Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

 1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
 2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
 3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
 4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
 5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
 6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 1

1Ako si Pablo nga nangin apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-on sang Dios. Nagapangamusta ako sa inyo nga mga katawhan sang Dios dira sa Efeso, kamo nga mga matutom sa pagsunod kay Cristo Jesus.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay[a] kag paghidaet[b] halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Espirituhanon nga mga Pagpakamaayo

Dalayawon gid ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Tungod nga kita ara kay Cristo, ginhatagan niya kita sang tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Ini nga mga pagpakamaayo halin sa langit. Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita nga daan sang Dios nga mangin balaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton paghiusa kay Cristo. Tungod sa gugma sang Dios sa aton, ginplano na niya nga daan nga kita mangin iya mga anak paagi kay Jesu-Cristo. Ini suno sa iya nga luyag kag kabubut-on. Dayawon ta ang Dios tungod sa iya makatilingala nga bugay nga ginhatag niya sa aton bilang pagpakamaayo paagi sa iya hinigugma nga Anak!

7-8 Kay paagi sa dugo[c] ni Cristo gintubos kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na ang aton mga sala. Dako gid ang bugay sang Dios sa aton. Ginhatagan niya kita sing kaalam kag pag-intiendi, agod maintiendihan ta ang iya tinago nga plano nga gusto niya nga matuman paagi kay Cristo 10 kon mag-abot na ang tion nga iya gintalana. Suno sa iya plano, gusto niya nga isahon ang tanan sa langit kag sa duta kag ipasakop sa pagdumala ni Cristo. 11 Ang tanan nga butang ginahimo sang Dios suno sa iya plano kag kabubut-on. Kag suno sa iya nga plano sang una pa, ginpili niya kami nga mangin iya sa amon paghiusa kay Cristo, 12 agod nga kami nga una nga naglaom kay Cristo magadayaw sa iya. 13 Kag kamo man nangin ara kay Cristo sang nabatian ninyo ang kamatuoran, ang Maayong Balita nga si Cristo gali amo ang makaluwas sa inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. 14 Ining Espiritu Santo amo ang kasiguruhan nga mabaton ta ang promisa sang Dios para sa aton bilang iya mga anak, nga maangkon ta gid ang kompleto nga kaluwasan. Kag tungod sini pagadayawon siya.

Ang Pangamuyo ni Pablo

15 Gani sang mabatian ko ang parte sa inyo pagtuo kay Ginoong Jesus kag sa inyo paghigugma sa tanan nga katawhan sang Dios, 16 dako gid ang akon pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Kag ginapangamuyuan ko man kamo permi. 17 Ginapangamuyo ko sa Dios sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang Amay nga makagagahom, nga ang Espiritu Santo ang maghatag sa inyo sang kaalam kag magpasanag sa inyo sang kamatuoran parte sa Dios, agod nga makilala gid ninyo siya. 18 Kabay pa nga pasanagan niya ang inyo hunahuna agod mahibaluan ninyo kon ano gid ang aton ginalauman sa iya pagtawag sa aton nga mangin iya mga anak, kag agod mahibaluan man ninyo kon daw ano kadako kag kaayo sang palanublion nga iya ginpromisa sa iya mga katawhan. 19 Ginapangamuyo ko man nga mahibaluan ninyo ang gahom sang Dios nga indi matupungan nga para sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom 20 amo man ang iya gin-gamit sa pagbanhaw kag pagpapungko kay Cristo sa iya tuo[d] didto sa langit. 21 Gani ara sa idalom sang gahom ni Cristo ang tanan nga espiritu nga nagadumala kag nagapangulo, mga espiritu nga may awtoridad kag may gahom. Ang titulo nga ginhatag kay Cristo indi gid matupungan subong ukon bisan pa sa palaabuton. 22 Ginpaidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Cristo, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga butang, agod mabuligan niya ang iglesya[e] 23 nga amo ang iya lawas. Ang iglesya ang kabug-usan ni Cristo nga amo ang nagapuno sa tanan-tanan.

Notas al pie

 1. 1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo.
 2. 1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
 3. 1:7-8 dugo: buot silingon, kamatayon.
 4. 1:20 pagpapungko… sa iya tuo, nga nagakahulugan sang kagamhanan kag kadungganan.
 5. 1:22 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.