Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 11

Ridicarea lui David ca rege peste Israelul unit

1Tot Israelul s-a strâns la David, în Hebron, şi i-a zis: „Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta! Odinioară, chiar şi atunci când Saul era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a promis de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel şi vei fi conducător peste poporul Meu Israel!»“ Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] veniseră la rege, în Hebron, astfel că David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel, după Cuvântul Domnului profeţit de Samuel.

David şi întreg Israelul au înaintat spre Ierusalim (adică Iebus) împotriva iebusiţilor care locuiau acolo. Locuitorii din Iebus i-au zis lui David: „Nu vei intra aici!“ David a capturat însă fortăreaţa Sionului, care a devenit Cetatea lui David. David zisese: „Oricine îi va învinge primul pe iebusiţi va deveni căpetenie şi conducător.“ Ioab, fiul Ţeruiei, a înaintat primul şi astfel el a devenit căpetenie. David s-a stabilit în fortăreaţă şi de aceea a fost numită „Cetatea lui David“. El a rezidit cetatea de jur împrejur, dinspre Milo[b] de jur împrejur, iar Ioab a restaurat restul cetăţii. David a devenit tot mai puternic pentru că Domnul Oştirilor[c] era cu el.

Războinicii din garda regelui David

10 Iată căpeteniile vitejilor lui David care, devotate domniei sale, împreună cu tot Israelul, l-au făcut rege, după Cuvântul Domnului cu privire la Israel; 11 acesta este numărul vitejilor lui David:

Iaşobeam[d], fiul lui Hacmoni, era căpetenia celor trei[e]. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani pe care i-a ucis într-o singură împrejurare.

12 Următorul era Elazar, fiul ahohitului Dodo. Şi el a fost unul dintre cei trei viteji care 13 se aflau împreună cu David la Pas-Damim, când filistenii se adunaseră acolo pentru război (pe ogor erau holde de orz). Când poporul a fugit dinaintea filistenilor, 14 ei s-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au apărat şi i-au ucis pe filisteni. Domnul i-a izbăvit dându-le o mare biruinţă.

15 Altădată, cei trei, dintre cele treizeci de căpetenii, au venit la stânca unde se afla David, la peştera Adulam, în timp ce oştirea filistenilor îşi aşezase tabăra în valea Refaim. 16 David se afla atunci în fortăreaţă[f], iar garnizoana filistenilor se afla la Betleem. 17 Lui David i s-a făcut sete şi a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din fântâna de lângă poarta Betleemului?“ 18 Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna de lângă poarta Betleemului şi au adus-o cu bine la David. David însă nu a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului, 19 spunând: „Să mă ferească Dumnezeu să fac aşa ceva! Să beau eu sângele bărbaţilor acestora care şi-au pus viaţa în primejdie? Căci ei şi-au pus viaţa în primejdie aducând apa.“ Şi n-a băut din acea apă. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.

20 Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a ridicat suliţa împotriva a trei sute de duşmani şi i-a omorât. Şi astfel el şi-a câştigat un renume alături de cei trei. 21 Era mai respectat decât cei trei, ajungând chiar căpetenia lor, dar nu s-a ridicat la valoarea celor trei.

22 Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabţeel, care a făcut mari isprăvi. El i-a ucis pe doi dintre cei mai viteji moabiţi[g], iar într-o zi în care ninsese, a coborât într-o fântână[h] unde a omorât un leu[i]. 23 A mai omorât, de asemenea, şi un egiptean, un bărbat a cărui înălţime era de cinci coţi[j]. Egipteanul era înarmat cu o suliţă cât sulul unui ţesător; Benaia s-a dus înspre el doar cu un toiag. El a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu propria lui suliţă. 24 Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, devenind la fel de vestit ca cei trei viteji. 25 Era mai respectat decât ceilalţi treizeci, însă nu s-a ridicat la înălţimea celor trei. David l-a numit conducătorul gărzii sale personale.

