Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 1:1-25

1Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleși – care locuiesc ca străini, împrăștiați1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a‑i descrie pe evreii răspândiți în lumea greco-romană (inclusiv pe cei care deveniseră creștini). în Pont, Galatia, Capadocia, Asia1 Este vorba despre provincia romană Asia, care avea capitala la Efes și care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută drept Asia Mică. și Bitinia1 Cinci provincii romane care se aflau în regiunea cunoscută drept Asia Mică. Ele sunt enumerate în sensul acelor de ceasornic, dinspre nord, probabil în ordinea în care mesajul trebuia să ajungă la bisericile din toate aceste regiuni. – 2după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul și pacea să vă fie înmulțite!

Născuți din nou la o speranță vie

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, potrivit cu mila Lui cea mare, ne‑a născut din nou la o speranță vie, prin învierea lui Isus Cristos dintre cei morți, 4și la o moștenire nepieritoare, nepângărită și care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru voi. 5Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă, 6în care voi vă bucurați nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări, 7pentru ca testarea credinței voastre – cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc – să aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Isus Cristos, 8pe Care voi Îl iubiți, fără să‑L fi văzut, în Care credeți, fără să‑L vedeți acum, dar vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă, 9pentru că primiți, ca împlinire a credinței voastre, mântuirea sufletelor.

10Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre harul ce urma să fie pentru voi, au căutat și au cercetat cu atenție, 11încercând să afle pe cine sau ce vreme le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a mărturisit dinainte despre suferințele lui Cristos și glorificările care urmau după acestea. 12Lor le‑a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei cu privire la lucrurile care v‑au fost istorisite acum prin cei ce v‑au vestit Evanghelia12 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri la care până și îngerii tânjesc să privească.

Chemarea credincioșilor la o viață sfântă

13Prin urmare, încingeți‑vă coapsele minții13 În contextul antic oriental, textul face aluzie la imaginea unui om care, înainte să se apuce de lucru, trebuia să se îmbrace cu o haină lungă și largă și să se încingă la mijloc. Prin urmare, sensul expresiei este: pregătiți‑vă mintea pentru acțiune. Expresia redă însă și vigilența. voastre, fiind treji, puneți‑vă pe deplin speranța în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14Ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor de altădată, când trăiați în ignoranță, 15ci, așa cum Cel Ce v‑a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16fiindcă este scris: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt!“16 Vezi Lev. 11:44, 45; 19:2; 20:7.

17Și dacă‑L numiți drept Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre, 18pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viață, moștenit de la strămoșii voștri, 19ci cu sângele prețios al lui Cristos19 Atât Christos (greacă), cât și Mașiah (ebraică și aramaică) înseamnă Cel care este uns; [peste tot în carte]., ca al unui miel fără cusur și fără pată. 20El a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi, 21care, prin El, sunteți încrezători21 Sau: credincioși. în Dumnezeu. El L‑a înviat dintre cei morți și I‑a dat slavă, astfel încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu.

22Acum că v‑ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, astfel încât dragostea voastră frățească să fie fără ipocrizie, iubiți‑vă unii pe alții cu căldură, dintr‑o inimă curată! 23Voi ați fost născuți din nou, nu dintr‑o sămânță pieritoare, ci dintr‑una nepieritoare, prin Cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu. 24Căci,

„Orice om este ca iarba

și toată slava lui este ca floarea de pe câmp.

Iarba se usucă, iar floarea cade,

25însă Cuvântul Domnului rămâne pe vecie!“25 Vezi Is. 40:6-8.

Și acesta este Cuvântul care v‑a fost vestit prin Evanghelie.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 1:1-25

1Ñucaca, huillagrichun Jesucristo mingashca Pedromi cani.

Caitaca, quiquin llajtamanta llujshichishpa cachashcamanta Pontopi, Galaciapi, Capadociapi, Asiapi, Bitiniapi causagrishca crijcunamanmi quillcani. 2Yaya Diosmi cancunataca, ñaupamanta Pai rijsishcacunata agllashca. Paita caźushpa, Jesucristopaj yahuarhuan maillashca cachunmi, cancunataca Paipaj Espirituhuan, Paipajlla chʼicanchishca.

Diosca cancunamanca, Paipaj jatun cʼuyaitapish, sumaj causaitapish yallijta cushca cachun.

