Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 1:1-18

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Cristos Isus, 2către Timotei, copilul preaiubit: har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Mulțumiri și încurajări

3Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pe Care‑L slujesc din moși-strămoși cu o conștiință curată, că îmi aduc aminte mereu de tine în rugăciunile mele, zi și noapte. 4Îmi amintesc de lacrimile tale și tânjesc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Păstrez în amintire credința ta neipocrită, care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunike, iar acum sunt convins că și în tine.

6Din acest motiv, îți aduc aminte să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu nu ne‑a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine.7 Sau: precauție. 8Așadar, să nu‑ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie8 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]., prin puterea lui Dumnezeu. 9El ne‑a mântuit și ne‑a chemat la9 Sau: cu. o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului Său, pe care ni l‑a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veșniciilor, 10dar care a fost descoperit acum prin venirea Mântuitorului nostru, Isus Cristos, Care a desființat moartea și a adus la lumină viața și nemurirea, prin Evanghelie. 11Iar eu am fost pus predicatorul și apostolul ei și învățător al neamurilor. 12Din cauza aceasta și sufăr aceste lucruri. Dar nu mi‑e rușine, pentru că știu în Cine am crezut și sunt convins că El este în stare să păzească, până în ziua aceea, ce I‑am încredințat.

13Ține tiparul13 Sau: standardul. cuvintelor sănătoase, pe care le‑ai auzit de la mine, în13 Sau: cu. credința și dragostea care sunt în Cristos Isus! 14Păzește, prin Duhul Sfânt Care locuiește în noi, lucrul14 Lit.: depozitul, aluzie la doctrina curată a Evangheliei și la învățătura adevărată. acela bun!

15Tu știi că toți cei ce sunt în Asia15 Este vorba despre provincia romană Asia, care avea capitala de facto la Efes. Această provincie se afla, alături de altele, în zona geografică denumită Asia Mică. m‑au părăsit, între care sunt și Figelos, și Hermogenes.

16Fie ca Domnul să‑Și arate mila față de familia lui Onisifor, pentru că m‑a încurajat de multe ori și nu s‑a rușinat de lanțul meu. 17Dimpotrivă, când a fost în Roma, m‑a căutat cu mult efort și m‑a găsit. 18Să dea Domnul să găsească milă de la Domnul în ziua aceea! Tu știi bine cât de mult a slujit în Efes.

Tagalog Contemporary Bible

2 Timoteo 1:1-18

1Mula kay Pablo na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Dios. Sinugo ako ng Dios para ipahayag ang tungkol sa buhay na ipinangako niyang makakamtan nating mga nakay Cristo Jesus.

2Timoteo, minamahal kong anak:

Sumaiyo nawa ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

Pasasalamat sa Dios at Paalala kay Timoteo

3Nagpapasalamat ako sa Dios na pinaglilingkuran ko nang may malinis na konsensya, tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Nagpapasalamat ako sa kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi. 4Kapag naaalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabik akong makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. 5Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong Lola Luisa at ng iyong inang si Eunice, at natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. 6Dahil dito, pinaaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Dios, na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay. 7Sapagkat hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili.

8Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa kanya. Sa halip, sa tulong ng Dios, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa Magandang Balita. 9Iniligtas at tinawag tayo ng Dios para maging kanya, hindi dahil sa ating mga gawa kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Cristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. 10Ngunit nahayag lang ito nang dumating si Cristo Jesus na ating Tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ang kamatayan at ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Magandang Balita.

11Pinili ako ng Dios na maging apostol at guro para ipahayag ang Magandang Balitang ito. 12Ito ang dahilan kaya ako dumaranas ng mga paghihirap. Ngunit hindi ko ito ikinakahiya, dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya.1:12 ipinagkatiwala ko sa kanya: o, ipinagkatiwala niya sa akin. 13Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin, nang may pananampalataya at pag-ibig dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga nakay Cristo Jesus. 14Sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkatiwala ko sa iyo.

15Alam mong tinalikuran ako ng halos lahat ng mga kapatid sa probinsya ng Asia, pati na sina Figelus at Hermogenes. 16Kaawaan sana ng Dios si Onesiforus at ang pamilya niya, dahil lagi niya akong tinutulungan,1:16 tinutulungan: o, inaaliw. at hindi niya ako ikinahiya kahit na akoʼy isang bilanggo. 17Sa katunayan, nang dumating siya sa Roma, sinikap niya akong hanapin hanggang sa matagpuan niya ako. 18At alam na alam mo kung paano niya ako tinulungan noong nasa Efeso ako. Kaawaan sana siya ng Panginoon sa Araw ng Paghuhukom.