Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 29

Reînnoirea legământului în câmpiile Moabului

1Acestea sunt cuvintele legământului pe care Domnul l-a poruncit lui Moise să-l încheie cu israeliţii la Moab, în afara legământului pe care l-a încheiat cu ei la Horeb.

Moise i-a chemat pe toţi israeliţii şi le-a spus: „Aţi văzut tot ceea ce a făcut Domnul înaintea ochilor voştri, în ţara Egiptului, lui Faraon, tuturor slujitorilor lui şi întregii lui ţări. Cu ochii voştri aţi văzut aceste încercări, semne şi minuni. Dar Domnul nu v-a dat minte să înţelegeţi, ochi să vedeţi şi urechi să ascultaţi, până în ziua de astăzi. Timp de patruzeci de ani cât v-am condus prin pustie, hainele nu s-au învechit pe voi şi nici încălţămintea nu s-a tocit în picioarele voastre. Nu v-aţi hrănit cu pâine şi n-aţi băut nici vin, nici băutură tare. În acest timp aţi cunoscut că Domnul este Dumnezeul vostru.

Când am ajuns în locul acesta, Sihon, regele Heşbonului, şi Og, regele Başanului, ne-au ieşit înainte ca să se lupte cu noi, dar noi i-am învins. Le-am luat ţara şi am dat-o ca moştenire rubeniţilor, gadiţilor şi unei jumătăţi din seminţia lui Manase.

Să păziţi cuvintele acestui legământ şi să le împliniţi ca să prosperaţi în tot ceea ce veţi face. 10 Astăzi staţi în prezenţa Domnului, Dumnezeul vostru, voi toţi – căpeteniile seminţiilor voastre şi bătrânii voştri, dregătorii voştri împreună cu toţi bărbaţii lui Israel, 11 copiii şi soţiile voastre şi străinul care este în mijlocul taberei voastre, de la cel ce vă taie lemne, până la cel ce vă scoate apă – 12 ca să intraţi în legământ cu Domnul, Dumnezeul vostru, legământ încheiat prin jurământ şi făcut cu voi astăzi 13 şi ca să vă facă astăzi, poporul Lui, după cum v-a promis şi a jurat strămoşilor voştri, Avraam, Isaac şi Iacov. 14 Nu numai cu voi închei legământul acesta, încheiat prin jurământ, 15 ci îl fac atât cu cei care stau astăzi aici, înaintea Domnului, Dumnezeul nostru, cât şi cu cei care nu sunt astăzi aici.

16 Voi ştiţi cum aţi locuit în ţara Egiptului şi cum aţi trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-aţi traversat. 17 Aţi văzut urâciunile şi idolii lor, idoli din lemn şi din piatră, din argint şi din aur. 18 Să nu existe printre voi nici un bărbat sau femeie, nici un clan şi nici o seminţie a căror inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul, Dumnezeul nostru, ducându-se să slujească zeilor acestor neamuri. Să nu existe printre voi nici o rădăcină care produce otravă sau amărăciune.

19 Dacă cineva care aude cuvintele acestui jurământ, invocă o binecuvântare asupra lui însuşi, zicând în inima lui: «Voi avea pace, chiar dacă mi-aş urma pornirile minţii mele!», fapta aceasta va aduce dezastru, atât peste pământul fertil, cât şi peste cel uscat,[a] 20 iar pe acela Domnul nu va mai dori să-l ierte. Mânia şi gelozia Domnului se va aprinde împotriva lui. Toate blestemele scrise în Cartea aceasta vor veni peste el şi Domnul îi va şterge numele de sub cer. 21 El îl va despărţi de toate seminţiile lui Israel ca să-l nenorocească potrivit cu tot ce este scris în această Carte a Legii.

22 Generaţiile următoare, copiii care vor veni după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară îndepărtată, vor vedea nenorocirile care au fost în ţara aceasta şi urgiile cu care Domnul v-a îndurerat. 23 Peste tot va fi pucioasă şi sare; toată ţara va fi arsă; nimic nu se va semăna, nimic nu va încolţi şi nici o plantă nu va creşte. Va fi la fel ca la distrugerea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care Domnul le-a distrus în mânia şi urgia Lui. Toate neamurile vor întreba:

24 – De ce a făcut Domnul astfel ţării acesteia? De ce s-a aprins cu o mânie atât de mare?

Şi li se va răspunde:

25 – Fiindcă au părăsit legământul Domnului, Dumnezeul strămoşilor lor, pe care l-a încheiat cu ei când i-a scos din ţara Egiptului. 26 Ei s-au depărtat, au slujit şi s-au închinat altor dumnezei, zei pe care nu-i cunoşteau şi pe care nu li-i dăduse El. 27 De aceea Domnul s-a aprins de mânie împotriva acestei ţări, astfel că a adus peste ei toate blestemele scrise în Cartea aceasta. 28 Domnul i-a smuls din ţara lor cu mânie, cu furie şi cu mare înverşunare şi i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede astăzi.

29 Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeul nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale urmaşilor noştri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei Legi.

