1 Књига дневника 1 NSP - 1 Crônicas 1 NVI-PT

1 Књига дневника
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

1 Књига дневника 1

Од Адама до Авра̂ма

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

Кајинан, Малелеило, Јаред,

Енох, Матусал, Ламех,

Нојеви синови[a]: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10 Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13 Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15 Евејци, Арукејци, Синијци, 16 Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили[b]; а његов брат се звао Јектан.

20 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Евал, Авимаил, Сава, 23 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, то јест, Авра̂м.

Од Авра̂ма до Јакова

28 Синови Авра̂мови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29 Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32 А синови Хетуре, Авра̂мове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33 Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34 Авра̂му се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35 Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36 Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37 Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38 Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39 Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40 Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41 Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42 Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50 Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51 А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52 Оливема, Ила, Финон, 53 Кенез, Теман, Мивсар, 54 Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Notas al pie

 1. 1,4 Према Септуагинти.
 2. 1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

Cainã, Maalaleel, Jarede,

Enoque, Matusalém, Lameque, Noé.

Estes foram os filhos de Noé[a]:

Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

Estes foram os filhos[b] de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã,

Tubal, Meseque e Tirás.

Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate[c] e Togarma.

Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim[d].

Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim[e], Fute e Canaã.

Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10 Cuxe gerou[f] Ninrode,

o primeiro homem poderoso na terra.

11 Mizraim gerou os luditas, os anamitas,

os leabitas, os naftuítas,

12 os patrusitas, os casluítas,

dos quais se originaram os filisteus

e os caftoritas.

13 Canaã gerou Sidom,

seu filho mais velho[g], e Hete[h],

14 como também os jebuseus,

os amorreus, os girgaseus,

15 os heveus, os arqueus, os sineus,

16 os arvadeus, os zemareus

e os hamateus.

17 Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:[i]

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18 Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19 A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue[j],

porque em sua época

a terra foi dividida;

seu irmão chamou-se Joctã.

20 Joctã gerou Almodá, Salefe,

Hazarmavé, Jerá,

21 Adorão, Uzal, Dicla,

22 Obal[k], Abimael, Sabá,

23 Ofir, Havilá e Jobabe.

Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24 Sem, Arfaxade[l], Salá,

25 Héber, Pelegue, Reú,

26 Serugue, Naor, Terá

27 e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28 Estes foram os filhos de Abraão:

Isaque e Ismael.

29 Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael,

Quedar, Adbeel, Mibsão,

30 Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá,

31 Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32 Estes foram os filhos de Abraão

com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã,

Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33 Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram

descendentes de Quetura.

34 Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35 Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36 Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô[m], Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna,

sua concubina[n].

37 Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38 Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná,

Disom, Ézer e Disã.

39 Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã.

Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40 Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã[o], Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41 Este foi o filho de Aná: Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã[p], Esbã, Itrã e Querã.

42 Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã[q].

Estes foram os filhos de Disã[r]:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43 Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44 Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45 Jobabe morreu, e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46 Husã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47 Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48 Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates[s], foi o seu sucessor.

49 Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50 Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú[t], e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51 Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52 Oolibama, Elá, Pinom, 53 Quenaz, Temã, Mibzar, 54 Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom.

Notas al pie

 1. 1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.
 2. 1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23.
 3. 1.6 Muitos manuscritos dizem Difate.
 4. 1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim.
 5. 1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11.
 6. 1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18, 20.
 7. 1.13 Ou os sidônios, os primeiros
 8. 1.13 Ou e os hititas
 9. 1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.
 10. 1.19 Pelegue significa divisão.
 11. 1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal.
 12. 1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13.
 13. 1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11.
 14. 1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12.
 15. 1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23.
 16. 1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26.
 17. 1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27.
 18. 1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.
 19. 1.48 Hebraico: ao Rio.
 20. 1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39.