Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 19

Aleluia!

1După toate acestea, am auzit în cer ceva ca un glas puternic al unei mari mulţimi, spunând:

„Aleluia![a]
    Mântuirea, slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru,
pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte!
    El a judecat-o pe marea prostituată
care a pervertit lumea cu desfrânarea ei!
    A răzbunat sângele robilor Săi, vărsat de mâna ei!“

Au spus a doua oară:

„Aleluia!
    Fumul ei se va ridica în vecii vecilor!“

Cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe vii au căzut la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu, Care şade pe tron, zicând:

„Amin! Aleluia!“

Şi de la tron s-a auzit un glas, spunând:

„Lăudaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    toţi robii Lui
şi cei ce vă temeţi de El,
    mici şi mari!“

Am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca vuietul multor ape şi ca sunetul unor tunete puternice, spunând:

„Aleluia!
    Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărăţeşte!
Să ne bucurăm, să ne veselim
    şi să-I dăm slavă,
pentru că nunta Mielului a sosit,
    iar mireasa Lui s-a pregătit[b].
I s-a dat să se îmbrace
    în in fin, strălucitor şi curat.“

Inul fin reprezintă faptele drepte ale sfinţilor.

Apoi mi-a zis: „Scrie! Ferice[c] de cei chemaţi la cina[d] de la nunta Mielului!“ Mi-a mai zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.“ 10 Am căzut la picioarele lui, să mă închin, dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, care ţin mărturia lui Isus! Lui Dumnezeu închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul profeţiei.“

Călăreţul de pe calul alb

11 Am văzut cerul deschis şi iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios şi Adevărat“. El judecă şi se războieşte cu dreptate. 12 Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris, pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de El. 13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în[e] sânge, iar numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu“. 14 Armatele cerului Îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin, alb şi curat. 15 Din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „El le va conduce cu un sceptru de fier.“[f] El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului Atotputernic. 16 Pe haina şi pe coapsa Lui avea scris un nume:

„ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI Domnul DOMNILOR“.

17 Am văzut un înger care stătea în soare şi care a strigat cu glas tare către toate păsările ce zboară în înaltul cerului: „Veniţi! Adunaţi-vă pentru ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca să mâncaţi carnea regilor, carnea comandanţilor, carnea celor puternici, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea tuturor – atât a celor liberi, cât şi a sclavilor, atât a celor mici, cât şi a celor mari!“ 19 Şi am văzut fiara, regii pământului şi armatele lor adunate ca să poarte război cu Cel Ce călărea pe cal şi cu armata Lui. 20 Fiara a fost prinsă, şi, împreună cu ea, şi profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă. 21 Iar ceilalţi au fost omorâţi de sabia care ieşea din gura Celui Ce călărea pe cal; şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.

Notas al pie

  1. Apocalipsa 19:1 Cuvânt împrumutat din ebraică, care înseamnă Lăudaţi pe Domnul!; peste tot în capitol
  2. Apocalipsa 19:7 Metafora căsătoriei ca imagine a relaţiei intime dintre Dumnezeu şi poporul Său se găseşte atât în VT, cât şi în NT (vezi Is. 54:5-7; Os. 2:19; Mt. 22:2-14; Ef. 5:31-32)
  3. Apocalipsa 19:9 Vezi nota de la 1:3
  4. Apocalipsa 19:9 Cu sensul de banchet
  5. Apocalipsa 19:13 Unele mss şi versiuni conţin: stropită cu
  6. Apocalipsa 19:15 Vezi Ps. 2:9

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 19

Pieseň víťazstva

1 Potom som počul mocný hlas akoby obrovského zástupu na nebi:

Haleluja!

Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu,

lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy!

Veď odsúdil tú veľkú neviestku,

ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom,

spravodlivo ju potrestal

za krv svojich služobníkov,

ktorá lipne na jej rukách!"

A znova spievali:

Haleluja!

Na večné veky bude stúpať dym

z tohto horiaceho mesta."

Tu tých dvadsaťštyri starcov spolu so štyrmi bytosťami padlo na kolená; klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!"

A od trónu zaznel hlas:

Chváľte nášho Boha

všetci, čo mu slúžite

a čo sa ho bojíte,

či veľkí alebo malí!"

Pozvanie na Baránkovu svadbu

A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd alebo ako dunenie hromu:

Haleluja!

Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci!

Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla svadba Baránkova

a jeho nevesta sa pripravila.

Dostala bieloskvúce šaty zo žiarivého kmentu,

aby sa nimi odiala."

Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich.

Tu mi povedal anjel: Napíš to: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadbu." A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha."

10 Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to! Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj!"

Víťaz na bielom koni

11 Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje.

12 Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená.

13 Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo.

14 Za ním išlo nebeské vojsko na bielych koňoch. Všetci boli oblečení do čistého bieloskvúceho kmentu.

15 Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha.

16 Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Víťazstvo nad šelmou a Antikristom

17 Tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba: Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu!

18 Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných."

19 Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojská, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku.

20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera horiacej síry.

21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mäsa.