Матеј 1 NSP - Mateo 1 CST

Матеј
Elegir capítulo 1

New Serbian Translation

Матеј 1

Исусови преци

1Ово је родословна књига Исуса Христа – сина Давидовог, сина Авра̂мовог.

Авра̂м је имао сина Исака,

Исак Јакова,

Јаков је имао Јуду и његову браћу,

Јуда је са Тамаром имао Фареса и Зару,

Фарес је имао Есрона,

Есрон Арама,

Арам Аминадава,

Аминадав Насона,

Насон Салмона.

Салмон је са Рахавом имао Воза,

Воз са Рутом Овида,

Овид је имао Јесеја.

Јесеј је био отац цара Давида.

Давид је са Уријином женом добио Соломона.

Соломон је имао Ровоама,

Ровоам Авију,

Авија Асафа,

Асаф Јосафата,

Јосафат Јорама,

Јорам Озију,

Озија Јотама,

Јотам Ахаза,

Ахаз Језекију,

10 Језекија Манасију,

Манасија Амоса,

Амос Јосију.

11 Јосији су се родили Јехонија и његова браћа за време вавилонског изгнанства.

12 Јехонија је, после вавилонског изгнанства, имао Салатила,

Салатило Зоровавеља,

13 Зоровавељ Авијуда,

Авијуд Елијакима,

Елијаким Азора,

14 Азор Садока,

Садок Ахима,

Ахим Елијуда,

15 Елијуд Елеазара,

Елеазар Матана,

Матан Јакова,

16 Јаков Јосифа, који је био муж Марије, која је родила Исуса званог „Христос“.

17 Дакле, од Авра̂ма до Давида било је четрнаест колена, од Давида до вавилонског изгнанства четрнаест колена, и од вавилонског изгнанства до Христа такође четрнаест колена.

Исусово рођење

18 А ево како се Исус Христос родио: његова мајка, Марија, била је испрошена за Јосифа. Међутим, пре него што су постали супружници, испостави се да је она затруднела по Светоме Духу. 19 Њен муж Јосиф, који је био праведан човек, не желећи да је јавно извргне срамоти, науми да потајно раскине веридбу.

20 Тек што је он то наумио, кад гле, анђео Господњи указа му се у сну и рече му: „Јосифе, Сине Давидов, не бој се да узмеш Марију за жену. Дете које је у њој зачето, дело је Светога Духа. 21 Она ће родити сина, а ти ћеш му дати име ’Исус’, јер ће он спасти свој народ од њихових греха.“ 22 Све се ово догодило да се испуни оно што је Господ рекао по пророку:

23 „Ево, зачеће девица и родиће сина, и даће му име ’Емануил’.“[a] (То у преводу значи „Бог је с нама“.)

24 Када се Јосиф пробудио, учинио је оно што му је анђео Господњи заповедио: узео је Марију за жену, 25 али као супружници нису живели, све док она није родила сина. Јосиф му даде име „Исус“.

Notas al pie

  1. 1,23 Иса 7,14.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Mateo 1

Genealogía de Jesucristo

1Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:

Abraham fue el padre de[a] Isaac;

Isaac, padre de Jacob;

Jacob, padre de Judá y de sus hermanos;

Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar;

Fares, padre de Jezrón;

Jezrón, padre de Aram;

Aram, padre de Aminadab;

Aminadab, padre de Naasón;

Naasón, padre de Salmón;

Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rajab;

Booz, padre de Obed, cuya madre fue Rut;

Obed, padre de Isaí;

e Isaí, padre del rey David.

David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías;

Salomón, padre de Roboán;

Roboán, padre de Abías;

Abías, padre de Asá;

Asá, padre de Josafat;

Josafat, padre de Jorán;

Jorán, padre de Uzías;

Uzías, padre de Jotán;

Jotán, padre de Acaz;

Acaz, padre de Ezequías;

10 Ezequías, padre de Manasés;

Manasés, padre de Amón;

Amón, padre de Josías;

11 y Josías, padre de Jeconías[b] y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia.

12 Después de la deportación a Babilonia,

Jeconías fue el padre de Salatiel;

Salatiel, padre de Zorobabel;

13 Zorobabel, padre de Abiud;

Abiud, padre de Eliaquín;

Eliaquín, padre de Azor;

14 Azor, padre de Sadoc;

Sadoc, padre de Aquín;

Aquín, padre de Eliud;

15 Eliud, padre de Eleazar;

Eleazar, padre de Matán;

Matán, padre de Jacob;

16 y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.

17 Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación a Babilonia y catorce desde la deportación hasta el Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.

20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,[c] porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»[d] (que significa «Dios con nosotros»).

24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo,[e] a quien le puso por nombre Jesús.

Notas al pie

  1. 1:2 fue el padre de. Lit. engendró a; y así sucesivamente en el resto de esta genealogía.
  2. 1:11 Jeconías. Es decir, Joaquín; también en v. 12.
  3. 1:21 Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva.
  4. 1:23 Is 7:14
  5. 1:25 un hijo. Var. su hijo primogénito.