1 Књига дневника 1 NSP - 1 Chronik 1 HOF

1 Књига дневника
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

1 Књига дневника 1

Од Адама до Авра̂ма

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

Кајинан, Малелеило, Јаред,

Енох, Матусал, Ламех,

Нојеви синови[a]: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10 Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13 Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15 Евејци, Арукејци, Синијци, 16 Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили[b]; а његов брат се звао Јектан.

20 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Евал, Авимаил, Сава, 23 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, то јест, Авра̂м.

Од Авра̂ма до Јакова

28 Синови Авра̂мови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29 Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32 А синови Хетуре, Авра̂мове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33 Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34 Авра̂му се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35 Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36 Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37 Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38 Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39 Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40 Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41 Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42 Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50 Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51 А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52 Оливема, Ила, Финон, 53 Кенез, Теман, Мивсар, 54 Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Notas al pie

  1. 1,4 Према Септуагинти.
  2. 1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.

Hoffnung für Alle

1 Chronik 1

Abstammungsverzeichnisse von Adam bis zu König Saul (Kapitel 1–9)

Von Adam bis Abraham

1Dies ist das Verzeichnis von Adams Nachkommen bis zu Noah:

Adam, Set, Enosch, Kenan, Mahalalel, Jered,

Henoch, Metuschelach, Lamech, Noah.

Noah hatte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet.

Jafets Söhne waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meschech und Tiras. Gomers Söhne hießen Aschkenas, Rifat und Togarma, Jawans Söhne Elischa und Tarsis; von ihm stammten auch die Kittäer und die Rodaniter ab.

Hams Söhne waren Kusch, Mizrajim, Put und Kanaan. 9-10 Kuschs Söhne hießen Seba, Hawila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Kusch hatte noch einen Sohn mit Namen Nimrod. Er war der erste große Kämpfer auf der Erde. Ragmas Söhne hießen Saba und Dedan. 11 Von Mizrajim stammten ab: die Luditer, Anamiter, Lehabiter, Naftuhiter, 12 Patrositer, Kaftoriter und Kasluhiter, von denen wiederum die Philister abstammten. 13 Kanaans Söhne waren Sidon, sein Ältester, und Het. 14 Außerdem stammten von Kanaan ab: die Jebusiter, Amoriter, Girgaschiter, 15 Hiwiter, Arkiter, Siniter, 16 Arwaditer, Zemariter und Hamatiter.

17 Sems Söhne hießen Elam, Assur, Arpachschad, Lud und Aram. Arams Söhne waren: Uz, Hul, Geter und Masch[a]. 18 Arpachschads Sohn hieß Schelach, und Schelach war der Vater von Eber. 19 Eber hatte zwei Söhne: Der eine hieß Peleg (»Teilung«), weil die Menschen auf der Erde damals entzweit wurden; der andere hieß Joktan. 20 Joktan war der Vater von Almodad, Schelef, Hazarmawet, Jerach, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Obal, Abimaël, Saba, 23 Ofir, Hawila und Jobab.

24 Dies ist die Linie von Sem bis Abraham: Sem, Arpachschad, Schelach, 25 Eber, Peleg, Regu, 26 Serug, Nahor, Terach, 27 Abram, der später Abraham genannt wurde.

Die Nachkommen von Abraham

28 Abrahams Söhne hießen Isaak und Ismael. 29 Und dies sind ihre Nachkommen:

Ismaels ältester Sohn hieß Nebajot; die übrigen Söhne waren: Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mischma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafisch und Kedma.

32 Auch mit seiner Nebenfrau Ketura hatte Abraham Söhne: Sie hießen Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach. Jokschan war der Vater von Saba und Dedan, 33 Midian der Vater von Efa, Efer, Henoch, Abida und Eldaa.

34 Abrahams Sohn Isaak hatte zwei Söhne: Esau und Israel. 35 Esaus Söhne hießen Elifas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach. 36 Elifas war der Vater von Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas, Timna und Amalek. 37 Reguëls Söhne hießen Nahat, Serach, Schamma und Misa.

Die Nachkommen von Seïr

38 Seïrs Söhne waren Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan. 39 Lotans Söhne hießen Hori und Hemam, seine Schwester hieß Timna. 40 Schobal war der Vater von Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam, Zibon der Vater von Ajja und Ana. 41 Ana hatte einen Sohn mit Namen Dischon. Dessen Söhne hießen Hemdan, Eschban, Jitran und Keran. 42 Ezers Söhne waren Bilhan, Saawan und Akan[b]. Dischans Söhne schließlich hießen Uz und Aran.

Könige und Oberhäupter der Edomiter

43 Noch bevor die Israeliten einen König hatten, regierten im Land Edom nacheinander folgende Könige:

König Bela, der Sohn von Beor, in der Stadt Dinhaba;

44 König Jobab, der Sohn von Serach, aus Bozra;

45 König Huscham aus dem Gebiet der Temaniter;

46 König Hadad, der Sohn von Bedad, in der Stadt Awit; sein Heer schlug die Midianiter im Gebiet von Moab;

47 König Samla aus Masreka;

48 König Schaul aus Rehobot am Fluss;

49 König Baal-Hanan, der Sohn von Achbor;

50 König Hadad in der Stadt Pagu; seine Frau hieß Mehetabel, sie war eine Tochter von Matred und Enkelin von Me-Sahab.

51 Die Oberhäupter der edomitischen Stämme hießen Timna, Alwa, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibzar, 54 Magdiël und Iram.

Notas al pie

  1. 1,17 So in Angleichung an 1. Mose 10,23. Im hebräischen Text steht der Name Meschech.
  2. 1,42 So nach zahlreichen alten Handschriften und in Angleichung an 1. Mose 36,27. Im hebräischen Text steht der Name Jaakan.