Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1:1-54

Părinții omenirii

(Gen. 5:1-32)

1Adam, Set, Enoș,

2Chenan, Mahalalel, Iared,

3Enoh, Metușelah, Lameh,

4Noe, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

(Gen. 10:2-4)

5Fiii5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; peste tot în capitol. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan5 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

6Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

7Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

Urmașii lui Ham

(Gen. 10:6-20)

8Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim8, 11 Egipt., Put și Canaan.

9Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ.

11Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

15hiviții, archiții, siniții,

16arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

(Gen. 10:21-29; 11:10-26)

17Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

19Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg19 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21Hadoram, Uzal, Dikla,

22Ebal22 Cele mai multe mss TM. Câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal., Abimael, Șeba,

23Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

24Sem, Arpahșad, Șelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah și

27Avram (cu referire la Avraam27 Vezi Gen. 17:4-6.).

Urmașii lui Avraam

(Gen. 25:1-4, 12-16; 36:4-28)

28Fiii lui Avraam au fost: Isaac și Ismael.

29Iată care sunt genealogiile29 Vezi Gen. 25:13 și nota de la Gen. 2:4. lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32Fiii pe care i‑a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost:

Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah.

Lui Iokșan i s‑au născut Șeba și Dedan.

33Fiii lui Midian au fost:

Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa.

Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34Lui Avraam i s‑a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

(Gen. 36:10-14)

35Fiii lui Esau au fost:

Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam, Chenaz;

din Timna s‑a născut Amalek.

37Fiii lui Reuel au fost:

Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

(Gen. 36:20-28)

38Fiii lui Seir au fost:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39Fiii lui Lotan au fost:

Hori și Homam39 TM. Gen. 36:22 conține Hemam.. Sora lui Lotan a fost Timna.

40Fiii lui Șobal au fost:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

Fiii lui Țivon au fost:

Aia și Ana.

41Fiul lui Ana a fost:

Dișon.

Fiii lui Dișon au fost:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

42Fiii lui Ețer au fost:

Bilhan, Zaavan și Iaakan.

Fiii lui Dișan au fost:

Uț și Aran.

Dinastia edomită

(Gen. 36:31-43)

43Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei,, au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

47Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu48 Probabil fluviul Eufrat. a domnit în locul lui.

49Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

51Hadad însă a murit și el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 54căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 1:1-54

Halin kay Adan Hasta sa mga Anak ni Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Ang mga kaliwat ni Adan amo sila ni Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec, kag Noe. 4Ang mga anak nga lalaki ni Noe amo sila ni Shem, Ham, kag Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

5Ang mga anak nga lalaki ni Jafet amo sila ni Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, kag Tiras. 6Si Gomer may mga anak man nga sila ni Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: ukon, Difat. kag Togarma. 7Ang mga anak ni Javan amo sila ni Elisha, Tarshish, Kitim, kag Rodanim.1:7 Rodanim: ukon, Dodanim.

Ang mga Kaliwat ni Ham

8Ang mga anak nga lalaki ni Ham amo sila ni Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: ukon, Egipto. Put, kag Canaan. 9Si Cush may mga anak man nga sila ni Sheba, Havila, Sabta, Raama, kag Sabteca. Ang mga anak ni Raama amo si Sheba kag si Dedan. 10May isa pa ka anak si Cush nga ang iya ngalan si Nimrod. Si Nimrod nga ini nangin gamhanan nga tawo sa kalibutan.

11Si Mizraim amo ang ginhalinan sang mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12Patrusnon, Caslunon, kag sang Caftornon1:12 Caftornon: ukon, Cretenhon. nga amo ang ginhalinan sang mga Filistinhon.

13Si Canaan amo ang amay ni Sidon kag ni Het.1:13 Sidon… Het: Si Sidon amo ang ginhalinan sang mga Sidonhon kag si Het amo ang ginhalinan sang mga Hithanon. Si Sidon amo ang magulang. 14Si Canaan amo man ang ginhalinan sang mga Jebusnon, Amornon, Girgashnon, 15Hivhanon, Arkhanon, Sinhanon, 16Arvadnon, Zemarnon, kag Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17Ang mga anak nga lalaki ni Shem amo sila ni Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, kag Aram. Ang mga anak ni Aram amo sila ni1:17 Ang mga anak… sila ni: Wala ini sa kalabanan nga kopya sang Hebreo. Uz, Hul, Geter, kag Meshec.1:17 Meshec: ukon, Mash. 18Si Arfaxad amay ni Shela, kag si Shela amay ni Eber. 19May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang isa gin-ngalanan nga Peleg, tungod kay sang iya panahon ang mga tawo sa kalibutan nagabinahin-bahin; ang ngalan sang iya utod amo si Joktan. 20Si Joktan amo ang amay nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: ukon, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila, kag Jobab. Sila tanan amo ang mga anak ni Joktan.

24Gani amo ini ang mga kaliwat nga halin kay Shem: si Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27kag si Abram (nga amo man si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak ni Abraham amo si Isaac kag si Ishmael. 29Ang mga anak ni Ishmael amo sila ni Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish, kag Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32Ang mga anak nga lalaki ni Ketura nga isa pa ka asawa ni Abraham amo sila ni Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, kag Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Jokshan amo si Sheba kag si Dedan. 33Ang mga anak nga lalaki ni Midian amo sila ni Efa, Efer, Hanoc, Abida, kag Eldaa. Amo ini sila tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham amo ang amay ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac amo si Esau kag si Israel. 35Ang mga anak ni Esau amo sila ni Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, kag Kora. 36Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: ukon, Zefi. Gatam, Kenaz, kag Amalek. Si Amalek nga ini anak niya kay Timna.1:36 Kenaz… Timna: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, Kenaz, Timna, kag Amalek. 37Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza.

Ang mga Edomnon

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak nga lalaki ni Seir amo sila ni Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan. 39Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Homam.1:39 Homam: ukon, Hemam. Mag-utod si Lotan kag si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz. 40Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan,1:40 Alvan: ukon, Alian. Manahat, Ebal, Shefo,1:40 Shefo: ukon, Shefi. kag Onam. Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. 41Ang anak ni Ana amo si Dishon. Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan,1:41 Hemdan: ukon, Hamran. Eshban, Itran, kag Keran. 42Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.1:42 Akan: ukon, Jaakan. Ang mga anak ni Dishan1:42 Dishan: ukon, Dishon. amo si Uz kag si Aran.

Ang mga Hari sang Edom

(Gen. 36:31-43)

43Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 46Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 49Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadad1:50 Hadad: ukon, Hadar. nga taga-Pai.1:50 Pai: ukon, Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab. 51Sang ulihi napatay man si Hadad.

Amo ini sila ang mga pangulo sang mga tribo sang Edom: Timna, Alva,1:51 Alva: ukon, Alia. Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel, kag Iram.