26 Războinici viteji au mai fost şi:

Asael, fratele lui Ioab;

Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

27 haroritul Şamot;

pelonitul Heleţ;

28 Ira, fiul tekoanitului Icheş;

Abiezer din Anatot;

29 huşatitul Sibecai;

ahohitul Ilai;

30 netofatitul Maharai;

Heled, fiul netofatitului Baana;

31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva beniamiţilor;

piratonitul Benaia;

32 Hurai din văile Gaaş;

arbatitul Abiel;

33 Azmavet din Baharum;

şaalbonitul Eliahba;

34 fiii ghizonitului Haşem;

Ionatan, fiul hararitului Şaghe;

35 Ahiam, fiul hararitului Sacar;

Elifal, fiul lui Ur;

36 mecheratitul Hefer;

pelonitul Ahia;

37 carmelitul Heţro;

Naarai, fiul lui Ezbai;

38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;

39 amonitul Ţelek;

beerotitul Naharai, cel ce-i ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei;

40 itritul Ira;

itritul Gareb;

41 hititul Urie;

Zabad, fiul lui Ahlai;

42 rubenitul Adina, fiul lui Şiza, căpetenia rubeniţilor, care avea treizeci de oameni cu el;

43 Hanan, fiul lui Maaca;

mitnitul Ioşafat;

44 Uzia din Aştarot;

Şama şi Ieiel, fiii lui Hotam din Aroer;

45 Iediael, fiul lui Şimri,

şi tiţitul Ioha, fratele lui;

46 mahavitul Eliel;

Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam;

moabitul Itma;

47 Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţobai[k].

Notas al pie

 1. 1 Cronici 11:3 Lit.: bătrânii lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit. bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)
 2. 1 Cronici 11:8 Milo înseamnă plin şi se referă, probabil, la un sistem de terase artificiale umplute cu stânci şi susţinute de ziduri
 3. 1 Cronici 11:9 Ebr.: YHWH Ţevaot; termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 4. 1 Cronici 11:11 Posibil o variantă a lui Iaşob-Baal
 5. 1 Cronici 11:11 Câteva mss LXX (vezi şi 2 Sam. 23:8); TM: Celor Treizeci; sau: comandantul ofiţerilor
 6. 1 Cronici 11:16 Cel mai probabil o zonă geografică inaccesibilă
 7. 1 Cronici 11:22 Lit.: a ucis doi ai lui Ariel din Moab; posibil: a ucis doi din fiii lui Ariel din Moab
 8. 1 Cronici 11:22 Sau: rezervor, în care se aduna apa în sezonul ploios
 9. 1 Cronici 11:22 Lit.: leul
 10. 1 Cronici 11:23 Aproximativ 2,5 m
 11. 1 Cronici 11:47 Sau: din Ţoba

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Лет 11

Довуд становится царём Исроила

1Все исроильтяне собрались к Довуду в Хеврон и сказали:

– Мы – твоя плоть и кровь. Даже прежде, когда нашим царём был Шаул, ты водил исроильтян в бой. И Вечный, твой Бог, сказал тебе: «Ты будешь пасти Мой народ Исроил и станешь его правителем».

Когда все старейшины Исроила пришли к царю Довуду в Хеврон, он заключил с ними в Хевроне соглашение перед Вечным, и они помазали[a] Довуда в цари над Исроилом, как и обещал через Самуила Вечный[b].

Довуд захватывает Иерусалим

Довуд и все исроильтяне пошли на Иерусалим (то есть Иевус). Иевусеи, жившие там, сказали Довуду:

– Ты не войдёшь сюда.

Но Довуд захватил крепость Сион, что ныне Город Довуда. Он сказал:

– Кто ударит по иевусеям первым, станет главой войска.

Первым поднялся Иоав, сын Церуи, и получил командование.

Довуд обосновался в крепости, и потому она стала называться Городом Довуда. Он обстроил её кругом от Милло[c] до окружной стены, а Иоав отстроил остальные части города. Довуд становился всё сильнее и сильнее, потому что с ним был Вечный, Повелитель Сил.

Прославленные воины Довуда

10 Вот вожди воинов Довуда, которые вместе со всем Исроилом своей силой поддержали Довуда в его царстве, чтобы воцарить его, как обещал Вечный. 11 Вот список воинов Довуда.

Ахмонитянин Иашовеам был главой Тройки[d]. Он сражался с копьём против трёхсот человек и перебил их в одной схватке.

12 После него в числе Тройки воинов был Элеазар, сын ахохитянина Додая. 13 Он был с Довудом в Пас-Даммиме, когда филистимляне собрались там для битвы. Там было поле, засеянное ячменём. Войско стало разбегаться перед филистимлянами, 14 но эти воины встали посреди поля, защитили его и поразили филистимлян, и Вечный даровал им великую победу.

15 Трое из Тридцатки вождей пришли к Довуду к скале у пещеры Адуллам, когда войско филистимлян стояло станом в долине Рефаим. 16 В то время Довуд находился в укреплении, а войска филистимлян были в Вифлееме. 17 Довуда томила жажда, и он сказал:

– О, если бы кто-нибудь принёс мне попить воды из колодца, что у ворот Вифлеема!

