Приче Соломонове 1 NSP - Miyambo 1 CCL

Приче Соломонове
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Приче Соломонове 1

Сврха и тема

1Мудре приче[a] Соломона, Давидовог сина, цара Израиља:

да се стекну мудрост и укор,
    поука разумним речима;
да се прими укор,
    размишља о правди, о праведности и честитости;
да̂ се разборитост лаковернима, знање
    и домишљатост младима.
Нека слуша ко је мудар и нека још више схвати,
    нека учени добије мудар савет:
да проникне поуку, загонетку,
    речи мудрих и њихове приче.

Знање отпочиње богобојазношћу,
    а мудрост и прекор будале презиру.

Увод: позив на прихватање мудрости

Упозорење на позив грешника

Сине мој, послушај поуку оца свога
    и мајке своје савет не одбацуј.
Јер, они ће бити прелепи венац на твојој глави
    и привесци око твога врата.

10 Сине мој, ако ли те грешници заводе,
    ти не пристај.
11 Кажу ли: „Хајде с нама,
    у заседу да легнемо, крв невиног
    и недужног хајде да вребамо!
12 Хајде да их попут Света мртвих[b] прогутамо,
    и живе и једре, као оне што у раку иду.
13 Покупимо сва добра, све благо!
    Накрцајмо своје куће пленом!
14 Са нама ћеш добитак да делиш,
    нек нам свима буде једна кеса.“
15 Сине мој, немој ићи путем с њима,
    не дај нози на њихове стазе.
16 Јер им ноге ка злу трче
    и срљају да крв лију.
17 Узалуд се шири мрежа
    наочиглед птице.
18 Али они чекају у заседи крв своју,
    вребају свој живот.
19 Такве су стазе сваког ко граби непоштен добитак,
    живота коштају.

Мудрост прекорева

20 Мудрост по улицама виче,
    по трговима диже глас свој;
21 по раскршћима, у највећој вреви објављује,
    на улазима градских врата казивања своја даје:

22 „Докле ћете, лаковерни, волети лаковерност;
    докле ћете, ругачи, у ругању уживати;
    докле ћете, тупоглави, мрзети знање?
23 Обратите се по прекору моме.
    Ево, излићу вам духа свога,
    објавићу вам своје речи.
24 Јер ја сам вас звала, а ви сте се оглушили,
    пружала сам руку, а нико марио није;
25 све моје савете сте занемарили
    и прекоре моје нисте прихватили.
26 Сада ћу се и ја смејати пропасти вашој,
    ругаћу се кад буде дошла страхота ваша;
27 кад ваша страхота прође као разарање
    и пропаст ваша као олуја када хучи,
    када вас задесе мука и невоља.

28 Тада ће ме звати, а ја се нећу одазивати,
    тражиће ме жељно ал’ ме неће наћи.
29 Зато што су мрзели знање
    и нису изабрали богобојазност;
30 мој савет нису послушали
    и одбацили су сваки мој прекор.
31 Зато ће јести плод свог пута,
    прејешће се савета својих.
32 Јер лаковерне ће упропастити отпадништво,
    а будале сатрће лакомисленост.
33 А ко мене слуша живеће спокојно,
    сигуран, без бојазни од недаћа.“

Notas al pie

  1. 1,1 Или: пословице, мудре изреке.
  2. 1,12 У изворном тексту Шеол, или подземље, где пребивају душе умрлих.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 1

Mawu Oyamba: Cholinga ndi Mutu

1Iyi ndi miyambi ya Solomoni mwana wa Davide, mfumu ya Israeli:

Ndi yothandiza kuti munthu adziwe nzeru ndi malangizo;
    kuti amvetse mawu a matanthauzo ozama;
kuti alandire malangizo othandiza kuti achite zinthu mwanzeru,
    akhale wangwiro, wachilungamo ndiponso wosakondera.
Ndi yothandiza munthu wamba kuti aphunzire nzeru za kuchenjera,
    achinyamata kudziwa zinthu bwino ndi kulingalira.
Munthu wanzeru amvetse bwino miyamboyi kuti awonjezere kuphunzira kwake,
    ndi munthu womvetsa zinthu bwino apatepo luso,
kuti azimvetsa miyambi ndi mafanizo,
    mawu a anthu anzeru ndi mikuluwiko.

