Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1:1-54

Părinții omenirii

(Gen. 5:1-32)

1Adam, Set, Enoș,

2Chenan, Mahalalel, Iared,

3Enoh, Metușelah, Lameh,

4Noe, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

(Gen. 10:2-4)

5Fiii5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; peste tot în capitol. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan5 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

6Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

7Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

Urmașii lui Ham

(Gen. 10:6-20)

8Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim8, 11 Egipt., Put și Canaan.

9Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ.

11Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

15hiviții, archiții, siniții,

16arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

(Gen. 10:21-29; 11:10-26)

17Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

19Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg19 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21Hadoram, Uzal, Dikla,

22Ebal22 Cele mai multe mss TM. Câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal., Abimael, Șeba,

23Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

24Sem, Arpahșad, Șelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah și

27Avram (cu referire la Avraam27 Vezi Gen. 17:4-6.).

Urmașii lui Avraam

(Gen. 25:1-4, 12-16; 36:4-28)

28Fiii lui Avraam au fost: Isaac și Ismael.

29Iată care sunt genealogiile29 Vezi Gen. 25:13 și nota de la Gen. 2:4. lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32Fiii pe care i‑a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost:

Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah.

Lui Iokșan i s‑au născut Șeba și Dedan.

33Fiii lui Midian au fost:

Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa.

Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34Lui Avraam i s‑a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

(Gen. 36:10-14)

35Fiii lui Esau au fost:

Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam, Chenaz;

din Timna s‑a născut Amalek.

37Fiii lui Reuel au fost:

Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

(Gen. 36:20-28)

38Fiii lui Seir au fost:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39Fiii lui Lotan au fost:

Hori și Homam39 TM. Gen. 36:22 conține Hemam.. Sora lui Lotan a fost Timna.

40Fiii lui Șobal au fost:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

Fiii lui Țivon au fost:

Aia și Ana.

41Fiul lui Ana a fost:

Dișon.

Fiii lui Dișon au fost:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

42Fiii lui Ețer au fost:

Bilhan, Zaavan și Iaakan.

Fiii lui Dișan au fost:

Uț și Aran.

Dinastia edomită

(Gen. 36:31-43)

43Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei,, au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

47Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu48 Probabil fluviul Eufrat. a domnit în locul lui.

49Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

51Hadad însă a murit și el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 54căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Holy Bible in Gĩkũyũ

1 Maũndũ Ma Matukũ Ma Tene 1:1-54

Maandĩko ma Maũndũ ma Tene kuuma Adamu nginya Iburahĩmu

Nginya Ariũ a Nuhu

11:1 Kĩam 5:1-32; Luk 3:36-38Njiaro cia Adamu ciarĩ Sethi, na Enoshu, 21:2 Kĩam 5:9na Kenani, na Mahalaleli, na Jaredi, 31:3 Kĩam 5:18; Jud 1:14na Enoku, na Methusela, na Lameku, na Nuhu.

41:4 Kĩam 6:10Ariũ a Nuhu maarĩ:

Shemu, na Hamu, na Jafethu.

Ariũ a Jafethu

5Ariũ a Jafethu maarĩ:

Gomeri, na Magogu, na Madai, na Javani, na Tubali, na Mesheki, na Tirasi.

6Ariũ a Gomeri maarĩ:

Ashikenazu, na Difatha, na Togarima.

7Ariũ a Javani maarĩ:

Elisha, na Tarishishi, na Kitimu, na Rodanimu.

Ariũ a Hamu

8Ariũ a Hamu maarĩ:

Kushi, na Miziraimu, na Putu, na Kaanani.

9Ariũ a Kushi maarĩ:

Seba, na Havila, na Sabita, na Raama, na Sabiteka.

Ariũ a Raama maarĩ:

Sheba, na Dedani.

10Kushi nĩwe warĩ ithe wa

Nimurodi ũrĩa wakũrire agĩtuĩka njamba ya ita ĩrĩ hinya thĩinĩ wa thĩ.

11Miziraimu nĩwe warĩ ithe wa

andũ a Ludimu, na Anamini, na Lehabimu, na Nafituhimu, 12na Pathirusimu, na Kasuluhimu (nĩwe warĩ kĩhumo kĩa Afilisti), o na Kafitorimu.

13Kaanani nĩwe warĩ ithe wa

14Sidoni, mũriũ wake wa irigithathi, na Ahiti, na Ajebusi, na Aamori, na Agirigashi, 15na Ahivi, na Aariki, na Asini, 16na Aarivadi, na Azemari, na Ahamathi.

Ariũ a Shemu

17Ariũ a Shemu maarĩ:

Elamu, na Ashuri, na Arafakasadi, na Ludu, na Aramu.

Ariũ a Aramu maarĩ:

Uzu, na Hulu, na Getheru, na Mesheki.

18Arafakasadi nĩwe warĩ ithe wa Shela, nake Shela aarĩ ithe wa Eberi.

19Eberi aarĩ na ariũ eerĩ:

Ũmwe eetagwo Pelegu, tondũ hĩndĩ yake nĩrĩo thĩ yagayũkanirio; na mũrũ wa nyina eetagwo Jokitani.