Notas al pie

  1. Deuteronom 29:19 Sensul expresiei în ebraică este nesigur; sau: mele, adăugând beţia la sete!»

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 29

Обновление священного соглашения

1Вот условия священного соглашения, которое Вечный повелел Мусо заключить с исроильтянами в Моаве, в дополнение к священному соглашению, которое Он заключил с ними у горы Синай[a].

Мусо призвал исроильтян и сказал им:

Ваши глаза видели всё, что Вечный сделал в Египте с фараоном, со всеми его приближёнными и со всей его землёй. Вы своими глазами видели те великие кары, знамения и великие чудеса. Но до этого дня Вечный не давал вам ума, который понимает, глаз, которые видят, и ушей, которые слышат. За сорок лет, что Я вёл вас через пустыню, не ветшали ваши одежды, не изнашивались сандалии у вас на ногах. Вы не ели хлеба и не пили ни вина, ни пива. Я заботился о вас, чтобы вы знали, что Я – Вечный, ваш Бог.

Когда вы добрались до этого места, Сигон, царь Хешбона, и Ог, царь Бошона, вышли сразиться с вами, но вы разбили их. Вы взяли их земли и дали их в наследие родам Рувима, Гада и половине рода Манассы.

Прилежно выполняйте условия этого священного соглашения, чтобы преуспевать во всех своих делах. 10 Все вы стоите сегодня в присутствии Вечного, вашего Бога, – ваши вожди и начальники, старейшины и надзиратели и все остальные мужчины Исроила, 11 вместе с детьми, жёнами и чужеземцами, живущими в вашем лагере, которые рубят вам дрова и носят воду. 12 Вы стоите сегодня здесь, чтобы вступить в священное соглашение с Вечным, вашим Богом. Это священное соглашение Вечный заключает сегодня с вами и скрепляет клятвой, 13 чтобы сделать вас Своим народом, и чтобы Ему быть вашим Богом, как Он обещал вам и клялся вашим предкам: Иброхиму, Исхоку и Якубу. 14 Я заключаю это священное соглашение, скреплённое клятвой, не только с вами, 15 стоящими здесь сегодня в присутствии Вечного, нашего Бога, но и с теми, кого здесь нет.

16 Вы сами знаете, как мы жили в Египте и как проходили через страны по дороге сюда. 17 Вы видели у них отвратительные образы и идолов из дерева и камня, из серебра и золота. 18 Пусть же не будет среди вас мужчины или женщины, клана или рода, чьё сердце уклонится от Вечного, нашего Бога, чтобы идти и служить богам этих народов. Смотрите, чтобы среди вас не было такого корня, из которого произрастает горькое, ядовитое растение.

19 Когда такой человек услышит слова этой клятвы, он призовёт на себя благословение, думая: «Я буду в безопасности, несмотря на то что продолжаю ходить своим собственным путём». Это наведёт беду на всех: на него и на весь остальной народ.[b] 20 Вечный никогда не захочет простить его. Его гнев и ревность воспламенятся против такого человека. Все проклятия, записанные в этом свитке, падут на него, и Вечный сотрёт память о нём из-под небес. 21 Вечный выделит его из всех родов Исроила для бедствия, в соответствии со всеми проклятиями священного соглашения, записанными в этом свитке Закона.

22 Ваши дети, которые будут после вас в грядущих поколениях, и чужеземцы, которые придут из далёких земель, увидят бедствия, постигшие эту землю, и недуги, которыми Вечный поразил вас. 23 Вся земля будет горящей пустошью из соли и серы – ничто не будет сеяться, ничто не прорастёт, никакой растительности на ней не будет. Это будет подобно уничтожению Содома и Гоморры, Адмы и Цевоима, которые Вечный низвергнул в Своём страшном гневе.[c] 24 Все народы спросят: «Почему Вечный поступил так с этой землёй? За что этот страшный, пылающий гнев?»

25 Ответ будет таков: «За то, что этот народ оставил священное соглашение Вечного, Бога их предков, священное соглашение, которое Он заключил с ними, когда вывел их из Египта. 26 Они ушли служить другим богам, поклонялись богам, которых не знали, богам, которых Он им не назначал. 27 Поэтому гнев Вечного вспыхнул на эту землю, чтобы навести на неё все проклятия, записанные в этом свитке. 28 В ярости, негодовании и великом гневе Вечный искоренил их из их земли и бросил в другую землю, как это и есть сейчас».

29 Тайное принадлежит Вечному, нашему Богу, а открытое принадлежит нам и нашим детям навеки, чтобы мы следовали всем словам этого Закона.

Notas al pie

  1. Втор 29:1 Букв.: «у Хорива». Хорив – другое название горы Синай.
  2. Втор 29:19 Букв.: «Это приведёт к уничтожению как орошаемой, так и сухой земли».
  3. Втор 29:23 См. Нач. 18:20–19:29. Помимо Содома и Гоморры были уничтожены и города Адма и Цевоим, упомянутые здесь (см. Нач. 14:2).