Kuopa Yehova ndiye chiyambi cha nzeru.
    Zitsiru zimanyoza nzeru ndi malangizo.

Malangizo kuti Asunge Nzeru

Malangizo kwa Achinyamata

Mwana wanga, mvera malangizo a abambo ako
    ndipo usakane mawu okuwongolera a amayi ako.
Ali ngati sangamutu yokongola ya maluwa pamutu pako
    ndiponso ali ngati mkanda mʼkhosi mwako.

10 Mwana wanga, ngati anthu oyipa afuna kukukopa
    usamawamvere.
11 Akadzati, “Tiye kuno;
    tikabisale kuti tiphe anthu,
    tikabisalire anthu osalakwa;
12 tiwameze amoyo ngati manda,
    ndi athunthu ngati anthu otsikira mʼdzenje.
13 Motero tidzapeza zinthu zosiyanasiyana zamtengowapatali
    ndi kudzaza nyumba zathu ndi zolanda;
14 Bwera, chita nafe maere,
    ndipo tidzagawana chuma chathu tonse.”
15 Mwana wanga, usayende nawo pamodzi,
    usatsagane nawo mʼnjira zawozo.
16 Iwowatu amangofuna zoyipa zokhazokha,
    amathamangira kukhetsa magazi.
17 Nʼkopanda phindu kutchera msampha
    mbalame zikuona!
18 Koma anthu amenewa amangobisalira miyoyo yawo yomwe;
    amangodzitchera okha msampha!
19 Awa ndiwo mathero a anthu opeza chuma mwankhanza;
    chumacho chimapha mwiniwake.

Chenjezo Pomwe Tikana Nzeru

20 Nzeru ikufuwula mu msewu,
    ikuyankhula mokweza mawu mʼmisika;
21 ikufuwula pa mphambano ya misewu,
    ikuyankhula pa zipata za mzinda kuti,

22 “Kodi inu anthu osachangamukanu, mudzakondwera ndi kusachangamuka mpaka liti?
    Nanga anthu onyogodola adzakondabe kunyogodola mpaka liti?
    Kapena opusa adzadana ndi nzeru mpaka liti?
23 Tamverani mawu anga a chidzudzulo.
    Ine ndikukuwuzani maganizo anga
    ndi kukudziwitsani mawu anga.
24 Popeza ndinakuyitanani koma inu munakana kumvera.
    Ndinayesa kukuthandizani koma panalibe amene anasamala.
25 Uphungu wanga munawunyoza.
    Kudzudzula kwanga simunakusamale.
26 Ndiye inenso ndidzakusekani mukadzakhala mʼmavuto;
    ndidzakunyogodolani chikadzakugwerani chimene mumachiopacho.
27 Chiwonongeko chikadzakugwerani ngati namondwe,
    tsoka likadzakufikirani ngati kamvuluvulu,
    mavuto ndi masautso akadzakugwerani.

28 “Tsono mudzandiyitana koma sindidzayankha;
    mudzandifunafuna, koma simudzandipeza.
29 Popeza iwo anadana ndi chidziwitso
    ndipo sanasankhe kuopa Yehova,
30 popeza iwo sanasamale malangizo anga
    ndipo ananyoza chidzudzulo changa.
31 Tsono adzadya zipatso zoyenera mayendedwe awo
    ndi kukhuta ndi ntchito zimene anachita kwa ena.
32 Pakuti anthu osachangamuka amaphedwa chifukwa cha kusochera kwawo,
    ndipo zitsiru zimadziwononga zokha chifukwa cha mphwayi zawo.
33 Koma aliyense wondimvera adzakhala mwa bata;
    adzakhala mosatekeseka posaopa chilichonse.”