Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 1

Prolog

1Descoperirea[a] lui[b] Isus Cristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate robilor Lui ce trebuie să se întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută trimiţându-Şi îngerul la robul Său Ioan, care a depus mărturie în legătură cu tot ce a văzut cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu şi la mărturia lui Isus Cristos. Ferice[c] de cel ce citeşte şi aude cuvintele profeţiei şi de cel ce păzeşte lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape!

Ioan, către cele şapte[d] biserici care sunt în Asia[e]: har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine, de la cele şapte duhuri[f] care se află înaintea tronului Său şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morţi şi Conducătorul regilor pământului!

A Celui Care ne iubeşte, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui şi ne-a făcut să fim o Împărăţie şi preoţi[g] pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

Iată, El va veni pe nori[h]
    şi orice ochi Îl va vedea,
chiar şi cei care L-au străpuns[i].
    Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.
Da! Amin![j]

„Eu sunt Alfa şi Omega[k], zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!“

Cineva ca un fiu al omului

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş împreună cu voi la necazuri, la Împărăţie[l] şi la răbdarea în Isus, mă aflam pe insula Patmos[m], din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Isus. 10 În ziua Domnului[n] eram în Duhul şi am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care-mi spunea: „Scrie pe un sul ceea ce vezi şi trimite-l celor şapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea[o]!“

12 M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur, 13 iar printre sfeşnice, pe „Cineva Care era ca un fiu al omului“[p]. Era îmbrăcat într-o mantie care-I ajungea până la picioare şi era încins la piept cu un brâu de aur.[q] 14 Capul şi părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada,[r] ochii Îi erau ca flacăra focului,[s] 15 picioarele Îi erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul Îi era asemenea vuietului unor ape mari.[t] 16 În mâna dreaptă avea şapte stele, şi din gură Îi ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui.

17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, 18 Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor[u]! 19 Aşadar, scrie ce ai văzut, ce este acum şi ce urmează[v] să se întâmple după acestea! 20 Cât despre taina[w] celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă şi a celor şapte sfeşnice de aur, cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici, iar cele şapte sfeşnice sunt cele şapte biserici.

Notas al pie

 1. Apocalipsa 1:1 Sau: Apocalipsa; termenul grecesc apokalypsis înseamnă descoperire
 2. Apocalipsa 1:1 Sau: despre
 3. Apocalipsa 1:3 Sau: Binecuvântat este; prima din cele şapte fericiri care apar în carte (vezi 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7, 14)
 4. Apocalipsa 1:4 Una dintre caracteristicile cărţii Apocalipsa este folosirea numărului şapte, număr care semnifică plenitudinea; numărul este folosit de 52 de ori în carte; peste tot în carte
 5. Apocalipsa 1:4 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 6. Apocalipsa 1:4 Sau: înşeptitul Duh (vezi Zah. 4:6, 10); vezi, de asemenea, Is. 11:2
 7. Apocalipsa 1:6 Descriere a lui Israel în VT (vezi Ex. 19:6) şi a Bisericii în NT (vezi 1 Pt. 2:5, 9)
 8. Apocalipsa 1:7 Vezi Dan. 7:13
 9. Apocalipsa 1:7 Vezi Zah. 12:10
 10. Apocalipsa 1:7 Sau: În mod sigur aşa se va întâmpla! Amin!
 11. Apocalipsa 1:8 Prima şi ultima literă din alfabetul grecesc; Dumnezeu este Începutul şi Sfârşitul (vezi 21:6)
 12. Apocalipsa 1:9 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte
 13. Apocalipsa 1:9 O mică insulă, situată la aproximativ 80 km SV de Efes, în M. Egee; insula a servit probabil drept colonie penitenciară în Imperiul Roman; istoricul Eusebiu (265-340 d.Cr.) susţine că Ioan a fost eliberat de pe această insulă în timpul lui Nerva (96-98 d.Cr.); vezi Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească, III.18.1; 20.8-9
 14. Apocalipsa 1:10 Denumirea zilei dintâi a săptămânii (duminică), numită astfel deoarece aceasta a fost ziua în care Isus a înviat; era ziua în care creştinii se adunau (vezi F.A. 20:7)
 15. Apocalipsa 1:11 Este posibil ca bisericile să fi fost numite în ordinea în care se încadrau într-un circuit, în sensul acelor de ceasornic, pornind din Efes spre nord, până în Laodicea, la est de Efes; distanţa dintre localităţi era parcursă în două-trei zile de mers călare
 16. Apocalipsa 1:13 Vezi Dan. 7:13
 17. Apocalipsa 1:13 Roba lungă şi brâul din aur erau purtate de către marele preot (vezi Ex. 28:4; 29:5)
 18. Apocalipsa 1:14 Vezi Dan. 7:9; părul alb pretindea respect şi semnifica înţelepciunea dobândită odată cu trecerea anilor
 19. Apocalipsa 1:14 Vezi Dan. 10:6; o descriere care se referă probabil la atotcunoaştere (vezi 2:23; 4:6)
 20. Apocalipsa 1:15 Vezi Dan. 10:6; Eze 1:24, 27; o descriere care se referă probabil la gloria şi puterea lui Dumnezeu
 21. Apocalipsa 1:18 Gr.: Hades
 22. Apocalipsa 1:19 Sau: scrie ce ai văzut, atât ceea ce este acum, cât şi ceea ce urmează
 23. Apocalipsa 1:20 În NT, prin taină se înţelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credinţă o înţeleg

