New Russian Translation

1 Timothy 1

1От Павла, апостола Христа Иисуса, по велению Бога, нашего Спасителя, и Иисуса Христа – нашей надежды.

2Моему истинному сыну в вере Тимофею.

Благодать, милость, мир тебе от Бога Отца и Господа нашего Христа Иисуса.

Предупреждение о ложных учениях

3Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не учить чему-то другому, 4не расточать свое время на всевозможные россказни и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Божьего, которое строится на вере. 5Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. 6Но некоторые люди, оставив все это, стали заниматься бессмысленными разговорами. 7Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чем говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

8Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. 9Мы знаем также, что Закон существует не для праведного, а для нарушителей Закона и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, и для безбожников, для тех, кто бьет своего отца или мать, для убийц, 10для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Бога, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Божью

12Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне силы, за то, что Он счел меня верным и поручил мне служение, 13несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14Благодать же нашего Господа была проявлена во мне во всем ее богатстве вместе с верой и любовью, которая в Иисусе Христе.

15Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Павла о сохранении веры

18Тимофей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, вел битву за истину, 19сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20Среди них Гименей и Александр, которых я предал во власть сатаны[a], чтобы они научились не кощунствовать.

Notas al pie

  1. 1:20 Предал во власть сатаны – исходя из того, что греховный мир находится под властью сатаны, то, вероятнее всего, здесь речь идет об отлучении от церкви, которая принадлежит Богу (см. 1 Кор. 5). По другому толкованию у посланников Христа была особая власть предавать согрешающих власти сатаны, тем самым навлекая на него физические страдания, а в некоторых случаях даже физическую смерть (см. Деян. 5:1-11).

Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 1

1 Môj drahý syn vo viere, milý Timotej,

tento list ti píšem ako apoštol poverený tou službou Bohom, naším Spasiteľom a Ježišom Kristom, ktorý je našou nádejou.

Želám ti milosť, zľutovanie i pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Pána.

Výstraha pred falošným učením

Keď som odchádzal do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a usiloval sa umlčať tých, čo hlásajú falošné náuky a rozvíjajú nekonečné diskusie o mýtoch a rodokmeňoch.

Vyvolávajú tým iba škriepky, namiesto aby sa vzdelávali vo viere.

Cieľom nášho úsilia musí byť láska, ktorá pramení z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery.

Od tohto cieľa sa niektorí odchýlili a dali sa na prázdne rečnenie.

Chcú byť slávni ako učitelia Mojžišovho zákona, a pritom nepochopili jeho zmysel.

Zákon je dobrý, ak správne chápeme, aký má Boh s ním zámer.

Uvedomme si však, že zákon nie je proti tým, čo žijú podľa Božej vôle, ale proti zlým a spurným, čo Boha neuznávajú, proti neposlušným, klamárom, krivoprísažníkom, proti tým, čo vzťahujú ruku na svojich rodičov, majú záľubu vo zvrátenostiach,

10 proti homosexuálom, smilníkom, kupcom s otrokmi a vrahom, ako aj všetkým, čo konajú proti Božiemu poriadku.

11 Tak učí evanjelium, ktoré mu zveril Boh a ktoré zjavuje Božiu slávu.

Osobné vyznanie

12 Aký som vďačný Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že si ma vybral za svojho služobníka.

13 Veď som sa predtým jeho menu rúhal a jeho vyznávačov prenasledoval a zabíjal! Ale Boh sa nado mnou zmiloval, lebo som to robil z nevedomosti, keď som ešte Krista nepoznal.

14 Vo svojej dobrote ma zastavil, dal mi do srdca vieru a naplnil ma láskou.

15 To je čistá pravda a ja túžim, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby nás, vzdialených od Boha a odsúdených na smrť, zachránil. A ak bol niekto od Boha ďaleko, bol som to predovšetkým ja.

16 Ale Boh sa nado mnou zmiloval a Ježiš Kristus na mne ukázal, aký je zhovievavý aj k najhoršiemu hriešnikovi, aby si každý uvedomil, že večný život môžu dosiahnuť všetci, ktorí v neho veria.

17 Sláva a česť Bohu naveky! On je večný Kráľ, neviditeľný, nesmrteľný, jediný a slávny Boh.

18 Môj milý syn Timotej, kladiem ti na srdce, aby si bojoval dobrý boj, lebo tak o tebe hovoria proroctvá.

19 Drž sa pevne svojej viery a zachovaj si čisté svedomie, ktorým niektorí pohrdli, a tak v živote viery stroskotali.

20 Patria k nim Hymeneus a Alexander, ktorých som musel vylúčiť z cirkvi, aby sa už nerúhali Ježišovmu menu.