20Jokitani nĩwe warĩ ithe wa

Alimodadi, na Shelefu, na Hazarimavethu, na Jera, 21na Hadoramu, na Uzali, na Dikila, 22na Ebali, na Abimaeli, na Sheba, 23na Ofiri, na Havila, na Jobabu. Acio othe maarĩ ariũ a Jokitani.

241:24 Kĩam 10:21-25; Luk 3:34-36Shemu, na Arafakasadi, na Shela,

25na Eberi, na Pelegu, na Reu,

26na Serugu, na Nahoru, na Tera,

27na Aburamu (na nĩwe Iburahĩmu).

Nyũmba ya Iburahĩmu

28Ariũ a Iburahĩmu maarĩ:

Isaaka na Ishumaeli.

Njiaro cia Hagari

29Ici nĩcio njiaro ciao:

Nebaiothu nĩwe warĩ irigithathi rĩa Ishumaeli, nao ariũ ake arĩa angĩ maarĩ Kedari, na Adibeeli, na Mibisamu, 30na Mishima, na Duma, na Masa, na Hadadi, na Tema, 31na Jeturu, na Nafishu, na Kedema. Acio nĩo maarĩ ariũ a Ishumaeli.

Njiaro cia Ketura

321:32 Kĩam 22:24Ariũ a Ketura, ũrĩa warĩ thuriya ya Iburahĩmu, maarĩ:

Zimirani, na Jokishani, na Medani, na Midiani, na Ishibaku, na Shua.

Ariũ a Jokishani maarĩ:

Sheba na Dedani.

33Ariũ a Midiani maarĩ:

Efa, na Eferi, na Hanoku, na Abida, na Elidaa.

Acio othe maarĩ a rũciaro rwa Ketura.

Njiaro cia Sara

341:34 Math 1:2; Atũm 7:8Iburahĩmu nĩwe warĩ ithe wa Isaaka.

Ariũ a Isaaka maarĩ:

Esaũ na Isiraeli.

Ariũ a Esaũ

351:35 Kĩam 36:4Ariũ a Esaũ maarĩ:

Elifazu, na Reueli, na Jeushu, na Jalamu, na Kora.

361:36 Thaam 17:14Ariũ a Elifazu maarĩ:

Temani, na Omari, na Zefi, na Gatamu, na Kenazu;

na Amaleki, ũrĩa waciarirwo nĩ Timina.

371:37 Kĩam 36:17Ariũ a Reueli maarĩ:

Nahathu, na Zera, na Shama, na Miza.

Andũ a Seiru kũu Edomu

38Ariũ a Seiru maarĩ:

Lotani, na Shobali, na Zibeoni, na Ana, na Dishoni, na Ezeri, na Dishani.

39Ariũ a Lotani maarĩ:

Hori na Homamu.

Nake Timina aarĩ mwarĩ wa nyina na Lotani.

401:40 Kĩam 36:2Ariũ a Shobali maarĩ:

Alivani, na Manahathu, na Ebali, na Shefo, na Onamu.

Ariũ a Zibeoni maarĩ:

Aia na Ana.

41Mũriũ wa Ana aarĩ:

Dishoni.

Ariũ a Dishoni maarĩ:

Hemudani, na Eshibani, na Ithirani, na Kerani.

42Ariũ a Ezeri maarĩ:

Bilihani, na Zaavani, na Akani.

Ariũ a Dishani maarĩ:

Uzu, na Arani.

Athamaki a Edomu

43Nao aya nĩo maarĩ athamaki arĩa maathamakaga Edomu mbere ya Isiraeli gũthamakĩrwo nĩ mũthamaki o na ũmwe:

Nĩ Bela mũrũ wa Beori, narĩo itũũra rĩake inene rĩetagwo Dinihaba.

44Rĩrĩa Bela aakuire, Jobabu mũrũ wa Zera wa kuuma Bozira agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

451:45 Kĩam 36:11Rĩrĩa Jobabu aakuire, Hushamu wa kuuma bũrũri wa Atemani agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

46Rĩrĩa Hushamu aakuire, Hadadi mũrũ wa Bedadi ũrĩa wahootire Midiani kũu bũrũri wa Moabi, agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Avithu.

47Rĩrĩa Hadadi aakuire, Samala wa kuuma Masereka agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

48Rĩrĩa Samala aakuire, Shauli wa kuuma Rehobothu kũu gũkuhĩ na Rũũĩ rwa Farati, agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

49Rĩrĩa Shauli aakuire, Baali-Hanani mũrũ wa Akibori agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

50Rĩrĩa Baali-Hanani aakuire, Hadadi agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Pau, na mũtumia wake eetagwo Mehetabeli mwarĩ wa Matiredi, ũrĩa warĩ mwarĩ wa Me-Zahabu. 51Hadadi o nake agĩkua.

Anene a Edomu maarĩ:

52Timina, na Aliva, na Jethethu, na Oholibama, na Ela, na Pinoni, 53na Kenazu, na Temani, na Mibizaru, 54na Magidieli, na Iramu. Acio nĩo maarĩ anene a Edomu.