La Bible du Semeur

Apocalypse 1

Jésus, le témoin digne de foi

1Révélation[a] de Jésus-Christ.

Cette révélation, Dieu l’a confiée à Jésus-Christ pour qu’il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt[b]; et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l’a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la Parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage: il a annoncé tout ce qu’il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche.

Jean salue les sept Eglises qui sont dans la province d’Asie[c]: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient[d], de la part des sept esprits[e] qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin[f] digne de foi, le premier-né d’entre les morts[g] et le souverain des rois de la terre.

Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu[h], son Père: à lui donc soient la gloire et le pouvoir pour l’éternité! Amen.

Voici! Il vient
au milieu des nuées[i] ,
et tout le monde le verra,
même ceux qui l’ont transpercé,
et toutes les familles de la terre
se lamenteront à cause de lui[j] .
Oui, amen!
«Moi je suis l’Alpha et l’Oméga[k]»,
dit le Seigneur Dieu,
celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant[l].

La vision du Ressuscité

Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos[m] parce que j’avais proclamé la Parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. 10 Le jour du Seigneur[n], l’Esprit de Dieu se saisit de moi, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. 11 Elle disait: Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept Eglises: Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.

12 Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l’ayant fait, voici ce que je vis: il y avait sept chandeliers d’or 13 et, au milieu des chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d’or lui entourait la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente 15 et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d’un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux[o]. 16 Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant[p]. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant:

N’aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier[q], 18 le vivant. J’ai été mort, et voici: je suis vivant pour l’éternité! Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19 Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite. 20 Mais d’abord voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d’or: les sept étoiles sont les anges des sept Eglises et les sept chandeliers les sept Eglises.

Notas al pie

 1. 1.1 Traduction du mot apocalypse. Cette révélation a été donnée par le Père au Fils, puis par le Fils à Jean par l’intermédiaire d’un ange.
 2. 1.1 Ou: d’une manière soudaine, inattendue.
 3. 1.4 Localisées dans un cercle de 80 kilomètres autour d’Ephèse, énumérées aux chapitres 2 et 3. Ces Eglises, selon certains, représentent les Eglises de tous les temps (sept symbolise la totalité).
 4. 1.4 Paraphrase du nom de Dieu révélé à Moïse (Ex 3.14-15; comparer Hé 13.8). Un écrit juif le désignait comme «Celui qui est, qui était et qui sera» (Targum de Jérusalem).
 5. 1.4 Le chiffre sept symbolise la perfection, la totalité.
 6. 1.5 Qualification du Messie reprise d’Es 55.4.
 7. 1.5 Voir 1 Co 15.20, 23.
 8. 1.6 Voir Ex 19.6.
 9. 1.7 Dn 7.13 . Dans plusieurs manifestations de Dieu, il est question des nuées (Ex 19.16; Es 6.4; Mc 9.7; Ac 1.9; comparer Mt 24.30; 25.31; 26.64).
 10. 1.7 Za 12.10, 14.
 11. 1.8 Première et dernière lettres de l’alphabet grec (comparer 21.6; 22.13).
 12. 1.8 Voir Ex 3.14. Le terme: Tout-Puissant est la traduction donnée par la Septante de l’expression: le Seigneur des armées célestes. Ce nom était aussi appliqué à l’empereur.
 13. 1.9 Petite île de la mer Egée à une centaine de kilomètres d’Ephèse. Les autorités romaines y exilaient ceux qu’elles jugeaient indésirables.
 14. 1.10 Cette expression (jour dominical) est déjà appliquée au premier jour de la semaine (dimanche) par Ignace d’Antioche, un contemporain de Jean.
 15. 1.15 Cette description renvoie à plusieurs textes de l’Ancien Testament: Dn 7.13; 10.5; 7.9; 10.6.
 16. 1.16 Voir Es 49.2.
 17. 1.17 Voir Es 44.6 et 48.12 où il s’agit de Dieu. Ici il est question de Christ (Ap 2; 8; 22.13).