Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 1:1-26

Promisiunea Duhului Sfânt și înălțarea lui Isus la cer

1Teofil,

În prima carte1 Gr.: logos, adică lucrare, tratat; este vorba despre evanghelia lui Luca. am scris despre toate lucrurile pe care Isus a început să le facă și să‑i învețe pe oameni 2până în ziua în care a fost luat sus, după ce, prin Duhul Sfânt, le dăduse porunci apostolilor pe care‑i alesese, 3cărora li S‑a și înfățișat viu, după suferința Lui, cu multe dovezi convingătoare, arătându‑li‑Se timp de patruzeci de zile și vorbind despre Împărăția lui Dumnezeu3 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor [peste tot în carte]..

4În timp ce era împreună cu ei, le‑a poruncit: „Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la Mine. 5Căci Ioan, într-adevăr, a botezat cu5 Sau: în. apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.“

6Prin urmare, atunci când s‑au strâns laolaltă, ei L‑au întrebat:

– Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel?

7El le‑a răspuns:

– Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le‑a așezat prin propria Sa autoritate. 8Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii Mei în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului.

9După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălțat și, în timp ce se uitau la El, un nor L‑a luat dinaintea ochilor lor. 10Și cum priveau ei spre cer, în timp ce El pleca, iată că li s‑au înfățișat doi bărbați în haine albe, 11care le‑au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat de la voi în cer, va veni în același fel în care L‑ați văzut mergând spre cer.“

Matias ales în locul lui Iuda

12Atunci ei s‑au întors în Ierusalim de pe muntele numit „al Măslinilor“, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum parcurs în ziua de Sabat12 Cf. Mișna (culegere de texte legislative, reflectând cinci secole de tradiție: 300 î.Cr.–200 d.Cr.), călătoria în ziua de Sabat era limitată la o distanță de 2000 de coți, cu puțin peste 1 km.. 13Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo erau: Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov – al lui Alfeus, Simon Zelotul și Iuda – al lui Iacov. 14Toți aceștia stăruiau în rugăciune în același gând, împreună cu femeile, cu Maria – mama lui Isus – și cu frații Lui.

15În zilele acelea, Petru s‑a ridicat în mijlocul fraților – o mulțime de aproape o sută douăzeci de oameni – și a zis: 16„Bărbați, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă mai dinainte de Duhul Sfânt, prin gura lui David, cu privire la Iuda, care a devenit călăuza celor ce L‑au arestat pe Isus. 17El era numărat ca fiind unul dintre noi și fusese ales să aibă o parte17 Sau: și primise o parte. în slujirea aceasta. (18Din răsplata pentru nedreptatea lui, omul acesta și‑a cumpărat un ogor și, căzând cu capul în jos, a plesnit în două pe la mijloc și i s‑au vărsat toate măruntaiele. 19Lucrul acesta a devenit cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că ogorul acela a fost numit, în propria lor limbă19 Este vorba despre limba aramaică., «Acheldama», adică «Ogorul sângelui».) 20Căci în cartea Psalmilor este scris:

«Fie‑i locuința pustiită

și nimeni să nu mai locuiască în ea!»20 Vezi Ps. 69:25.

și

«Slujba lui s‑o ia altul!»20 Vezi Ps. 109:8.

21Trebuie deci ca, dintre bărbații care ne‑au însoțit tot timpul când Domnul Isus a umblat21 Lit.: a intrat și a ieșit. printre noi, 22începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care a fost luat sus de la noi, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii Lui.“

23Și au propus doi: pe Iosif, numit Barsabas, căruia i se mai zicea și Iustus, și pe Matias. 24Ei s‑au rugat astfel: „Tu, Doamne, Care cunoști inimile tuturor, arată‑ne pe care dintre aceștia doi l‑ai ales 25ca să ia locul în slujirea și apostolia aceasta, de la care s‑a întors Iuda ca să se ducă la locul lui.“ 26Apoi au aruncat sorții pentru ei, iar sorțul a căzut pe Matias, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 1:1-26

Jesusca Diospaj Espiritutami cachashca

1Cʼuyashca Teófilo, Jesús tucui imallata rurashcatapish, yachachishcatapish ñami sarunman punta quillcapi huillashpa cacharcani. 2Jesusca, Paita jahua pachaman apana punllacamami, chai tucuitaca rurashca. Shinallataj jucha illaj Espíritu yuyaita cujpimi, huillagrichun Pai agllashpa mingashcacunatapish, imalla ruranata yachachishpa saquishca. 3Paicunamanmi Jesusca, llaquita apashpa huañushca qʼuipa causarishpaca, Pai causacushcatataj alli yachachun, chuscu chunga punllacama, cutin cutin ricurirca. Chai punllacunapica Dios mandacunmantapish ashtahuanmi yachachirca. 4Paicunahuan tandalla cashparajmi cashna nishpa mandashca:

—Jerusalenmantaca, amaraj maiman ringuichijchu. Ñuca sarun huillashca shinallataj, ñuca Yaya cachasha nishca Paipaj Espíritu shamungacama, caipi shuyanguichijlla. 5Juanca yacullahuanmi bautiźarca, ashtahuanpish cancunaca asha punllacuna qʼuipaca, jucha illaj Espirituhuanmi bautiźashca canguichij— nircami.

