Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 1:1-20

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a lui Cristos Isus, speranța noastră, 2către Timotei, adevăratul meu copil în credință: har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus, Domnul nostru!

Atenționări cu privire la învățătorii falși ai Legii

3Când m‑am dus în Macedonia, te‑am îndemnat să rămâi în Efes ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură 4și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitelor genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare4 Sau: (1) controverse inutile; (2) curiozități fără rost., decât la lucrarea4 Gr.: oikonomia, termen care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: lucrare de administrare, funcție de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație. lui Dumnezeu prin credință. 5Scopul poruncii este dragostea, care vine dintr‑o inimă curată, dintr‑o conștiință bună și dintr‑o credință fără ipocrizie. 6Unii s‑au abătut de la acestea și s‑au întors la flecăreli. 7Ei vor să fie învățători ai Legii, fără să înțeleagă însă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă.

8Știm că Legea este bună, dacă cineva o întrebuințează legitim8 Pavel apelează la un joc de cuvinte: Legea (nomos), este bună, dacă este folosită în mod legitim (nomimos), legal, în spiritul legii.. 9Știm, de asemenea, că Legea9 Sau: legea. nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de Lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești, pentru ucigașii de tată și pentru ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni, 10pentru curvari, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjuri și pentru orice altceva care se împotrivește învățăturii sănătoase, 11potrivit cu Evanghelia11 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună. slavei fericitului Dumnezeu, care mi‑a fost încredințată mie.

Harul Domnului arătat lui Pavel

12Îi sunt recunoscător lui Isus Cristos, Domnul nostru, Care m‑a întărit, pentru că m‑a considerat credincios și m‑a pus în slujba Lui, 13măcar că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent. Dar mi s‑a arătat milă, pentru că lucram ca un neștiutor, în necredință. 14Și harul Domnului nostru a fost turnat din belșug peste mine, împreună cu credința și dragostea care sunt în Cristos Isus.

15Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit: Cristos Isus a venit în lume ca să‑i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 16De aceea mi s‑a arătat milă, pentru ca în mine, cel dintâi, Cristos Isus să‑Și poată arăta toată îndelunga Lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în El ca să primească viață veșnică. 17A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava, în vecii vecilor! Amin.

18Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca, prin ele, să te lupți lupta cea bună, 19având credință și o conștiință bună, de care unii n‑au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința. 20Printre ei sunt Hymenaios și Alexandru, pe care i‑am dat pe mâna lui Satan20 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator. Ulterior acesta a devenit un nume propriu folosit cu referire la cel care este acuzatorul, în mod special în perioada NT. Termenul diabolos este traducerea grecească a lui Satan., ca să se învețe20 Sau: să se disciplineze. să nu blasfemieze.

Nova Versão Internacional

1 Timóteo 1:1-20

1Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança,

2a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé:

Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor.

Advertências contra Falsos Mestres da Lei

3Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas 4e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. 5O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. 6Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, 7querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas.

8Sabemos que a Lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. 9Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, 10para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente; e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. 11Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito.

A Graça de Deus Concedida a Paulo

12Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, 13a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente; mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade; 14contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.

15Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 16Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 17Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém.

18Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, 19mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. 20Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.