Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1

Părinţii omenirii

1Adam, Set, Enoş,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metuşelah, Lameh,

Noe[a], Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat[c] şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii, 12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii, 15 hiviţii, archiţii, siniţii, 16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud,

iar urmaşii lui Aram[e]: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah,

iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[f], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Eval[g], Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad[h], Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah şi

27 Avram sau Avraam[i].

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo[j], Gatam, Chenaz;

din Timna s-a născut Amalek[k].

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam[l]. Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan[m], Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dişon.

Fiii lui Dişon au fost: Hemdan[n], Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan[o].

Fiii lui Dişan[p] au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[q], au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul

lui.

45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe

midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[r] a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetăţii sale era Pau[s]. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit şi el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
 2. 1 Cronici 1:5 Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20
 3. 1 Cronici 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat
 4. 1 Cronici 1:8 Egipt; şi în v. 11
 5. 1 Cronici 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram
 6. 1 Cronici 1:19 Peleg înseamnă împărţire
 7. 1 Cronici 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal
 8. 1 Cronici 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)
 9. 1 Cronici 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
 10. 1 Cronici 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:11); cele mai multe mss TM: Ţefi
 11. 1 Cronici 1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek
 12. 1 Cronici 1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam
 13. 1 Cronici 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
 14. 1 Cronici 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran
 15. 1 Cronici 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 36:27): Akan
 16. 1 Cronici 1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan
 17. 1 Cronici 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
 18. 1 Cronici 1:48 Probabil fluviul Eufrat
 19. 1 Cronici 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai multe mss TM: Pai

O Livro

1 Crônicas 1

De Adão a Abraão

(Gn 5.1-32; 10.2-29; 11.10-26; 25.1-4, 12-16; 36.10-14, 20-28)

1Estas são as mais antigas gerações da humanidade:

Adão, Sete, Enos,

Quenã, Malaliel, Jarede,

Enoque, Metusalém, Lameque,

Noé, Sem, Cam e Jafete.

Os filhos de Jafete foram:

Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.

Os filhos de Gomer:

Asquenaz, Rifat e Togarma.

Os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Dodanim.

Os filhos de Cam foram:

Cuche, Mizraim, Pute e Canaã.

Os filhos de Cuche:

Seba, Havila, Sabta, Rama e Sabteca.

Os filhos de Ramá:

Sabá e Dedã.

10 Um dos descendentes de Cuche foi Nimrode que se tornou um dos homens mais poderosos da Terra.

11 As famílias que descenderam de Mizraim foram os ludeus, anameus, leabeus, naftueus, 12 patruseus e caslueus, de onde descenderam os filisteus e os caftoreus.

13 Entre os descendentes de Canaã contam-se Sídon, o seu filho primogénito, e Hete. 14 Canaã foi também o antepassado dos jebuseus, amorreus, girgaseus, 15 heveus, arqueus, sineus, 16 arvadeus, zemareus e hamateus.

17 Os filhos de Sem foram:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Aram, Uz, Hul, Geter, Meseque.

18 Arfaxade gerou Sala e este gerou Eber.

19 Eber teve dois filhos:

Pelegue, porque foi durante a sua vida que os povos de todo o mundo começaram a separar-se e a dispersar-se, e Joctã.

20 Os filhos de Joctã foram Almodade, Selefe, Hazarmavet, Jera, 21 Hadorão, Uzal, Dicla, 22 Ebal, Abimael, Sabá, 23 Ofir, Havila e Jobabe.

24 Um dos filhos de Sem foi Arfaxade, cujos descendentes foram: Sala,

25 Eber, Pelegue, Reu,

26 Serugue, Naor, Tera,

27 Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão.

28 Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael.

29 Ismael teve os seguintes filhos:

Nabaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, 30 Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis e Quedmá.

32 Abraão teve da sua concubina Quetura:

Zimrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e Suá.

Os filhos de Jocsã foram:

Sabá e Dedã.

33 Os filhos de Midiã:

Efá, Efer, Enoque, Abida e Eldá.

Estes foram os seus descendentes por parte de Quetura.

34 Isaque, o filho de Abraão, teve dois filhos:

Esaú e Israel.

35 Os filhos de Esaú foram:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam e Coré.

36 Os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Quenaz e Amaleque, cuja mãe era Timna.

37 Os filhos de Reuel:

Naate, Zera, Samá e Mizá.

38 Seir teve também outros filhos:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disom, Eser e Disã.

39 Teve igualmente uma filha chamada Timna. Os filhos de Lotã foram

Hori e Homã.

40 Os filhos de Sobal:

Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Zibeão teve os seguintes filhos:

Aia e Aná.

41 Aná teve um filho:

Disom.

Os filhos de Disom:

Hamran, Esbã, Itrã e Querã.

42 Os filhos de Eser:

Bilã, Zaavã e Jaacã.

Os filhos de Disã:

Uz e Aram.

Os reis de Edom

(Gn 36.31-43)

43 A seguir, dá-se uma lista dos reis de Edom que reinaram antes dos reis de Israel dominarem a terra: Bela, filho de Beor, que viveu na cidade de Dinabá.

44 Quando Bela morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, originário de Bozra.

45 Quando Jobabe faleceu, tornou-se rei Husão, da terra dos temanitas.

46 Depois de Husão, tomou o trono Hadade, o filho de Bedade, o qual destruiu os exércitos dos midianitas nos campos de Moabe. O nome da sua cidade era Avite.

47 Após Hadade, tomou o seu lugar Samela de Masreca.

48 Quando Samela morreu, subiu ao trono Saul, da cidade de Reobote, junto ao rio Eufrates.

49 Saul morreu e substituiu-o no trono Baal-Hanã, filho de Acbor.

50 Após o falecimento de Baal-Hanã, começou a reinar Hadade, que tinha o seu trono na cidade de Paú, e era casado com Metabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51 Falecido Hadade, os reis de Edom foram os seguintes:

clã de Timna, clã de Alva, clã de Jetete, 52 clã de Aolibama, clã de Elá, clã de Pinom, 53 clã de Quenaz, clã de Temã, clã de Mibzar, 54 clã de Magdiel e clã de Irã.