1 Књига дневника 1 NSP - 1 Chronicles 1 AMP

1 Књига дневника
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

1 Књига дневника 1

Од Адама до Авра̂ма

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

Кајинан, Малелеило, Јаред,

Енох, Матусал, Ламех,

Нојеви синови[a]: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10 Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11 Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12 па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13 Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14 Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15 Евејци, Арукејци, Синијци, 16 Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17 Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18 Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19 Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили[b]; а његов брат се звао Јектан.

20 Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21 Адорам, Узал, Дикла, 22 Евал, Авимаил, Сава, 23 Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, то јест, Авра̂м.

Од Авра̂ма до Јакова

28 Синови Авра̂мови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29 Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32 А синови Хетуре, Авра̂мове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33 Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34 Авра̂му се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35 Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36 Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37 Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38 Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39 Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40 Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41 Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42 Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43 А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44 Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45 Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46 Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47 Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48 Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49 Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50 Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51 А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52 Оливема, Ила, Финон, 53 Кенез, Теман, Мивсар, 54 Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Notas al pie

  1. 1,4 Према Септуагинти.
  2. 1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.

Amplified Bible

1 Chronicles 1

Genealogy from Adam

1Adam [his genealogical line], Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, [and his sons] Shem, Ham, and Japheth.

The sons (descendants) of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. The sons of Gomer: Ashkenaz, [a]Diphath, and Togarmah. The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and [b]Rodanim.

The sons of Ham: Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba and Dedan. 10 Cush became the father of Nimrod; he began to be a mighty one upon the earth.

11 Mizraim became the father of the people of [c]Lud, Anam, Lehab, Naphtuh, 12 Pathrus, and Casluh, from whom came the Philistines, and Caphtor.

13 Canaan became the father of Sidon his firstborn, and Heth, 14 the Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites, and Hamathites.

17 The sons of Shem: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech. 18 Arpachshad became the father of Shelah, and Shelah became the father of Eber. 19 To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, because in his days [the population of] the earth was divided [according to its languages], and his brother’s name was Joktan. 20 Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

24 Shem [his genealogical line], Arpachshad, Shelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, the same as Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham: Isaac [by his wife Sarah] and Ishmael [by Hagar her maid]. 29 These are their descendants: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael. 32 Now the sons of Keturah, Abraham’s [d]concubine: she gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan. 33 The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these are the sons [and grandsons] of Keturah.

34 Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel (Jacob). 35 The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah. 36 The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zephi, Gatam, Kenaz, Timna, and Amalek. 37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. 38 The sons of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan. 39 The sons of Lotan: Hori and Homam; and Timna was Lotan’s sister. 40 The sons of Shobal: Alian, Manahath, Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah and Anah. 41 The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran. 42 The sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan: Uz and Aran.

43 These are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the [e]sons (descendants) of Israel (Jacob): Bela the son of Beor; the name of his city was Dinhabah. 44 When Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah became king in his place. 45 When Jobab died, Husham of the land of the Temanites became king in his place. 46 When Husham died, Hadad [I of Edom] the son of Bedad, who defeated Midian in the field of Moab, became king in his place; the name of his city was Avith. 47 When Hadad [I] died, Samlah of Masrekah became king in his place. 48 When Samlah died, Shaul of Rehoboth on the River [Euphrates] became king in his place. 49 When Shaul died, Baal-hanan the son of Achbor became king in his place. 50 When Baal-hanan died, Hadad [II] became king in his place; the name of his city was Pai; his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 51 Hadad died also.

The chiefs of Edom were: chiefs Timna, Aliah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, and Iram. These are the chiefs of Edom.

Notas al pie

  1. 1 Chronicles 1:6 In Gen 10:3 Riphath.
  2. 1 Chronicles 1:7 In Gen 10:4 Dodanim.
  3. 1 Chronicles 1:11 There are numerous variations in the spelling of some of the Hebrew names. In some cases an alternate spelling is given in parentheses or a footnote may be added for clarity. In general, one spelling is given for each name.
  4. 1 Chronicles 1:32 See note Gen 22:24.
  5. 1 Chronicles 1:43 In general, sons of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient people were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.