Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1:1-23

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes1 Unele mss nu conțin: în Efes. Drept urmare, unii comentatori susțin că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16). Ei observă totodată că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane. Prin urmare, în opinia acestora, apostolul nu‑și cunoștea audiența în mod personal, iar scrisoarea lui a fost intenționată a fi una enciclică. și credincioși în Cristos Isus: 2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne‑a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! 4În El, Dumnezeu ne‑a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. 5El ne‑a hotărât mai dinainte5 Termenul proorizo este un termen complex, care are și conotație juridică. Judecătorul decide înainte de finalizarea procesului. În acest context este invocată atotcunoașterea lui Dumnezeu, capacitatea Sa de a cunoaște viitorul, fiind în afara timpului, Ființă Eternă, în afara spațiului, atotprezent. pentru înfiere5 Adopția (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată lua sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr‑o altă familie. Cel adoptat primea același statut și aceleași drepturi ca persoanele născute în acea familie: lua numele noului părinte și devenea moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge. prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l‑a dat de bunăvoie în Preaiubitul Lui. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor7 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături; și în 2:1, 5., după bogăția harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. 9El8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El. a binevoit să ne facă cunoscută taina voii Sale, după buna Sa plăcere, pe care a arătat‑o în Cristos9 Lit.: în El., 10ca s‑o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor10 Lit.: spre administrarea plinătății vremurilor. Cuvântul administrarea este traducerea termenului grecesc oikonomia, care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație., pentru a le uni iarăși pe toate, pentru Sine, în Cristos: cele din ceruri și cele de pe pământ.

11În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul Celui Ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii Sale, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne‑am pus mai dinainte speranța în Cristos. 13În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia13 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. mântuirii voastre –, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, 14Care este o garanție14 Termenul grecesc arrabon se referă la suma dată înainte de a încheia un contract, suma dată drept garanție, acont, avans. a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când amintesc în rugăciunile mele 17ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 19și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat‑o în Cristos când L‑a înviat dintre cei morți și L‑a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, 21mai presus de orice conducere21 Sau: conducător; și în 3:10; 6:12., autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I‑a supus toate lucrurile sub picioare și L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 1:1-23

1Ako si Pablo nga nangin apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-on sang Dios. Nagapangamusta ako sa inyo nga mga katawhan sang Dios dira sa Efeso, kamo nga mga matutom sa pagsunod kay Cristo Jesus.

2Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Espirituhanon nga mga Pagpakamaayo

3Dalayawon gid ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Tungod nga kita ara kay Cristo, ginhatagan niya kita sang tanan nga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Ini nga mga pagpakamaayo halin sa langit. 4Bisan sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita nga daan sang Dios nga mangin balaan kag wala sing kasawayan sa iya panulok sa aton paghiusa kay Cristo. Tungod sa gugma sang Dios sa aton, 5ginplano na niya nga daan nga kita mangin iya mga anak paagi kay Jesu-Cristo. Ini suno sa iya nga luyag kag kabubut-on. 6Dayawon ta ang Dios tungod sa iya makatilingala nga bugay nga ginhatag niya sa aton bilang pagpakamaayo paagi sa iya hinigugma nga Anak!

7-8Kay paagi sa dugo1:7-8 dugo: buot silingon, kamatayon. ni Cristo gintubos kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na ang aton mga sala. Dako gid ang bugay sang Dios sa aton. Ginhatagan niya kita sing kaalam kag pag-intiendi, 9agod maintiendihan ta ang iya tinago nga plano nga gusto niya nga matuman paagi kay Cristo 10kon mag-abot na ang tion nga iya gintalana. Suno sa iya plano, gusto niya nga isahon ang tanan sa langit kag sa duta kag ipasakop sa pagdumala ni Cristo. 11Ang tanan nga butang ginahimo sang Dios suno sa iya plano kag kabubut-on. Kag suno sa iya nga plano sang una pa, ginpili niya kami nga mangin iya sa amon paghiusa kay Cristo, 12agod nga kami nga una nga naglaom kay Cristo magadayaw sa iya. 13Kag kamo man nangin ara kay Cristo sang nabatian ninyo ang kamatuoran, ang Maayong Balita nga si Cristo gali amo ang makaluwas sa inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na. 14Ining Espiritu Santo amo ang kasiguruhan nga mabaton ta ang promisa sang Dios para sa aton bilang iya mga anak, nga maangkon ta gid ang kompleto nga kaluwasan. Kag tungod sini pagadayawon siya.

Ang Pangamuyo ni Pablo

15Gani sang mabatian ko ang parte sa inyo pagtuo kay Ginoong Jesus kag sa inyo paghigugma sa tanan nga katawhan sang Dios, 16dako gid ang akon pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Kag ginapangamuyuan ko man kamo permi. 17Ginapangamuyo ko sa Dios sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang Amay nga makagagahom, nga ang Espiritu Santo ang maghatag sa inyo sang kaalam kag magpasanag sa inyo sang kamatuoran parte sa Dios, agod nga makilala gid ninyo siya. 18Kabay pa nga pasanagan niya ang inyo hunahuna agod mahibaluan ninyo kon ano gid ang aton ginalauman sa iya pagtawag sa aton nga mangin iya mga anak, kag agod mahibaluan man ninyo kon daw ano kadako kag kaayo sang palanublion nga iya ginpromisa sa iya mga katawhan. 19Ginapangamuyo ko man nga mahibaluan ninyo ang gahom sang Dios nga indi matupungan nga para sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom 20amo man ang iya gin-gamit sa pagbanhaw kag pagpapungko kay Cristo sa iya tuo1:20 pagpapungko… sa iya tuo, nga nagakahulugan sang kagamhanan kag kadungganan. didto sa langit. 21Gani ara sa idalom sang gahom ni Cristo ang tanan nga espiritu nga nagadumala kag nagapangulo, mga espiritu nga may awtoridad kag may gahom. Ang titulo nga ginhatag kay Cristo indi gid matupungan subong ukon bisan pa sa palaabuton. 22Ginpaidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Cristo, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga butang, agod mabuligan niya ang iglesya1:22 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. 23nga amo ang iya lawas. Ang iglesya ang kabug-usan ni Cristo nga amo ang nagapuno sa tanan-tanan.