New Russian Translation

1 Peter 1

Приветствие

1От Петра, апостола Иисуса Христа.

Скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия[a] и Вифинии, избранным 2по предведению Бога Отца, через освящение Духом, для повиновения Иисусу Христу и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир да преумножатся.

Благодарность Богу за живую надежду

3Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. По Своей великой милости Он через воскресение Иисуса Христа из мертвых дал нам новую жизнь в живой надежде. 4Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, 5защищенных через веру Божьей силой для спасения, которое готово явиться в последнее время.

6Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. 7Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. 8Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, 9достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые пророчествовали об ожидающей вас благодати. 11Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал находившийся в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший о предназначенных Христу страданиях и о последующей за ними славе. 12Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принес Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Будьте святы

13Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. 14Как послушные дети не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в вас, когда вы еще пребывали в неведении. 15Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят»[b].

17Если вы называете Отцом Того, Кто беспристрастно судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного ягненка. 20Он был предопределен еще до создания мира, но ради вас был явлен в конце времен. 21Через Него вы и верите в Бога, воскресившего Его из мертвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Бога.

22Послушанием истине вы очистили ваши души для того, чтобы искренне любить своих братьев. Итак, глубоко любите друг друга от чистого сердца! 23Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего Божьего слова, 24потому что

«все люди[c] – как трава,

и вся их[d] слава – как полевые цветы.

Трава засыхает, и цветы опадают,

25но слово Господа пребывает вовек»[e].

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.

Notas al pie

  1. 1:1 Азия – здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала свое название материку.
  2. 1:16 См. Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7.
  3. 1:24 Букв.: «всякая плоть».
  4. 1:24 Букв.: «ее».
  5. 1:24-25 См. Ис. 40:6-8.

Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 1

1 Peter, apoštol Pána Ježiša Krista, píše prisťahovalcom rozptýleným v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bytínii.

Milí priatelia! Boh vás už dávno poznal a vyvolil si vás, aby ste sa stali jeho deťmi. Duch Svätý pôsobil vo vašich srdciach a očistil vás krvou Ježiša Krista, aby ste žili jemu podobným životom. Nech vás Boh bohato požehnáva a vyslobodzuje zo všetkých úzkostí a strachu!

Radosť z dosiahnutého cieľa

Vďaku a česť vzdajme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, že pre jeho milosrdenstvo sme mohli začať celkom nový život, plný nádeje, pretože Ježiš vstal z mŕtvych.

Teraz patríte do jeho rodiny, preto vás čaká nádherné dedičstvo, ktoré nepodlieha nijakým zmenám ani skaze. Je pripravené pre vás v nebi.

Pretože veríte, Božia moc vás chráni, aby ste došli až do cieľa -- získali spasenie, ktoré sa v plnosti ukáže v blížiacom sa poslednom dni.

To je dôvod na veľkú radosť, hoci viem, že teraz ste plní úzkosti a doliehajú na vás rozličné pokušenia a skúšky.

Prichádzajú preto, aby sa ukázalo, či vaša viera je pevná a rýdza. Veď aj zlato sa pretavuje v ohni a vaša viera má v Božích očiach neporovnateľne vyššiu hodnotu ako zlato. Ak vaša viera v týchto skúškach obstojí, Ježiš vás radostne prijme, až príde v onen posledný deň.

Aj keď ste ho nikdy nevideli, predsa ho milujete, a hoci ho ešte nevidíte, predsa v neho veríte. A prežívate nesmiernu radosť z toho,

že dosahujete cieľ svojej viery -- spasenie,

10 ktoré sa usilovali odhaliť a poznať už proroci.

11 Predpovedali ho a pátrali, na aký čas a na aké okolnosti poukazoval Duch Svätý, ktorý v nich pôsobil a ktorý prorokoval Kristovo utrpenie i jeho slávu.

12 Boh im však zjavil, že to nebude za ich života, ale oveľa neskôr -- za vášho života. Sú to pravdy, ktoré vám zvestovali ľudia zmocnení tým istým z neba zoslaným Duchom Svätým. Sú to také nezvyčajné a úžasné veci, že aj anjeli v nebi túžia ich bližšie poznať.

Čo znamená byť svätý

13 Vaša myseľ nech je pripravená, buďte triezvi a ostražití. Všetku svoju nádej uprite na dar Božej milosti, ktorý prijmete, keď sa vráti Ježiš Kristus.

14 Žite pred Bohom ako jeho poslušné deti. Nedopustite, aby váš charakter formovalo myslenie vášho niekdajšieho života bez Boha.

15 Naopak, buďte svätí vo všetkom podobne ako ten, ktorý vás pozval, aby ste sa stali Božími deťmi.

16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý."

17 Pamätajte, že u vášho nebeského Otca, ku ktorému sa modlíte, nebude na súde nijaká protekcia. Bude vás súdiť spravodlivo podľa vášho konania; a tak, kým ste tu na zemi, žite v bázni pred ním.

18 Viete predsa, čím bolo zaplatené za to, aby ste nemuseli žiť životom bez zmyslu a cieľa, aký ste zdedili po svojich predkoch. Nebolo to zlatom a striebrom, ktoré strácajú svoju hodnotu,

19 ale drahou krvou Ježiša Krista. On ako Baránok bez chyby a bez poškvrny

20 bol na to určený už pred stvorením sveta, ale prišiel kvôli vám až v tomto čase.

21 Keď poznáte Krista, veríte aj v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu veľkú slávu. A tak vaša viera a nádej môže byť zakotvená v Bohu.

Nový život je dôvod na lásku

22 Teraz môžete bez pretvárky milovať každého, pretože ste boli očistení od sebectva a nenávisti tým, že ste prijali Krista. Majte sa preto úprimne a vrúcne radi.

23 Veď vám bol daný nový život -- nie ten, ktorý ste dostali od svojich rodičov ako pominuteľný dar, ale ten, ktorý ste prijali cez živé Božie slovo a ktorý potrvá večne.

24 Je totiž pravda, že každý človek je ako tráva, ktorá zožltne a uschne, a všetka jeho veľkosť je ako kvet, ktorý opadá.

25 Ale Božie slovo zostáva naveky -- to slovo radostnej zvesti, ktoré sme vám priniesli.