Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 4

Alţi urmaşi ai lui Iuda

1Fiii lui Iuda au fost: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

Lui Reaia, fiul lui Şobal, i s-a născut Iahat,

iar lui Iahat – Ahumai şi Lahad. Aceştia au alcătuit clanurile ţoratiţilor.

Fiii[a] lui Etam au fost: Izreel, Işma şi Idbaş. Sora lor se numea Haţlel-Poni.

Penuel a fost tatăl lui Ghedor,

Ezer a fost tatăl lui Huşa.

Aceştia au fost urmaşii lui Hur, întâiul născut al lui Efrata şi tatăl[b] lui Betleem.

Aşhur, tatăl lui Tekoa, a avut două soţii: Hela şi Naara.

Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari. Aceştia au fost fiii

născuţi de Naara.

Fiii Helei au fost: Ţeret, Ţohar[c] şi Etnan.

Din Coţ provin Anub, Haţoveva şi clanurile lui Aharhel, fiul lui Harum.

Iabeţ a fost mai renumit decât fraţii săi. Mama lui îl numise Iabeţ[d], zicând: „L-am născut cu mari dureri.“ 10 Iabeţ L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, zicând: „Oh, de m-ai binecuvânta şi mi-ai lărgi hotarele! Fie mâna Ta cu mine şi păzeşte-mă de rău ca să nu ajung în durere!“ Şi Dumnezeu i-a dat ceea ce ceruse.

11 Lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eşton.

12 Lui Eşton i s-a născut Bet-Rafa, Paseah şi Tehina, întemeietorul cetăţii Nahaş[e]. Aceştia sunt bărbaţii care provin din Reca.

13 Fiii lui Chenaz au fost Otniel şi Seraia.

Fiii lui Otniel au fost Hatat şi Meonotai[f].

14 Lui Meonotai i s-a născut Ofra,

iar lui Seraia – Ioab, întemeietorul Văii Meşteşugarilor[g], căci erau

meşteşugari.

15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune, au fost: Iru, Ela şi Naam.

Fiul lui Ela a fost Chenaz.

16 Fiii lui Iehalel-El au fost: Zif, Zifa, Tiria şi Asarel.

17 Fii lui Ezra au fost: Ieter, Mered, Efer şi Ialon.

Una din soţiile[h] lui Mered i-a născut pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18 (Soţia lui iudeică îi născuse pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iekutiel, tatăl lui Zanoah.)

Aceştia au fost fiii Bitiei, fiica lui Faraon, cu care s-a căsătorit Mered.

19 Fiii soţiei lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl garmitului Cheila şi maakatitul Eştemoa[i].

20 Fiii lui Simon au fost: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon.

Fiii lui Işi au fost: Zohet şi Ben-Zohet.

21 Urmaşii lui Şela, fiul lui Iuda, au fost: Er, tatăl lui Leca, Lada, tatăl lui Mareşa, clanurile ţesătorilor de in subţire din Bet-Aşbea, 22 Iochim şi bărbaţii din Cozeba, Ioaş, Saraf, cel care a stăpânit peste Moab, şi Iaşubi-Lehem.

(Aceste date sunt vechi.) 23 Ei erau olari şi locuiau în Netaim şi în Ghedera. Ei locuiau acolo împreună cu regele şi erau în slujba lui.

Urmaşii lui Simeon

24 Urmaşii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul;

25 fiul acestuia, Şalum;

fiul acestuia, Mibsam;

fiul acestuia, Mişma.

26 Urmaşii lui Mişma au fost: Hamuel, fiul său;

fiul acestuia, Zacur;

fiul acestuia, Şimei.

27 Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice, dar fraţii lui nu au avut mulţi fii; prin urmare, întregul lor clan nu a devenit atât de numeros precum fiii lui Iuda.

28 Ei au locuit în Beer-Şeba, Molada, Haţar-Şual,

29 Bilha, Eţem, Tolad,

30 Betuel, Horma, Ţiklag,

31 Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Biri şi Şaarayim.

Acestea au fost cetăţile lor până în perioada domniei lui David.

32 Printre aşezările lor mai erau şi Etam, Ayin, Rimon, Tochen şi Aşan, – cinci cetăţi, – 33 precum şi toate aşezările din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat[j].

Acestea au fost aşezările lor şi înscrierile lor genealogice.

