New Russian Translation

1 Samuel 31

Гибель Саула и его сыновей

(1 Пар. 10:1-12)

1Филистимляне воевали с Израилем, и израильтяне бежали от них и падали сраженными на горе Гильбоа. 2Филистимляне нагнали Саула и его сыновей и убили его сыновей Ионафана, Авинадава и Малхи-Шуа. 3Вокруг Саула разгорелась жестокая битва. Лучники нашли его и тяжело ранили. 4Саул сказал своему оруженосцу:

– Обнажи меч и заколи меня, иначе эти необрезанные придут, заколят меня и станут глумиться надо мной.

Но его оруженосец не решился сделать это, потому что очень испугался. Тогда Саул взял свой собственный меч и бросился на него. 5Когда оруженосец увидел, что Саул мертв, он тоже бросился на свой меч и умер вместе с ним. 6Так погибли Саул, три его сына и оруженосец, и все его люди погибли в тот же день.

7Увидев, что израильское войско разбежалось, а Саул и его сыновья погибли, израильтяне, которые жили на другой стороне долины и за Иорданом, оставили свои города и тоже бежали. А филистимляне пришли и заняли их.

8На следующий день, когда филистимляне пришли грабить мертвых, они нашли Саула и трех его сыновей, павших на горе Гильбоа. 9Они отсекли ему голову, сняли с него оружие и послали вестников по всей филистимской земле, чтобы возвестить об этом в капище своих идолов и народу. 10Они положили его оружие в храме Астарты и повесили его тело на стене Бет-Шеана.

11Когда жители Иавеша Галаадского услышали о том, что филистимляне сделали с Саулом, 12то все их храбрые воины отправились в путь, шли всю ночь и взяли тела Саула и его сыновей со стены Бет-Шеана. Они пришли в Иавеш и сожгли их там. 13Потом они взяли их кости, похоронили под тамариском в Иавеше и постились семь дней.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Samueli 31

Imfa ya Sauli ndi Ana Ake

1Tsono Afilisti anachitanso nkhondo ndi Aisraeli ndipo Aisraeli anathawa Afilistiwo, kotero kuti ambiri anaphedwa pa phiri la Gilibowa. Afilisti anapanikiza kwambiri Sauli ndi ana ake, ndipo anapha Yonatani, Abinadabu ndi Maliki-Suwa. Nkhondo inakula kwambiri mozungulira Sauli ndipo pamene anthu amauta anamupeza, anamuvulaza kwambiri.

Tsono Sauli anawuza mnyamata wake wonyamula zida zake kuti, “Solola lupanga lako undiphe kuopa kuti anthu osachita mdulidwewa angabwere kudzandizunza ine.”

Koma mnyamata wonyamula zida uja anachita mantha kwambiri ndipo sanathe kutero. Choncho Sauli anatenga lupanga lake lomwe nagwerapo. Mnyamata wonyamula zida zake uja ataona kuti Sauli wafa, nayenso anadzigwetsera pa lupanga lake nafa naye limodzi. Motero Sauli ndi ana ake atatu, wonyamula zida zake pamodzi ndi anthu ake onse anafera limodzi pa tsikulo.

Pamene Aisraeli amene anali tsidya lina la chigwa ndi amene anali tsidya la chigwa cha Yorodani anaona kuti gulu la ankhondo la Aisraeli lathawa komanso kuti Sauli ndi ana ake aphedwa, nawonso anathawa kusiya mizinda yawo. Ndipo Afilisti anabwera kudzakhalamo.

Mmawa mwake, Afilisti atabwera kudzatenga zinthu za anthu ophedwa anapeza Sauli ndi ana ake atatu atafa pa phiri la Gilibowa. Iwo anadula mutu wake ndi kumuvula zida zake zankhondo. Ndipo anatumiza amithenga mʼdziko lonse la Afilisti kukafalitsa nkhani yabwinoyi kwa mafano awo ndi kwa anthu awo. 10 Iwo anayika zida zake zankhondo mʼnyumba yopembedzera Asitoreti, ndipo thupi lake analikhomera pa khoma la mzinda wa Beti-Sani.

11 Pamene anthu a ku Yabesi Giliyadi anamva zimene Afilisti anachitira Sauli, 12 anthu awo onse olimba mtima anayenda usiku wonse kupita ku Beti-Sani. Anakachotsa mtembo wa Sauli ndi mitembo ya ana ake pa khoma la mzinda wa Beti-Sani, ndipo anabwera nayo ku Yabesi kumene anayitentha ndi moto. 13 Pambuyo pake anatenga mafupa awo ndi kuwakwirira pansi pa mtengo wabwemba ku Yabesi, ndipo anasala kudya masiku asanu ndi awiri.