Huiñaita causagrina yuyailla caichij

3¡Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchigari! Paimi, huañushcacunapaj chaupimanta Jesucristota causachirca. Chashna rurashpami ñucanchijtaca jatunta llaquishpa, huiñaita causagrina yuyailla cachun cutin huacharichirca. 4Diosca cancunapajca, jahua pachapimi mana chaquirij, mana ismuj, mana mapayaj japinata huaquichishpa charicun. 5Cancunataca, Diosta crishcamantami, quishpirinata japingacama, Pai Diosllataj Paipaj maquipi huaquichishpa charicun. Cai quishpirinataca shamuj punllapimi, cancunamanca ricuchinga. 6Chaimantami llaquicunataca, achcata cushicushpa apanguichij. Cunan apacun tucui laya llaquicunaca ashacamallami. 7Cancuna crishcaca, curitapish yalli valijmi. Curitaca, chingarijlla curi cajpipish, alli curi cashcata ricungapajca, ninapimi rupachin. Shinallataj cancuna llaquicunata apajpica, cancuna crishcapish chai curita yalli sumajmari tucun. Chai llaquicunata mishashpami, shamuj punllapi Jesucristo ricurijpica, alli nishca, sumajyachishca, jatunyachishca canguichij. 8Cancunaca, Jesucristotaca mana ricushca cashpapish, crishpamari cʼuyanguichij. Pai quiquintataj manaraj ricushpapish, yallitaj jatun cushicuihuanmi cushicunguichij. 9Crishcallamanta cancunapaj alma quishpirinata japina cashcamantami, chashna cushicucunguichij.

10Mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpalla, cunan cancunaman cungapaj charicushca quishpirinataca, ñaupamanmi Dios ima nishcata huillajcunaca ña huillarcacuna. Chashna paicunallataj huillashcata alli yachashun nishpami, callarishpa tapurcacuna. 11Cristopaj Espíritu paicunapi cashpami, Cristo ima shina llaquita apanatapish, chai qʼuipa sumajyachishca canatapish, manaraj chashna tucujpi, ñaupaman paicunata huillachirca. Chaimantami Dios ima nishcata chai huillajcunaca, paicunallataj huillashcata, ‘¿Pitaj chai Cristo canga, ima punllataj chashnaca tucunga?’ nishpa, yachashuntaj yuyarcacuna. 12Shina cajpipish, Diosllatajmi paicuna huillashcaca mana paicunapaj cashcata, ashtahuanpish cancunapaj cashcata ricuchishca. Cunanmari paicunahuan huillashcatataj, jahua pachamanta cachashca. Chai alli huillaitami, Diospaj jucha illaj Espíritu cancunaman huillachijpi, uyacunguichij. Caicunataca, angelcunapish ña ricushun yuyashpa, chaparacuncunamari.

Diospajlla causaichij

13Chaimanta cancunapaj yuyaipica, alli chumbillirishca shina, alli yuyarishpa causaichij. Mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa, Jesucristo shamui punllapi ñucanchijman allicunata cuna cashcata japina yuyailla caichij. 14Diosta alli caźuj huahuacuna shinataj causaichij. Ña ama ñaupa manaraj yachashpa rurashca shina, mapa munaicunata caźushpa causaichijchu. 15Ashtahuanpish cancunata cayaj Diosca, ima jucha illajlla cashcamanta, cancunapish tucui imata ruranapipish jucha illajlla causaichij. 16Dios Quillcachishcapica: «Ñucaca, ima jucha illajmi cani. Chaimanta cancunapish, ima jucha illajlla caichij» ninmi. 17Diosca, imalla rurashcata ricucushpaca, pitapish mana ñahuita ricushpalla imata ningachu. Paitamari cancunaca, ‘Yaya’ nishpa mañacunguichij, cai pachamantapish rinallami causacunguichij. Chaimanta, tucui causaipimi Paita manchashpa causana canguichij. 18Diosca cancunataca, cancunapaj ñaupa yayacuna yachachishca yanga causaimantaca, mana chingarijlla curihuan, cullquihuan quishpichircachu. Chaitaca cancunallataj yachanguichijmi. 19Ashtahuanpish Cristo jichashca, Paipaj sumaj yahuarhuanmi quishpichishca canguichij. Paica ima mapa illaj, alli sumaj Malta Oveja shinami carca. 20Manaraj cai pachata rurashpallatajmi, Cristotaca chaipaj chʼicanchishca. Shina cashpapish cunan cai qʼuipa punllacunapimi, cancunata cʼuyashcamanta Cristota cachashca. 21Paimantami, Taita Diostaca cringuichij. Cancuna crishpa Pai yuyailla cachunmi, Diosca Cristotaca huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa sumajyachishca.

22Diospaj Espíritu yuyaita cujpimi, cashcatataj huillashcataca caźushpa, cancunapaj almataca chuyayachishcanguichij. Chaimanta cunanca, ama ‘Cʼuyanimi’ nij tucushpalla purichijchu. Ashtahuanpish, caishuj chaishuj chuya shunguhuan cʼuyanacuichij. 23Cancunaca, huañujlla yayamantaca mana cutin huacharishca canguichijchu. Ashtahuanpish causacuj, huiñaita mana tucurij Diospaj Shimita uyashcamantami, cutin huacharishca canguichij. 24Dios Quillcachishcapica:

«Tucui gentecunaca, qʼuihua shinallami.

Paicuna sumaj cashcapish, qʼuihua sisa shinallami.

Qʼuihua chaquirijpica, sisapish urmanllami.

25Ashtahuanpish Mandaj Diospaj Shimica,

huiñaita pajtacungallami» ninmi.

Cai shimicunatami alli huillaita cancunaman huillajpica, uyarcanguichij.