Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1

Părinţii omenirii

1Adam, Set, Enoş,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metuşelah, Lameh,

Noe[a], Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat[c] şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii, 12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii, 15 hiviţii, archiţii, siniţii, 16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud,

iar urmaşii lui Aram[e]: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah,

iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[f], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Eval[g], Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad[h], Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah şi

27 Avram sau Avraam[i].

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo[j], Gatam, Chenaz;

din Timna s-a născut Amalek[k].

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam[l]. Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan[m], Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dişon.

Fiii lui Dişon au fost: Hemdan[n], Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan[o].

Fiii lui Dişan[p] au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[q], au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul

lui.

45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe

midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[r] a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetăţii sale era Pau[s]. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit şi el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
 2. 1 Cronici 1:5 Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20
 3. 1 Cronici 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat
 4. 1 Cronici 1:8 Egipt; şi în v. 11
 5. 1 Cronici 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram
 6. 1 Cronici 1:19 Peleg înseamnă împărţire
 7. 1 Cronici 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal
 8. 1 Cronici 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)
 9. 1 Cronici 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
 10. 1 Cronici 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:11); cele mai multe mss TM: Ţefi
 11. 1 Cronici 1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek
 12. 1 Cronici 1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam
 13. 1 Cronici 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
 14. 1 Cronici 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran
 15. 1 Cronici 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 36:27): Akan
 16. 1 Cronici 1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan
 17. 1 Cronici 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
 18. 1 Cronici 1:48 Probabil fluviul Eufrat
 19. 1 Cronici 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai multe mss TM: Pai

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

Cainã, Maalaleel, Jarede,

Enoque, Matusalém, Lameque, Noé.

Estes foram os filhos de Noé[a]:

Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

Estes foram os filhos[b] de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã,

Tubal, Meseque e Tirás.

Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate[c] e Togarma.

Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim[d].

Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim[e], Fute e Canaã.

Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10 Cuxe gerou[f] Ninrode,

o primeiro homem poderoso na terra.

11 Mizraim gerou os luditas, os anamitas,

os leabitas, os naftuítas,

12 os patrusitas, os casluítas,

dos quais se originaram os filisteus

e os caftoritas.

13 Canaã gerou Sidom,

seu filho mais velho[g], e Hete[h],

14 como também os jebuseus,

os amorreus, os girgaseus,

15 os heveus, os arqueus, os sineus,

16 os arvadeus, os zemareus

e os hamateus.

17 Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:[i]

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18 Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19 A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue[j],

porque em sua época

a terra foi dividida;

seu irmão chamou-se Joctã.

20 Joctã gerou Almodá, Salefe,

Hazarmavé, Jerá,

21 Adorão, Uzal, Dicla,

22 Obal[k], Abimael, Sabá,

23 Ofir, Havilá e Jobabe.

Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24 Sem, Arfaxade[l], Salá,

25 Héber, Pelegue, Reú,

26 Serugue, Naor, Terá

27 e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28 Estes foram os filhos de Abraão:

Isaque e Ismael.

29 Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael,

Quedar, Adbeel, Mibsão,

30 Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá,

31 Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32 Estes foram os filhos de Abraão

com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã,

Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33 Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram

descendentes de Quetura.

34 Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35 Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36 Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô[m], Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna,

sua concubina[n].

37 Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38 Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná,

Disom, Ézer e Disã.

39 Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã.

Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40 Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã[o], Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41 Este foi o filho de Aná: Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã[p], Esbã, Itrã e Querã.

42 Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã[q].

Estes foram os filhos de Disã[r]:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43 Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44 Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45 Jobabe morreu, e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46 Husã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47 Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48 Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates[s], foi o seu sucessor.

49 Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50 Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú[t], e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51 Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52 Oolibama, Elá, Pinom, 53 Quenaz, Temã, Mibzar, 54 Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom.

Notas al pie

 1. 1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.
 2. 1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23.
 3. 1.6 Muitos manuscritos dizem Difate.
 4. 1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim.
 5. 1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11.
 6. 1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18, 20.
 7. 1.13 Ou os sidônios, os primeiros
 8. 1.13 Ou e os hititas
 9. 1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.
 10. 1.19 Pelegue significa divisão.
 11. 1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal.
 12. 1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13.
 13. 1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11.
 14. 1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12.
 15. 1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23.
 16. 1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26.
 17. 1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27.
 18. 1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.
 19. 1.48 Hebraico: ao Rio.
 20. 1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39.