeni na istomu mjestu.

Odjednom se začuje šum s neba, poput silnoga vihora, te ispuni kuću u kojoj su bili.

Pojave se zatim plameni jezici te se razdijele i siđu na njih - na svakoga po jedan.

Svi nazočni napune se Svetoga Duha i počnu govoriti drugim jezicima, kako je komu Duh davao govoriti.

A u Jeruzalemu su u to doba boravili pobožni židovi koji su došli iz svakog naroda pod nebom.

Kad začuju huk vjetra, dotrče vidjeti što se zbiva i zaprepaste se - jer svatko od njih čuo je vjernike kako govore na njegovu jeziku.

Iznenađeni i zadivljeni, pitali su: 'Nisu li svi ti ljudi što govore Galilejci?

Kako ih onda svatko od nas čuje na svojemu materinskom jeziku?

Ima nas ovdje Parta, Međana, Elamljana, žitelja Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Male Azije,

10 Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene. Ima Rimljana koji su u prolazu,

11 židova i obraćenika na židovsku vjeru, Krećana i Arapa, a svi mi čujemo te ljude kako na našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima!'

12 Stajali su zaprepašteni i pitali jedni druge: 'Što bi to moglo značiti?'

13 Drugi su se pak rugali: 'Pijani su od slatkoga vina!'

Petar propovijeda mnoštvu

14 Tada istupi Petar s jedanaestoricom apostola i glasno reče mnoštvu: 'Poslušajte me, židovi i svi što boravite u Jeruzalemu! Znajte:

15 nisu ovi ljudi pijani kao što mislite. Pa tko se još opija u devet sati ujutro?[a]

16 To što vidite ostvarenje je proročanstva proroka Joela:
17     "U posljednje ću vrijeme
18     U te ću dane izliti svojega Duha
            na svoje sluge i sluškinje
            te će oni proricati.
19     Dat ću čudesa na nebesima
            i znakove na Zemlji:
            krv, oganj i sukljanje dima.
20     Sunce će se pretvoriti u tamu,
            a Mjesec postati krvavocrven
            prije nego što dođe velik i slavan
            Dan Gospodnji.
21     I tko god prizove Gospodnje ime,
            bit će spašen.'[b]

22 Čujte me, Izraelci! Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarećanina silnim djelima i čudesnim znacima koje je, kao što znate, činio.

23 Vi ste ipak postupili prema unaprijed odlučenomu Božjem naumu: bezbožničkom ste ga rukom raspeli na križ i pogubili.

24 Ali Bog ga je oslobodio grozote smrti i uskrisio ga u život jer smrt nije mogla njime vladati.

25 Kralj David za njega je rekao:
    "Znam da je Gospodin uvijek sa mnom
            jer uvijek stoji pokraj mene
            da ne posrnem.
26     Stoga mi se srce raduje,
            a jezik kliče od veselja.
            Tijelo mi spokojno počiva.
27     Jer nećeš ostaviti moju dušu među mrtvima[c]
            ni dopustiti da tvoj svetac istrune.
28     Pokazao si mi put života.
            Tvoja će me nazočnost ispuniti radošću.'[d]

29 Braćo draga, dopustite mi da vam otvoreno kažem: David time nije mislio na sebe - jer on je odavno umro, pokopan je i grob mu je do danas ovdje.

30 Ali David je bio prorok i znao je da se Bog zakleo jednoga od njegovih potomaka posaditi na njegovo prijestolje kao Mesiju.

31 On je to unaprijed vidio i pretkazao Mesijino uskrsnuće. Rekao je da mu "duša neće ostati među mrtvima' i da mu tijelo neće "istrunuti'.

32 To proročanstvo govori o Isusu. Njega je Bog uskrisio - svi smo tomu svjedoci.

33 On sada sjedi na najuzvišenijemu mjestu u nebu, Bogu zdesna. I Otac mu je, kao što je i obećao, dao Svetoga Duha da ga izlije na nas. To ste danas čuli i vidjeli.

34 Jer David nikada nije uznesen u nebo, a ipak je rekao:
    'Jahve je rekao mojem Gospodinu:
    Sjedni mi s desne strane
35             dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[e]

36 Neka dakle pouzdano znade sav Izrael da je Bog tog Isusa kojega ste raspeli učinio i Gospodinom i Mesijom!'

37 Te su ih riječi duboko potresle. Upitaju zato Petra i ostale apostole: 'Braćo, što da učinimo?'

38 Petar im odgovori: 'Obratite se Bogu i krstite se u ime Isusa Krista da vam grijesi budu oprošteni pa ćete primiti dar Svetoga Duha.

39 To je obećanje vama i vašoj djeci, pa čak i onima izdaleka koje naš Gospodin Bog pozove.'

40 Zatim je još dugo propovijedao zaklinjući i opominjući ih: 'Spasite se od ovoga pokvarenog naraštaja!'

41 Oni povjeruju njegovim riječima i krste se. Tako se u taj dan Crkvi pridružilo oko tri tisuće duša.

42 Bili su postojani u apostolskome učenju, zajedništvu, lomljenju kruha i molitvi.

Okupljanje vjernika

43 Sve je zahvatilo strahopoštovanje jer su apostoli činili mnoga čudesa i znakove.

44 Koji su prigrlili vjeru, živjeli su u zajedništvu i sve su dijelili.

45 Prodavali su imanja i dijelili svakome prema potrebi.

46 Svaki su dan jednodušno i postojano hrlili u Hram na bogoštovlje te se sastajali po kućama da lome kruh radosno i prostodušno,

47 hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. A Bog je svednevice zajednici pripajao nove spasenike.

Notas al pie

 1. Djela apostolska 2:15 U grčkome: tek je treća ura dana.
 2. Djela apostolska 2:21 Joel 3:1-5.
 3. Djela apostolska 2:27 U grčkome: u podzemlju.
 4. Djela apostolska 2:28 Psalam 16:8-11.
 5. Djela apostolska 2:35 Psalam 110:1.