Nouă Traducere În Limba Română

Ţefania 1

1Cuvântul Domnului care a venit la Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda:

Iminenţa judecăţii

„Voi spulbera totul
    de pe faţa pământului! zice Domnul.
Voi spulbera oamenii şi animalele,
    voi spulbera păsările cerului
        şi peştii mării,
pietrele de poticnire[a] şi pe cei răi împreună cu ele[b]!
    Îi voi nimici pe oameni de pe faţa pământului! zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda
    şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului!
Voi distruge din acest loc orice urmă de închinare la Baal[c]
    şi numele preoţilor idolatri[d],
pe cei ce se închină pe acoperişuri
    oştirii cerului,
pe cei ce se închină jurând pe Domnul,
    dar care jură şi pe Moleh[e],
pe cei care s-au abătut de la Domnul
    şi pe cei care nu-L mai caută pe Domnul,
        nici nu mai întreabă de El!
Să se facă tăcere înaintea Stăpânului Domn,
    fiindcă ziua Domnului este aproape!
Domnul a pregătit o jertfă[f]
    şi Şi-a pus deoparte oaspeţii.
În ziua jertfei Domnului,
    îi voi pedepsi pe prinţi
        şi pe fiii regelui,
şi pe toţi cei ce poartă
    haine străine!
În ziua aceea îi voi pedepsi
    pe toţi cei ce sar peste prag[g],
care umplu templul zeilor lor[h]
    cu violenţă şi înşelăciune!“

10 „În ziua aceea, zice Domnul,
    se va auzi un strigăt de durere dinspre Poarta Peştilor,
un urlet dinspre cartierul cel nou[i]
    şi un mare măcel dinspre dealuri.
11 Jeliţi, locuitori ai Macteşului[j],
    căci toţi negustorii sunt distruşi,
        toţi cei ce vând pe[k] argint sunt nimiciţi!
12 În vremea aceea,
    voi răscoli Ierusalimul cu felinare
şi-i voi pedepsi pe cei mulţumiţi[l],
    pe cei ce sunt ca vinul care se îngroaşă pe drojdiile lui[m],
pe cei care zic în inimile lor:
    «Domnul nu va face nici bine,
        dar nu va face nici rău!»
13 Averea lor va fi de jaf,
    iar casele lor vor fi pustiite.
Îşi vor zidi case,
    dar nu vor locui în ele!
Îşi vor planta vii,
    dar nu le vor bea vinul!

Ziua cea mare a Domnului

14 Ziua cea mare a Domnului este aproape;
    este aproape şi se grăbeşte să vină!
Vuietul zilei Domnului este amarnic;
    la fel este şi urletul celui viteaz acolo.
15 Ziua aceea va fi o zi a furiei,
    o zi de necaz şi strâmtorare,
        o zi de pustiire şi distrugere,
o zi de întuneric şi negură,
    o zi cu nori şi întunecime,
16 o zi a trâmbiţei şi a strigătului de război
    împotriva cetăţilor fortificate
        şi a turnurilor înalte!
17 Voi aduce un aşa necaz asupra oamenilor,
    încât vor bâjbâi ca nişte orbi,
        căci au păcătuit împotriva Domnului.
Sângele le va fi vărsat ca praful,
    iar măruntaiele − ca balega.
18 Nici argintul şi nici aurul lor
    nu vor putea să-i scape
        în ziua furiei Domnului!
Întreaga ţară[n] va fi mistuită
    de focul geloziei Sale,
căci El va aduce cu siguranţă o nimicire grabnică
    asupra tuturor locuitorilor ţării[o].“

Notas al pie

 1. Ţefania 1:3 Cu sensul de idoli
 2. Ţefania 1:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: mării / şi lucrurile care i-au făcut pe cei răi să se poticnească; sau: şi îi voi face pe cei răi să se poticnească; sau: mării. / Cei răi vor avea doar un morman de ruine!
 3. Ţefania 1:4 Zeul canaanit al fertilităţii
 4. Ţefania 1:4 LXX; TM: numele preoţilor idolatri şi al preoţilor (posibil ca primul termen să se refere la preoţii păgâni – vezi 2 Regi 23:5 şi Osea 10:5 – iar al doilea, la preoţii apostaţi)
 5. Ţefania 1:5 Ebr.: Malcam (Milcomi), o variantă a lui Moleh, zeul suprem al amoniţilor
 6. Ţefania 1:7 Vezi Ier. 46:10; Ezech. 39:17
 7. Ţefania 1:9 Vezi 1 Sam. 5:5
 8. Ţefania 1:9 Lit.: casa stăpânilor lor
 9. Ţefania 1:10 Sau: al doilea cartier, posibil o zonă a oraşului unde locuiau cei mai înstăriţi
 10. Ţefania 1:11 Sau: ai târgului, o zonă a Ierusalimului în care locuiau probabil negustorii străini; lit.: ai Mortarului
 11. Ţefania 1:11 Lit.: toţi cei ce cântăresc
 12. Ţefania 1:12 Sau: care se complac (în păcat); sau: care se simt în siguranţă
 13. Ţefania 1:12 Expresia sugerează indiferenţa şi starea de complacere în păcat
 14. Ţefania 1:18 Sau: Întregul pământ
 15. Ţefania 1:18 Sau: pământului

Het Boek

Zefanja 1

De vernietiging van Juda voorzegd

1De Here sprak tot Zefanja, de zoon van Kuschi, kleinzoon van Gedalja, achterkleinzoon van Amarja en achterachterkleinzoon van Hizkia. Zefanja ontving deze boodschap tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde.

‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here. ‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here. ‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Moloch vereren! En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan.

Wees stil in de aanwezigheid van de Oppermachtige Here. Want de dag van de Here breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren, al uitgekozen. ‘Op die dag van de grote slachting,’ zegt de Here, ‘zal Ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. Ja, Ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en allen die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog.’ 10 ‘In die tijd,’ zegt de Here, ‘zal een luid geschreeuw opklinken uit de Vispoort in Jeruzalem, er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. 11 Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. 12 Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: de Here doet geen goed, maar ook geen kwaad. 13 Hun rijkdommen zullen worden geplunderd en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die zij hebben gebouwd. Zij zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant.’ 14 De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreeuwen. 15 Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. 16 Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. 17 Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. 18 Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren, met alle volken erbij.