1 Књига дневника 1 NSP - 1 Chroniques 1 BDS

1 Књига дневника
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

1 Књига дневника 1

Од Адама до Авра̂ма

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

Кајинан, Малелеило, Јаред,

Енох, Матусал, Ламех,

Нојеви синови[a]: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10 Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13 Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15 Евејци, Арукејци, Синијци, 16 Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили[b]; а његов брат се звао Јектан.

20 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Евал, Авимаил, Сава, 23 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, то јест, Авра̂м.

Од Авра̂ма до Јакова

28 Синови Авра̂мови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29 Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32 А синови Хетуре, Авра̂мове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33 Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34 Авра̂му се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35 Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36 Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37 Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38 Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39 Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40 Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41 Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42 Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50 Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51 А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52 Оливема, Ила, Финон, 53 Кенез, Теман, Мивсар, 54 Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Notas al pie

 1. 1,4 Према Септуагинти.
 2. 1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.

La Bible du Semeur

1 Chroniques 1

Les généalogies

D’Adam à Sem

1Adam[a], Seth, Enosh, Qénân, Mahalaléel, Yéred, Hénok, Mathusalem, Lémek, Noé, Sem, Cham et Japhet.

Fils de Japhet[b] : Gomer, Magog, Madaï, Yavân, Toubal, Méshek et Tiras.

Fils de Gomer : Ashkenaz, Diphath[c] et Togarma.

Fils de Yavân : Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim[d].

Fils de Cham : Koush, Mitsraïm, Pouth et Canaan.

Fils de Koush : Seba, Havila, Sabta, Raema et Sabteka. Fils de Raema : Sheba et Dedân. 10 Koush fut le père[e] de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre.

11 Mitsraïm fut l’ancêtre des Loudim, des Anamim, des Lehabim, des Naphtouim, 12 des Patrousim, des Kaslouhim – dont sont issus les Philistins[f] – et des Crétois.

13 Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. 14 De lui descendent les Yebousiens, les Amoréens, les Guirgasiens, 15 les Héviens, les Arqiens, les Siniens, 16 les Arvadiens, les Tsemariens et les Hamathiens.

17 Les descendants de Sem furent : Elam, Assour, Arpakshad, Loud et Aram.

Les descendants d’Aram furent[g] : Outs, Houl, Guéter et Méshek. 18 Arpakshad eut pour fils Shélah, et Shélah eut pour fils Héber. 19 Héber eut deux fils : l’un s’appelait Péleg (Partage) parce que de son temps la terre fut partagée, et son frère s’appelait Yoqtân.

20 Yoqtân eut pour fils Almodad, Shéleph, Hatsarmaveth, Yérah, 21 Hadoram, Ouzal, Diqla, 22 Obal[h], Abimaël, Saba, 23 Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là étaient des descendants de Yoqtân.

De Sem à Esaü et Jacob

24 Sem[i], Arpakshad[j], Shélah, 25 Héber, Péleg, Reou, 26 Seroug, Nahor, Térah, 27 Abram, c’est-à-dire Abraham.

28 Abraham eut pour fils : Isaac et Ismaël. 29 Voici leur postérité : le fils aîné d’Ismaël[k] s’appelait Nebayoth, puis viennent Qédar, Adbéel, Mibsam, 30 Mishma, Douma, Massa, Hadad, Téma, 31 Yetour, Naphish et Qedma. Tels sont les fils d’Ismaël. 32 Qetoura[l], épouse de second rang d’Abraham, donna naissance à Zimrân, Yoqshân, Medân, Madian, Yishbaq et Shouah. Fils de Yoqshân : Saba et Dedân. 33 Fils de Madian : Epha, Epher, Hénok, Abida et Eldaa. Tous ceux-là sont les descendants de Qetoura.

Les descendants d’Esaü

34 Abraham eut pour fils Isaac qui eut pour fils : Esaü et Israël[m]. 35 Fils d’Esaü[n] : Eliphaz, Reouel, Yeoush, Yaelam et Qorah. 36 Fils d’Eliphaz : Témân, Omar, Tsepho[o], Gaetam, Qenaz, Timna et Amalec. 37 Fils de Reouel : Nahath, Zérah, Shamma et Mizza. 38 Descendants de Séir : Lotân, Shobal, Tsibeôn, Ana, Dishôn, Etser et Dishân. 39 Descendants de Lotân : Hori et Homam. La sœur de Lotân s’appelait Timna. 40 Descendants de Shobal : Alvân[p], Manahath, Ebal, Shepho[q] et Onam. Fils de Tsibeôn : Aya et Ana. 41 Enfants d’Ana : Dishôn. Fils de Dishôn : Hemdân[r], Eshbân, Yitrân et Kerân. 42 Fils d’Etser : Bilhân, Zaavân et Aqân[s]. Fils de Dishân : Outs et Arân.