6Chashna nijpimi, chaipi tandanacushcacunaca:

—Apunchij Jesús, ¿cunanllatajchu cai llajtataca Israelcunallataj mandachun cugringui?— nishpa tapurcacuna.

7Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

—Chaitaca, ñuca Yayallamari yachan. Cancunaca, ima huata, ima punlla Pai chaita ruranataca mana yachanachu canguichij. 8Shina cajpipish jucha illaj Espíritu shamushpami, cancunamanca ñucamanta huillai tucunata cunga. Chaimantami Jerusalenpi, tucui Judeapi, tucui Samariapi, tucui caru llajtacunapipish ñucamanta huillagringuichij— nircami.

9Chashna nishca qʼuipami, paicuna ricucujpi, Jesustaca jahua pachaman huichi aparca. Chaimantaca, pʼuyuhuan pacajpimi, ña mana ricui tucurcacuna. 10Jesús chashna rijta paicuna huichilla ricuracujpica, yurajlla churanata churarishca ishqui runacunaca, ñapish paicunapaj ñaupajpi shayarircallami.

11Paicunaca:

—Galilea runacuna, ¿ima nishpataj huichilla chaparacunguichijlla? Cancunapajmanta jahua pachaman apashca cai Jesusllatajmi tigramunga. Ima shinami rijta ricurcanguichij, chashnallatajmi tigramunga— nircacunami.

Matiastami Judaspaj randi agllashcacuna

12Chai qʼuipami Olivos urcumantaca, Jerusalenman tigramurcacuna. Chai urcuca, Jerusalenmantaca shuj kilómetro shinallapimi. 13Ña Jerusalenman chayashpaca, paicuna poźacushca huasi altibajomanmi huichiyarcacuna. Paicunaca Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeopaj churi Jacobo, Zelote nishca Simón, Jacobopaj huauqui Judaspishmi carcacuna. 14Tucui paicunami huarmicunahuanpish, Jesuspaj mama Mariahuanpish, Paipaj huauquicunahuanpish, Diostaca tucui shunguhuan shuj yuyailla mañaracurcacuna.

15Chai punllacunapi Jesusta crijcunaca, patsaj ishqui chunga shinami tandanacushca carca. Chaicunapaj chaupipimi, Pedroca shayarishpa cashna nirca: 16«Huauquicuna, jucha illaj Espiritumi, Jesusta japinaman shamujcunata pushamuj Judasmantaca Davidta huillachishca. Chaica pajtanatajmi carca. 17Judasca, ñucanchijpurami carca, ñucanchijhuanmi huillashpa purirca. 18Chashna cashpapish pai millaita rurashpa chasquishca cullquihuanca, allpatami randirca. Chaillapitajmi uriman uma urmashpa, huijsa tugyajpi chunllullicunapish tucui tallirirca. 19Tucui Jerusalenpi causajcuna chaita yachashpami, chai allpataca paicunapaj quiquin rimaipi, Acéldama shutita churarcacuna. (Acéldama nishcaca, “Yahuar Allpa” nisha ninmi). 20Chashna tucunatami Salmos Libropica, cashna quillcashca:

“Pai causashca huasica shitashca saquirichun,

chai huasipica pi ama causachun” ninmi.

Shinallataj:

“Pai ruracushcataca shujtaj runa japichun” nicunpishmi.

21Chaipi nicushca shinallataj Jesús ñucanchijhuan cajpiraj, punllanta ñucanchijhuan purij runacuna tiyanmi. 22Paicunaca, Jesusta Juan bautiźashcamantapacha, Jesús jahua pachaman ringacamami ñucanchijhuan puricurcacuna. Jesús causarishcata ñucanchijhuan huillachunca, paicunamanta maijantapish shujta agllashunchij» nircami.

23Pedro chashna nijpica, ishquitami chʼicanchircacuna. Shujtaca, Justo nishca José Barsabasta, caishujtaca Matiastami agllarcacuna. 24Paicunamantami cashna mañarcacuna: «¡Mandaj Dioslla, Quiquinmi tucuicunapaj shunguta rijsingui! Cunanca, cai ishquimanta maijantapish Quiquin agllashcata ñucanchijman ricuchihuai. 25Quiquin agllashca runaca, huillagrichun Quiquin mingashcata ñucanchijhuan rurachun. Judasca mana caźushcamantami, pai maiman rina cashcallamantaj rirca» nishpami mañarca.

26Chashna mañashpa suerteta rurajpica, Matiaspajmi urmarca. Chaimantami Matiastaca, huillagrichun Jesús mingashca chunga shujcunahuan tandachircacuna.