18 Тогда те трое воинов пробились через филистимский стан, зачерпнули воды из колодца, что у ворот Вифлеема, и принесли Довуду. Но Довуд отказался пить и вылил воду как приношение Вечному.

19 – Сохрани меня, Всевышний, сделать это! – сказал он. – Разве я стану пить кровь этих людей? Ведь они принесли воду, рискуя своей жизнью!

И он не стал пить.

Таковы подвиги этих трёх воинов.

20 Авишай, брат Иоава, был главой над Тройкой[e]. Он с копьём сражался против трёхсот человек, перебил их всех и прославился наравне с той Тройкой. 21 Он был знаменит среди Тройки[f] и стал их командиром, но сам не был одним из Тройки.

22 Беная, сын Иодая, был доблестным воином из Кавцеила, совершившим великие подвиги. Он сразил двух сильнейших воинов[g] из Моава. Ещё он спустился в ров в снежный день и убил там льва. 23 Он также сразил египтянина, который был два с четвертью метра[h] ростом. В руке у египтянина было копьё, большое, как ткацкий навой, а Беная вышел против него с палкой. Он вырвал копьё из руки египтянина и убил его этим же копьём. 24 Таковы были подвиги Бенаи, сына Иодая. Он прославился наравне с той Тройкой. 25 Он был знаменит среди Тридцатки, но сам не был среди Тройки. Довуд поставил его во главе своей стражи.

26 Главными из воинов были:

Асаил, брат Иоава,

Элханан, сын Додо, из Вифлеема,

27 Шамма из Харода,

Хелец из Пелона,

28 Ира, сын Иккеша, из Текоа,

Авиезер из Анатота,

29 хушатянин Сиббехай,

ахохитянин Илай,

30 Махарай из Нетофы,

Хелед, сын Бааны, из Нетофы,

31 Иттай, сын Ривая, из Гивы, что в земле Вениамина,

Беная из Пирафона,

32 Хурай из Нахале-Гааша[i],

Авиил из Аравы,

33 Азмавет из Бахурима,

Элиахба из Шаалбона,

34 сыновья гизонитянина Хашема,

Ионафан, сын араритянина Шаге,

35 Ахиам, сын араритянина Сахара,

Элифал, сын Ура,

36 Хефер из Мехеры,

Ахия из Пелона,

37 Хецрай из Кармила,

Наарай, сын Эзбая,

38 Иоиль, брат Нафана,

Мивхар, сын Агри,

39 аммонитянин Целек,

Нахарай из Беэрота, оруженосец Иоава, сына Церуи,

40 итритянин Ира,

итритянин Гарев,

41 хетт Урия,

Завад, сын Ахлая,

42 Адина, сын Шизы, из рода Рувима (он был вождь рувимитян, и с ним было тридцать воинов),

43 Ханан, сын Маахи,

митнитянин Иошафат,

44 Уззия из Аштарота,

Шама и Иеил, сыновья Хотама, из Ароера,

45 Иедиаил, сын Шимри,

его брат тицитянин Иоха,

46 махавитянин Элиил,

Иеривай и Иошавия, сыновья Элнаама,

моавитянин Итма,

47 Элиил, Овид и Иасиил из Цовы.[j]

Notas al pie

 1. 1 Лет 11:3 Посредством обряда помазания человек посвящался на определённое служение. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители.
 2. 1 Лет 11:3 См. 1 Цар. 16:1-13.
 3. 1 Лет 11:8 Милло – с языка оригинала переводится как «насыпь». Возможно, что это были какие-то городские укрепления.
 4. 1 Лет 11:11 Или: «Тридцатки»; или «полководцев». См. 2 Цар. 23:8.
 5. 1 Лет 11:20 Или: «главой Тридцатки».
 6. 1 Лет 11:21 Или: «Он был самым знаменитым из Тридцатки».
 7. 1 Лет 11:22 Или: «двух сыновей Ариила».
 8. 1 Лет 11:23 Букв.: «пять локтей».
 9. 1 Лет 11:32 Или: «с рек Гааша».
 10. 1 Лет 11:47 Списки имён здесь и во 2 Цар. 23 не вполне совпадают. Большая часть различий объясняется разным написанием одних и тех же имён. В других случаях, это действительно могли быть разные люди. Вероятно, когда одни воины погибали, на их место вставали другие (что и может быть объяснением большего числа воинов в данном списке), но число 30 оставалось постоянным.