1 Књига дневника 1 NSP - 1 Cronica 1 HLGN

1 Књига дневника
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

1 Књига дневника 1

Од Адама до Авра̂ма

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

Кајинан, Малелеило, Јаред,

Енох, Матусал, Ламех,

Нојеви синови[a]: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10 Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13 Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15 Евејци, Арукејци, Синијци, 16 Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили[b]; а његов брат се звао Јектан.

20 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Евал, Авимаил, Сава, 23 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, то јест, Авра̂м.

Од Авра̂ма до Јакова

28 Синови Авра̂мови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29 Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32 А синови Хетуре, Авра̂мове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33 Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34 Авра̂му се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35 Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36 Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37 Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38 Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39 Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40 Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41 Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42 Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50 Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51 А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52 Оливема, Ила, Финон, 53 Кенез, Теман, Мивсар, 54 Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Notas al pie

 1. 1,4 Према Септуагинти.
 2. 1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 1

Halin kay Adan Hasta sa mga Anak ni Noe

1Ang mga kaliwat ni Adan amo sila ni Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoc, Metusela, Lamec, kag Noe. Ang mga anak nga lalaki ni Noe amo sila ni Shem, Ham, kag Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

Ang mga anak nga lalaki ni Jafet amo sila ni Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, kag Tiras. Si Gomer may mga anak man nga sila ni Ashkenaz, Rifat,[a] kag Togarma. Ang mga anak ni Javan amo sila ni Elisha, Tarshish, Kitim, kag Rodanim.[b]

Ang mga Kaliwat ni Ham

Ang mga anak nga lalaki ni Ham amo sila ni Cush, Mizraim,[c] Put, kag Canaan. Si Cush may mga anak man nga sila ni Sheba, Havila, Sabta, Raama, kag Sabteca. Ang mga anak ni Raama amo si Sheba kag si Dedan. 10 May isa pa ka anak si Cush nga ang iya ngalan si Nimrod. Si Nimrod nga ini nangin gamhanan nga tawo sa kalibutan.

11 Si Mizraim amo ang ginhalinan sang mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12 Patrusnon, Caslunon, kag sang Caftornon[d] nga amo ang ginhalinan sang mga Filistinhon.

13 Si Canaan amo ang amay ni Sidon kag ni Het.[e] Si Sidon amo ang magulang. 14 Si Canaan amo man ang ginhalinan sang mga Jebusnon, Amornon, Girgashnon, 15 Hivhanon, Arkhanon, Sinhanon, 16 Arvadnon, Zemarnon, kag Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17 Ang mga anak nga lalaki ni Shem amo sila ni Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, kag Aram. Ang mga anak ni Aram amo sila ni[f] Uz, Hul, Geter, kag Meshec.[g] 18 Si Arfaxad amay ni Shela, kag si Shela amay ni Eber. 19 May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang isa gin-ngalanan nga Peleg, tungod kay sang iya panahon ang mga tawo sa kalibutan nagabinahin-bahin; ang ngalan sang iya utod amo si Joktan. 20 Si Joktan amo ang amay nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[h] Abimael, Sheba, 23 Ofir, Havila, kag Jobab. Sila tanan amo ang mga anak ni Joktan.

24 Gani amo ini ang mga kaliwat nga halin kay Shem: si Arfaxad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tera, 27 kag si Abram (nga amo man si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

28 Ang mga anak ni Abraham amo si Isaac kag si Ishmael. 29 Ang mga anak ni Ishmael amo sila ni Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish, kag Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32 Ang mga anak nga lalaki ni Ketura nga isa pa ka asawa ni Abraham amo sila ni Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, kag Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Jokshan amo si Sheba kag si Dedan. 33 Ang mga anak nga lalaki ni Midian amo sila ni Efa, Efer, Hanoc, Abida, kag Eldaa. Amo ini sila tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

34 Si Abraham amo ang amay ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac amo si Esau kag si Israel. 35 Ang mga anak ni Esau amo sila ni Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, kag Kora. 36 Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo,[i] Gatam, Kenaz, kag Amalek. Si Amalek nga ini anak niya kay Timna.[j] 37 Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza.

Ang mga Edomnon

38 Ang mga anak nga lalaki ni Seir amo sila ni Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan. 39 Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Homam.[k] Mag-utod si Lotan kag si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz. 40 Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan,[l] Manahat, Ebal, Shefo,[m] kag Onam. Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. 41 Ang anak ni Ana amo si Dishon. Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan,[n] Eshban, Itran, kag Keran. 42 Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.[o] Ang mga anak ni Dishan[p] amo si Uz kag si Aran.

Ang mga Hari sang Edom

43 Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44 Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45 Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 46 Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47 Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48 Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 49 Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50 Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadad[q] nga taga-Pai.[r] Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab. 51 Sang ulihi napatay man si Hadad.

Amo ini sila ang mga pangulo sang mga tribo sang Edom: Timna, Alva,[s] Jetet, 52 Oholibama, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, kag Iram.

Notas al pie

 1. 1:6 Rifat: ukon, Difat.
 2. 1:7 Rodanim: ukon, Dodanim.
 3. 1:8 Mizraim: ukon, Egipto.
 4. 1:12 Caftornon: ukon, Cretenhon.
 5. 1:13 Sidon… Het: Si Sidon amo ang ginhalinan sang mga Sidonhon kag si Het amo ang ginhalinan sang mga Hithanon.
 6. 1:17 Ang mga anak… sila ni: Wala ini sa kalabanan nga kopya sang Hebreo.
 7. 1:17 Meshec: ukon, Mash.
 8. 1:22 Obal: ukon, Ebal.
 9. 1:36 Zefo: ukon, Zefi.
 10. 1:36 Kenaz… Timna: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, Kenaz, Timna, kag Amalek.
 11. 1:39 Homam: ukon, Hemam.
 12. 1:40 Alvan: ukon, Alian.
 13. 1:40 Shefo: ukon, Shefi.
 14. 1:41 Hemdan: ukon, Hamran.
 15. 1:42 Akan: ukon, Jaakan.
 16. 1:42 Dishan: ukon, Dishon.
 17. 1:50 Hadad: ukon, Hadar.
 18. 1:50 Pai: ukon, Pau.
 19. 1:51 Alva: ukon, Alia.