34 Meşobab, Iamlek, Ioşa, fiul lui Amaţia,

35 Ioel, Iehu, fiul lui Ioşibia,

fiul lui Seraia,

fiul lui Asiel,

36 Elioenai, Iaakova, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia

37 şi Ziza,

fiul lui Şifi,

fiul lui Alon,

fiul lui Iedaia,

fiul lui Şimri,

fiul lui Şemaia

38 – aceştia, menţionaţi pe nume, au fost conducători în clanurile lor. Familiile lor au devenit o mare mulţime. 39 Ei s-au dus înspre intrarea Ghedorului, până la răsăritul văii, ca să caute păşune pentru turmele lor. 40 Au găsit păşune grasă şi bună; ţinutul era larg, liniştit şi paşnic. Locuitorii care au fost înainte acolo proveneau din Ham. 41 Aceştia, menţionaţi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, regele lui Iuda, şi le-au atacat corturile, iar pe meuniţii pe care i-au găsit acolo i-au nimicit[k], după cum se vede şi astăzi, şi s-au aşezat ei în locul lor, deoarece acolo era păşune pentru turmele lor. 42 Dintre aceştia, adică dintre simeoniţi, au plecat spre muntele Seir cinci sute de bărbaţi, având drept căpetenii pe Pelatia, pe Nearia, pe Refaia şi pe Uziel – toţi fii ai lui Işi. 43 Au nimicit rămăşiţa amalekiţilor care scăpase şi au locuit ei acolo până în ziua de azi.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 4:3 Câteva mss LXX, VUL; TM: tatăl; sensul ebraic al propoziţiei este nesigur
 2. 1 Cronici 4:4 Tată poate însemna şi strămoş sau fondator; în multe locuri din acest capitol
 3. 1 Cronici 4:7 Sau: Iţhar
 4. 1 Cronici 4:9 Iabeţ sună asemănător cu termenul ebraic pentru durere
 5. 1 Cronici 4:12 Lit.: tatăl lui Ir-Nahaş
 6. 1 Cronici 4:13 Câteva mss LXX, VUL; TM nu conţine Meonotai
 7. 1 Cronici 4:14 Lit.: tatăl lui Ge-Haraşim
 8. 1 Cronici 4:17 Probabil fiica lui Faraon, din v. 18
 9. 1 Cronici 4:19 Sensul versetului în ebraică este nesigur
 10. 1 Cronici 4:33 Câteva mss LXX (vezi şi Ios. 19:8); TM: Baal
 11. 1 Cronici 4:41 Vezi nota de la 2:7

New Living Translation

1 Chronicles 4

Other Descendants of Judah

1The descendants of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal.

Shobal’s son Reaiah was the father of Jahath. Jahath was the father of Ahumai and Lahad. These were the families of the Zorathites.

The descendants of[a] Etam were Jezreel, Ishma, Idbash, their sister Hazzelelponi, Penuel (the father of[b] Gedor), and Ezer (the father of Hushah). These were the descendants of Hur (the firstborn of Ephrathah), the ancestor of Bethlehem.

Ashhur (the father of Tekoa) had two wives, named Helah and Naarah. Naarah gave birth to Ahuzzam, Hepher, Temeni, and Haahashtari. Helah gave birth to Zereth, Izhar,[c] Ethnan, and Koz, who became the ancestor of Anub, Zobebah, and all the families of Aharhel son of Harum.

There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez[d] because his birth had been so painful. 10 He was the one who prayed to the God of Israel, “Oh, that you would bless me and expand my territory! Please be with me in all that I do, and keep me from all trouble and pain!” And God granted him his request.

11 Kelub (the brother of Shuhah) was the father of Mehir. Mehir was the father of Eshton. 12 Eshton was the father of Beth-rapha, Paseah, and Tehinnah. Tehinnah was the father of Ir-nahash. These were the descendants of Recah.

13 The sons of Kenaz were Othniel and Seraiah. Othniel’s sons were Hathath and Meonothai.[e] 14 Meonothai was the father of Ophrah. Seraiah was the father of Joab, the founder of the Valley of Craftsmen,[f] so called because they were craftsmen.

