Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1:1-23

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes1 Unele mss nu conțin: în Efes. Drept urmare, unii comentatori susțin că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16). Ei observă totodată că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane. Prin urmare, în opinia acestora, apostolul nu‑și cunoștea audiența în mod personal, iar scrisoarea lui a fost intenționată a fi una enciclică. și credincioși în Cristos Isus: 2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne‑a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! 4În El, Dumnezeu ne‑a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. 5El ne‑a hotărât mai dinainte5 Termenul proorizo este un termen complex, care are și conotație juridică. Judecătorul decide înainte de finalizarea procesului. În acest context este invocată atotcunoașterea lui Dumnezeu, capacitatea Sa de a cunoaște viitorul, fiind în afara timpului, Ființă Eternă, în afara spațiului, atotprezent. pentru înfiere5 Adopția (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată lua sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr‑o altă familie. Cel adoptat primea același statut și aceleași drepturi ca persoanele născute în acea familie: lua numele noului părinte și devenea moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge. prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l‑a dat de bunăvoie în Preaiubitul Lui. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor7 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături; și în 2:1, 5., după bogăția harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. 9El8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El. a binevoit să ne facă cunoscută taina voii Sale, după buna Sa plăcere, pe care a arătat‑o în Cristos9 Lit.: în El., 10ca s‑o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor10 Lit.: spre administrarea plinătății vremurilor. Cuvântul administrarea este traducerea termenului grecesc oikonomia, care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație., pentru a le uni iarăși pe toate, pentru Sine, în Cristos: cele din ceruri și cele de pe pământ.

11În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul Celui Ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii Sale, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne‑am pus mai dinainte speranța în Cristos. 13În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia13 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. mântuirii voastre –, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, 14Care este o garanție14 Termenul grecesc arrabon se referă la suma dată înainte de a încheia un contract, suma dată drept garanție, acont, avans. a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când amintesc în rugăciunile mele 17ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 19și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat‑o în Cristos când L‑a înviat dintre cei morți și L‑a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, 21mai presus de orice conducere21 Sau: conducător; și în 3:10; 6:12., autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I‑a supus toate lucrurile sub picioare și L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.

Het Boek

Efeziërs 1:1-23

Gods geweldige rijkdom voor zijn kinderen

1Van: Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus. Aan: alle gelovigen in de stad Efeze, die Christus Jezus trouw volgen. 2Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus.

3Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. 4Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. 5Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, 6opdat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. 7Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! 8En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. 9Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. 10Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. 11Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals Hij Zelf wil en goedvindt. 12Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren. 13En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. 14Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor zijn grootheid.

15Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Here Jezus en uw liefde voor alle christenen is. 16Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed 17vraag ik de God van onze Here Jezus Christus—de Vader die alle eer verdient—u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door en door zult kennen. 18Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. 19Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven. 20Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. 21Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. 22God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem als hoofd aangesteld over alles, voor de gemeente. 23De gemeente is zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt.