1 Књига дневника 1 NSP - 1 Cronici 1 NTLR

1 Књига дневника
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

1 Књига дневника 1

Од Адама до Авра̂ма

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

Кајинан, Малелеило, Јаред,

Енох, Матусал, Ламех,

Нојеви синови[a]: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10 Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13 Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15 Евејци, Арукејци, Синијци, 16 Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили[b]; а његов брат се звао Јектан.

20 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Евал, Авимаил, Сава, 23 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, то јест, Авра̂м.

Од Авра̂ма до Јакова

28 Синови Авра̂мови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29 Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32 А синови Хетуре, Авра̂мове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33 Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34 Авра̂му се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35 Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36 Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37 Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38 Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39 Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40 Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41 Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42 Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50 Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51 А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52 Оливема, Ила, Финон, 53 Кенез, Теман, Мивсар, 54 Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Notas al pie

 1. 1,4 Према Септуагинти.
 2. 1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1

Părinţii omenirii

1Adam, Set, Enoş,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metuşelah, Lameh,

Noe[a], Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat[c] şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii, 12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii, 15 hiviţii, archiţii, siniţii, 16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud,

iar urmaşii lui Aram[e]: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah,

iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[f], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Eval[g], Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad[h], Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah şi

27 Avram sau Avraam[i].

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo[j], Gatam, Chenaz;

din Timna s-a născut Amalek[k].

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam[l]. Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan[m], Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dişon.

Fiii lui Dişon au fost: Hemdan[n], Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan[o].

Fiii lui Dişan[p] au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[q], au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul

lui.

45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe

midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[r] a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetăţii sale era Pau[s]. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit şi el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
 2. 1 Cronici 1:5 Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20
 3. 1 Cronici 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat
 4. 1 Cronici 1:8 Egipt; şi în v. 11
 5. 1 Cronici 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram
 6. 1 Cronici 1:19 Peleg înseamnă împărţire
 7. 1 Cronici 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal
 8. 1 Cronici 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)
 9. 1 Cronici 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
 10. 1 Cronici 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:11); cele mai multe mss TM: Ţefi
 11. 1 Cronici 1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek
 12. 1 Cronici 1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam
 13. 1 Cronici 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
 14. 1 Cronici 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran
 15. 1 Cronici 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 36:27): Akan
 16. 1 Cronici 1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan
 17. 1 Cronici 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
 18. 1 Cronici 1:48 Probabil fluviul Eufrat
 19. 1 Cronici 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai multe mss TM: Pai