15 The sons of Caleb son of Jephunneh were Iru, Elah, and Naam. The son of Elah was Kenaz.

16 The sons of Jehallelel were Ziph, Ziphah, Tiria, and Asarel.

17 The sons of Ezrah were Jether, Mered, Epher, and Jalon. One of Mered’s wives became[g] the mother of Miriam, Shammai, and Ishbah (the father of Eshtemoa). 18 He married a woman from Judah, who became the mother of Jered (the father of Gedor), Heber (the father of Soco), and Jekuthiel (the father of Zanoah). Mered also married Bithia, a daughter of Pharaoh, and she bore him children.

19 Hodiah’s wife was the sister of Naham. One of her sons was the father of Keilah the Garmite, and another was the father of Eshtemoa the Maacathite.

20 The sons of Shimon were Amnon, Rinnah, Ben-hanan, and Tilon.

The descendants of Ishi were Zoheth and Ben-zoheth.

Descendants of Judah’s Son Shelah

21 Shelah was one of Judah’s sons. The descendants of Shelah were Er (the father of Lecah); Laadah (the father of Mareshah); the families of linen workers at Beth-ashbea; 22 Jokim; the men of Cozeba; and Joash and Saraph, who ruled over Moab and Jashubi-lehem. These names all come from ancient records. 23 They were the pottery makers who lived in Netaim and Gederah. They lived there and worked for the king.

Descendants of Simeon

24 The sons of Simeon were Jemuel,[h] Jamin, Jarib, Zohar,[i] and Shaul.

25 The descendants of Shaul were Shallum, Mibsam, and Mishma.

26 The descendants of Mishma were Hammuel, Zaccur, and Shimei.

27 Shimei had sixteen sons and six daughters, but none of his brothers had large families. So Simeon’s tribe never grew as large as the tribe of Judah.

28 They lived in Beersheba, Moladah, Hazar-shual, 29 Bilhah, Ezem, Tolad, 30 Bethuel, Hormah, Ziklag, 31 Beth-marcaboth, Hazar-susim, Beth-biri, and Shaaraim. These towns were under their control until the time of King David. 32 Their descendants also lived in Etam, Ain, Rimmon, Token, and Ashan—five towns 33 and their surrounding villages as far away as Baalath.[j] This was their territory, and these names are listed in their genealogical records.

34 Other descendants of Simeon included Meshobab, Jamlech, Joshah son of Amaziah, 35 Joel, Jehu son of Joshibiah, son of Seraiah, son of Asiel, 36 Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah, 37 and Ziza son of Shiphi, son of Allon, son of Jedaiah, son of Shimri, son of Shemaiah.

38 These were the names of some of the leaders of Simeon’s wealthy clans. Their families grew, 39 and they traveled to the region of Gerar,[k] in the east part of the valley, seeking pastureland for their flocks. 40 They found lush pastures there, and the land was spacious, quiet, and peaceful.

Some of Ham’s descendants had been living in that region. 41 But during the reign of King Hezekiah of Judah, these leaders of Simeon invaded the region and completely destroyed[l] the homes of the descendants of Ham and of the Meunites. No trace of them remains today. They killed everyone who lived there and took the land for themselves, because they wanted its good pastureland for their flocks. 42 Five hundred of these invaders from the tribe of Simeon went to Mount Seir, led by Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel—all sons of Ishi. 43 They destroyed the few Amalekites who had survived, and they have lived there ever since.

Notas al pie

 1. 4:3 As in Greek version; Hebrew reads father of. The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 4:4 Or the founder of; also in 4:5, 12, 14, 17, 18, and perhaps other instances where the text reads the father of.
 3. 4:7 As in an alternate reading in the Masoretic Text (see also Latin Vulgate); the other alternate and the Greek version read Zohar.
 4. 4:9 Jabez sounds like a Hebrew word meaning “distress” or “pain.”
 5. 4:13 As in some Greek manuscripts and Latin Vulgate; Hebrew lacks and Meonothai.
 6. 4:14 Or Joab, the father of Ge-harashim.
 7. 4:17 Or Jether’s wife became; Hebrew reads She became.
 8. 4:24a As in Syriac version (see also Gen 46:10; Exod 6:15); Hebrew reads Nemuel.
 9. 4:24b As in parallel texts at Gen 46:10 and Exod 6:15; Hebrew reads Zerah.
 10. 4:33 As in some Greek manuscripts (see also Josh 19:8); Hebrew reads Baal.
 11. 4:39 As in Greek version; Hebrew reads Gedor.
 12. 4:41 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering.