Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 2:1-22

Aduși la viață împreună cu Cristos

1Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre, 2în care trăiați2 Lit.: umblați. cândva după veacul2 Termenul aion poate însemna și generație, epocă, vreme. lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, 3între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram, prin natura noastră, copii ai mâniei, ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu, Care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne‑a iubit, 5deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne‑a adus la viață împreună cu Cristos – prin har sunteți mântuiți. 6El ne‑a înviat împreună cu Cristos și ne‑a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Cristos Isus, 7pentru ca, în veacurile care vin, să‑Și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi în Cristos Isus. 8Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi; este darul lui Dumnezeu; 9nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem lucrarea Lui, creați10 Verbul ktizo are o arie semantică largă. Poate însemna a ctitori, a zidi, a modifica un teritoriu pentru a‑l face locuibil, a schimba complet, a transforma, a da formă nouă. în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le‑a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Una în Cristos

11De aceea, aduceți‑vă aminte că altădată erați neamuri după trup, numiți „necircumciși11 Lit.: necircumcizie.“ de către cei numiți „circumciși“11 Lit.: de către cea numită circumcizie., – circumciși în carne de mâini omenești –, 12și că, la vremea aceea, erați fără Cristos, îndepărtați de comunitatea lui Israel12 Sau: înstrăinați de cetățenia lui Israel., străini de legămintele promisiunii, neavând speranță și fiind fără Dumnezeu în lume. 13Dar acum, în Cristos Isus, voi, care cândva erați departe, ați fost aduși aproape, prin sângele lui Cristos.

14Căci El este pacea noastră, Cel Care i‑a făcut pe amândoi una și, în trupul Său, a dărâmat zidul de la mijloc care‑i despărțea, adică dușmănia, 15desființând Legea poruncilor, cu regulile ei, pentru a crea15 Același verb ca în v. 10, ktizo. A ctitori în limba română înseamnă a așeza fundația unei construcții sacre. din cei doi, în El, un singur om nou, făcând astfel pace, 16și pentru a‑i împăca pe amândoi cu Dumnezeu într‑un singur trup, prin cruce, nimicind în El dușmănia. 17El a venit și v‑a vestit pacea vouă celor de departe și pace celor de aproape, 18căci, prin El, amândoi avem intrare, într‑un singur Duh, la Tatăl.

19Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membri ai casei lui Dumnezeu, 20fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus. 21În El, întreaga clădire, bine închegată, crește într‑un templu sfânt, în Domnul. 22În El, și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni un lăcaș al lui Dumnezeu, în Duhul.

Slovo na cestu

Efezským 2:1-22

Jako ostatní, a přece ne jako ostatní

1I vy jste kdysi byli pod kletbou, navždy odděleni od Boha svými hříchy. 2Stejně jako všichni ostatní jste podléhali moci nepřátelské Bohu, která se rozprostírá nad světem a dosud je činná v lidech, kteří se Bohu vzpírají. 3Právě takoví jsme bývali i my. Žili jsme si dle vlastní libosti, pro své vlastní sobecké zájmy a tak jsme propadli Božímu trestu jako všichni ostatní.

4Ale Bůh tak nekonečně milosrdný, miloval nás do té míry, 5že vzkřísil Krista, a tak nás, navždy ztracené pro naše hříchy, obdaroval novým životem. Jen Boží dobrotě máme co děkovat za tuto záchranu! 6Když vzkřísil Ježíše, vzkřísil s ním i nás, a když ho vyvýšil až do nebe, vyvýšil tam i nás. 7A teď může komukoliv předložit důkaz své přebohaté dobroty, patrné v tom, co pro nás Kristovým prostřednictvím vykonal.

8Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. 9Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit. 10On sám z nás udělal to, co jsme, a schopnost k dobrým skutkům jsme rovněž dostali od něho. Proto je od nás samozřejmě právem očekává.

Kristova cesta k pokoji

11Pomyslete na to, čím jste kdysi byli. Pocházíte z národů, které židé pokládali za bezbožné a nečisté. 12S Kristem jste neměli nic společného, nevztahovala se na vás žádná zaslíbení daná vyvolenému národu, nebyla pro vás tudíž naděje. Bůh pro vás neexistoval. 13-14Nyní se situace zcela změnila: co pro vás dříve bylo nedosažitelné, to vám Kristovou zásluhou patří stejně, jako byste odjakživa k vyvoleným patřili. 15Kristus spojil to, co bylo nesmiřitelně rozděleno přehradou židovských zákonů, která dělila svět na dva tábory. Kristovou smrtí tato zeď padla a oba tábory, až dosud nepřátelské, byly spojeny v jednu Boží rodinu, v jedno tělo a tak konečně zavládl mír. 16-18Ježíšův kříž obě strany smířil s Bohem, a tak zmizelo i vzájemné nepřátelství. Proto teď máme možnost všichni předstupovat před Boha Otce.

Co je Boží chrám

19Nemusíte se už cítit jako vetřelci a přivandrovalci do Božího domu, jste plnoprávnými členy jeho rodiny. 20Proroci a apoštolové jsou základem, na němž stojíte; jeho ústředním kamenem je ovšem Kristus. 21On spojuje všechny své věrné v jeden duchovní chrám 22a vy také spoluvytváříte tento Boží příbytek.