Les rois d’Edom

43 Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Edom, avant qu’il y ait un roi en Israël : Béla, fils de Béor ; sa ville s’appelait Dinhaba. 44 Après sa mort, Yobab, fils de Zérah, de Botsra, régna à sa place. 45 Yobab mourut et Housham, du pays des Témanites, régna à sa place. 46 Après la mort de Housham, Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. Il battit les Madianites dans la campagne de Moab ; il venait de la ville d’Avith. 47 Après la mort de Hadad, Samla, de Masréqa, régna à sa place. 48 Puis après la mort de Samla, Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. 49 Après la mort de Saül, Baal-Hanân, fils d’Akbor, régna à sa place. 50 Après la mort de Baal-Hanân, Hadad régna à sa place. Sa ville s’appelait Paou[t], le nom de sa femme était Mehétabéel, fille de Matred, et petite-fille de Mézahab.

51 Après la mort de Hadad, des chefs de familles gouvernèrent Edom. Ce furent les chefs Timna, Alva, Yeteth, 52 Oholibama, Ela, Pinôn, 53 Qenaz, Témân, Mibtsar, 54 Magdiel et Iram. Tels sont les chefs d’Edom.

Notas al pie

 1. 1.1 Pour les v. 1-4, voir Gn 5 et notes.
 2. 1.5 Pour les v. 5-23, voir Gn 10 et notes.
 3. 1.6 Gn 10.3 : Riphath.
 4. 1.7 D’après plusieurs manuscrits hébreux, la version syriaque et Gn 10.4.
 5. 1.10 Le terme père pourrait aussi signifier fondateur ou chef (de même, entre autres, aux v. 11, 13, 18 et 20).
 6. 1.12 Les Philistins, peuple indo-européen, ont tout d’abord émigré en Crète (voir Jr 47.4 ; Am 9.7) puis ont envahi l’Egypte au début du xiie siècle av. J.-C. Chassés de cette région, ils se sont installés sur la côte de Canaan pour étendre plus tard leur influence sur presque tout le pays.
 7. 1.17 Les descendants d’Aram furent : d’après un manuscrit hébreu, certains manuscrits de l’ancienne version grecque et Gn 10.23. Ces mots manquent dans la plupart des manuscrits hébreux.
 8. 1.22 D’après quelques manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, la version syriaque et Gn 10.28.
 9. 1.24 Pour les v. 24-27, voir Gn 11.10-26.
 10. 1.24 Certains manuscrits de l’ancienne version grecque ajoutent : Caïnan.
 11. 1.29 Pour les v. 29-31, voir Gn 25.13-16.
 12. 1.32 Pour les v. 32-34, voir Gn 25.1-4, 19-26.
 13. 1.34 Nom donné à Jacob (voir Gn 32.29 ; 35.10).
 14. 1.35 Pour les v. 35-42, voir Gn 36.10-28.
 15. 1.36 Avec de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, la version syriaque et Gn 36.11. Le reste des manuscrits hébreux a : Tsephi.
 16. 1.40 D’après de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, et Gn 36.23. Les autres manuscrits hébreux ont : Alyân.
 17. 1.40 D’après quelques manuscrits hébreux et Gn 36.23.
 18. 1.41 D’après de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, et Gn 36.26. Les autres manuscrits hébreux ont : Hamrân.
 19. 1.42 D’après de nombreux manuscrits hébreux, des manuscrits de l’ancienne version grecque et Gn 36.27. D’autres manuscrits hébreux et grecs ainsi que d’autres versions anciennes ont : Yaaqân ou et Yaaqân.
 20. 1.50 D’après de nombreux manuscrits hébreux, certains manuscrits de l’ancienne version grecque, la version syriaque, la Vulgate et Gn 36.39. Les autres manuscrits hébreux ont : Paï.