Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1:1-54

Părinții omenirii

(Gen. 5:1-32)

1Adam, Set, Enoș,

2Chenan, Mahalalel, Iared,

3Enoh, Metușelah, Lameh,

4Noe, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

(Gen. 10:2-4)

5Fiii5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; peste tot în capitol. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan5 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

6Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

7Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

Urmașii lui Ham

(Gen. 10:6-20)

8Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim8, 11 Egipt., Put și Canaan.

9Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ.

11Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

15hiviții, archiții, siniții,

16arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

(Gen. 10:21-29; 11:10-26)

17Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

19Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg19 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21Hadoram, Uzal, Dikla,

22Ebal22 Cele mai multe mss TM. Câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal., Abimael, Șeba,

23Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

24Sem, Arpahșad, Șelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah și

27Avram (cu referire la Avraam27 Vezi Gen. 17:4-6.).

Urmașii lui Avraam

(Gen. 25:1-4, 12-16; 36:4-28)

28Fiii lui Avraam au fost: Isaac și Ismael.

29Iată care sunt genealogiile29 Vezi Gen. 25:13 și nota de la Gen. 2:4. lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32Fiii pe care i‑a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost:

Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah.

Lui Iokșan i s‑au născut Șeba și Dedan.

33Fiii lui Midian au fost:

Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa.

Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34Lui Avraam i s‑a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

(Gen. 36:10-14)

35Fiii lui Esau au fost:

Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam, Chenaz;

din Timna s‑a născut Amalek.

37Fiii lui Reuel au fost:

Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

(Gen. 36:20-28)

38Fiii lui Seir au fost:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39Fiii lui Lotan au fost:

Hori și Homam39 TM. Gen. 36:22 conține Hemam.. Sora lui Lotan a fost Timna.

40Fiii lui Șobal au fost:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

Fiii lui Țivon au fost:

Aia și Ana.

41Fiul lui Ana a fost:

Dișon.

Fiii lui Dișon au fost:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

42Fiii lui Ețer au fost:

Bilhan, Zaavan și Iaakan.

Fiii lui Dișan au fost:

Uț și Aran.

Dinastia edomită

(Gen. 36:31-43)

43Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei,, au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

47Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu48 Probabil fluviul Eufrat. a domnit în locul lui.

49Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

51Hadad însă a murit și el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 54căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

O Livro

1 Crónicas 1:1-54

De Adão a Abraão

(Gn 5.1-32; 10.2-29; 11.10-26; 25.1-4, 12-16; 36.10-14, 20-28)

1Estas são as mais antigas gerações da humanidade:

Adão, Sete, Enos,

2Quenã, Malaliel, Jarede,

3Enoque, Metusalém, Lameque,

4Noé, Sem, Cam e Jafete.

5Os filhos de Jafete foram:

Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.

6Os filhos de Gomer:

Asquenaz, Rifat e Togarma.

7Os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Dodanim.

8Os filhos de Cam foram:

Cuche, Mizraim, Pute e Canaã.

9Os filhos de Cuche:

Seba, Havila, Sabta, Rama e Sabteca.

Os filhos de Ramá:

Sabá e Dedã.

10Um dos descendentes de Cuche foi Nimrode que se tornou um dos homens mais poderosos da Terra.

11As famílias que descenderam de Mizraim foram os ludeus, anameus, leabeus, naftueus, 12patruseus e caslueus, de onde descenderam os filisteus e os caftoreus.

13Entre os descendentes de Canaã contam-se Sídon, o seu filho primogénito, e Hete. 14Canaã foi também o antepassado dos jebuseus, amorreus, girgaseus, 15heveus, arqueus, sineus, 16arvadeus, zemareus e hamateus.

17Os filhos de Sem foram:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Aram, Uz, Hul, Geter, Meseque.

18Arfaxade gerou Sala e este gerou Eber.

19Eber teve dois filhos:

Pelegue, porque foi durante a sua vida que os povos de todo o mundo começaram a separar-se e a dispersar-se, e Joctã.

20Os filhos de Joctã foram Almodade, Selefe, Hazarmavet, Jera, 21Hadorão, Uzal, Dicla, 22Ebal, Abimael, Sabá, 23Ofir, Havila e Jobabe.

24Um dos filhos de Sem foi Arfaxade, cujos descendentes foram: Sala,

25Eber, Pelegue, Reu,

26Serugue, Naor, Tera,

27Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão.

28Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael.

29Ismael teve os seguintes filhos:

Nabaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, 30Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis e Quedmá.

32Abraão teve da sua concubina Quetura:

Zimrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e Suá.

Os filhos de Jocsã foram:

Sabá e Dedã.

33Os filhos de Midiã:

Efá, Efer, Enoque, Abida e Eldá.

Estes foram os seus descendentes por parte de Quetura.

34Isaque, o filho de Abraão, teve dois filhos:

Esaú e Israel.

35Os filhos de Esaú foram:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam e Coré.

36Os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Quenaz e Amaleque, cuja mãe era Timna.

37Os filhos de Reuel:

Naate, Zera, Samá e Mizá.

38Seir teve também outros filhos:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disom, Eser e Disã.

39Teve igualmente uma filha chamada Timna. Os filhos de Lotã foram

Hori e Homã.

40Os filhos de Sobal:

Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Zibeão teve os seguintes filhos:

Aia e Aná.

41Aná teve um filho:

Disom.

Os filhos de Disom:

Hamran, Esbã, Itrã e Querã.

42Os filhos de Eser:

Bilã, Zaavã e Jaacã.

Os filhos de Disã:

Uz e Aram.

Os reis de Edom

(Gn 36.31-43)

43A seguir, dá-se uma lista dos reis de Edom que reinaram antes dos reis de Israel dominarem a terra: Bela, filho de Beor, que viveu na cidade de Dinabá.

44Quando Bela morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, originário de Bozra.

45Quando Jobabe faleceu, tornou-se rei Husão, da terra dos temanitas.

46Depois de Husão, tomou o trono Hadade, o filho de Bedade, o qual destruiu os exércitos dos midianitas nos campos de Moabe. O nome da sua cidade era Avite.

47Após Hadade, tomou o seu lugar Samela de Masreca.

48Quando Samela morreu, subiu ao trono Saul, da cidade de Reobote, junto ao rio Eufrates.

49Saul morreu e substituiu-o no trono Baal-Hanã, filho de Acbor.

50Após o falecimento de Baal-Hanã, começou a reinar Hadade, que tinha o seu trono na cidade de Paú, e era casado com Metabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51Falecido Hadade, os reis de Edom foram os seguintes:

clã de Timna, clã de Alva, clã de Jetete, 52clã de Aolibama, clã de Elá, clã de Pinom, 53clã de Quenaz, clã de Temã, clã de Mibzar, 54clã de Magdiel e clã de Irã.