Nouă Traducere În Limba Română

1 Corintieni 1

1Pavel, chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Cristos Isus, şi fratele Sostenes, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă Numele Domnului nostru, Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru, în orice loc: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumire

Întotdeauna Îi mulţumesc Dumnezeului meu pentru voi, din pricina harului lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Cristos Isus şi datorită căruia aţi fost îmbogăţiţi în vorbire şi în orice fel de cunoaştere, întrucât mărturia despre Cristos a fost confirmată în mijlocul vostru. Astfel, aşteptând descoperirea Domnului nostru Isus Cristos, voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, iar El vă va şi întări până la sfârşit, astfel încât să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos. Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi fost chemaţi la părtăşia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru.

Dezbinări în biserică

10 Vă îndemn, fraţilor, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi pe deplin uniţi în gândire şi în scop.[a] 11 Căci, fraţilor, mi s-a dat de ştire despre voi, de către cei ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!“ sau „Eu sunt al lui Apolos!“ sau „Eu sunt al lui Chifa[b]!“ sau „Eu sunt al lui Cristos!“ 13 Oare a fost Cristos împărţit? Sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14 Îi mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, în afară de Crispus şi Gaius, 15 pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu! 16 Da, i-am botezat şi pe cei din casa lui Stefanas, dar în afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 17 Căci Cristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia[c], nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie golită de folosul ei.

Cristos, înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu

18 Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu. 19 Fiindcă este scris:

„Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi
    şi voi respinge priceperea celor pricepuţi.“[d]

20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul[e]? Unde este polemistul[f] acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii? 21 Întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înţelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviinţă ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. 22 Iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciune, 23 însă noi Îl predicăm pe Cristos cel răstignit, o pricină de poticnire pentru iudei şi o nebunie pentru neamuri. 24 Dar pentru cei chemaţi, atât iudei, cât şi greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

26 Fraţilor, uitaţi-vă la voi, cei care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul oamenilor[g], nici mulţi puternici, nici mulţi de viţă nobilă. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte; şi Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele tari. 28 Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. 29 Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. 30 Iar voi, datorită Lui, sunteţi în Cristos Isus, Care a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, aşa cum este scris: „Cel ce se laudă să se laude în Domnul.“[h]

Notas al pie

  1. 1 Corintieni 1:10 Sau: voi, ci să fiţi pe deplin uniţi de aceeaşi gândire şi de acelaşi scop.
  2. 1 Corintieni 1:12 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră; peste tot în carte
  3. 1 Corintieni 1:17 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  4. 1 Corintieni 1:19 Vezi Is. 29:14
  5. 1 Corintieni 1:20 Lit.: scribi, în sensul de erudiţi, experţi în Lege; cei care studiau, interpretau şi învăţau legea scrisă şi orală. Majoritatea erau farisei
  6. 1 Corintieni 1:20 Sau: filozoful
  7. 1 Corintieni 1:26 Lit.: după carne (fire)
  8. 1 Corintieni 1:31 Vezi Ier. 9:24

Nádej pre kazdého

Prvý List Korinťanom 1

Pozdrav a vďaky Bohu

1-3 Milí priatelia a drahí bratia, srdečne vás pozdravujem a zároveň odovzdávam prianie Božej milosti a pokoja aj od brata Sostena -- nielen vám v Korinte, ale aj všetkým, ktorí sa kdekoľvek hlásia ku Kristovmu menu.

4-6 Stále znovu musím ďakovať Bohu, keď vidím, akú vzácnu milosť ste dostali v svedectve o Kristovi Ježišovi. Práve tým sa potvrdila jeho pravdivosť, takže teraz viete a poznáte všetko, čo treba.

Zostáva už len jedno: s túžbou očakávať návrat nášho Pána, Ježiša Krista.

On vám dá aj silu vydržať do konca, takže sa určite a bez úhony dočkáte svojho dňa.

K spoločenstvu s Kristom nás predsa povolal sám Boh -- či môžeme mať lepšiu záruku?

Roztržky v zbore

10-12 Dopočul som sa, milí bratia, že váš zbor nie je jednotný a že sa delíte na skupiny, ktoré sa hádajú medzi sebou. Jedni vraj vyzdvihujú Pavla, ďalší sa upínajú na Petra, niektorí sa hlásia k Apolovi a iní vravia: my sme Kristovi. Preto vás napomínam v mene nášho Pána Ježiša Krista: buďte všetci jednotní a nehádajte sa! Zmýšľajte a usudzujte rovnako -- Kristus predsa nemôže byť rozdelený.

13 Vari Pavol bol za vás ukrižovaný?

14 Či som krstil niekoho z vás vo svojom vlastnom mene?

15 Ešte dobre, že som nikoho nekrstil okrem Krispa a Gája, takže sa nikto nemôže odvolávať na môj krst.

16 Vlastne som ešte pokrstil Štefanovu rodinu, inak už neviem o nikom.

17 Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale hlásať radostnú zvesť; no nie tak, aby som oslňoval poslucháčov svojou múdrosťou, ale aby som im ponúkol jedinú cestu k záchrane -- jeho kríž.

Zvesť o kríži

18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

19 Písmo hovorí: Spôsobím, že múdrym nepomôže ich múdrosť a rozumnosť rozumných im bude nanič.

20 Kde ste, filozofi, znalci zákona a všetci učenci? Či Boh nedokázal, aká pochabá je všetka múdrosť sveta?

21 Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, rozhodol sa Boh zachrániť tých, čo mu uveria, bláznovskou" zvesťou o kríži.

22 Židia čakajú iba zázraky, Gréci vo všetkom hľadajú logiku,

23 ale my kážeme ukrižovaného Krista. Židov to uráža, ostatní to pokladajú za nezmysel.

24 Ale pre povolaných, či už Židov alebo pohanov, je Kristus Božou mocou a múdrosťou.

25 Božie bláznovstvo" je totiž múdrejšie a Božia bezmocnosť" je silnejšia ako ľudia.

26 Len sa obzrite okolo seba, bratia, koho si to povolal Boh. Zistíte, že medzi vami nieto mnoho vzdelancov ani mnoho vplyvných a vážených ľudí.

27 A predsa si Boh vyvolil práve tých neučených, aby zahanbil múdrych.

28 Obyčajných malých ľudí si vyvolil, aby zahanbil vplyvných a mocných, a celkom bezvýznamných ľudí si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšľavcov.

29 A to všetko preto, aby sa nikto pred Bohom nevyvyšoval.

30 Len Kristovi vďačíme za to, čo sme. On je našou múdrosťou, bezúhonnosťou, svätosťou i vykúpením. Naozaj sa nemáme čím iným vychvaľovať, iba Kristom,

31 ako nás napomína aj Písmo: kto sa chváli, nech sa chváli tým, čo Pán preňho učinil.