New Russian Translation

1 Corinthians 1

Приветствия и благодарность

1От Павла, призванного быть апостолом Христа Иисуса по воле Божьей, и от брата Сосфена[a].

2Церкви Божьей в Коринфе, всем освященным во Христе Иисусе, призванным быть святыми, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Господа Иисуса Христа – Господа их и нашего.

3Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа.

Благодарность

4Я всегда благодарю моего Бога за вас, за ту благодать, которую вы получили от Него через Иисуса Христа, 5потому что благодаря Ему вы были обогащены во всем: и во всяком слове, и во всяком познании[b], 6так как наше свидетельство о Христе прочно утвердилось в вас. 7Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждете явления нашего Господа Иисуса Христа. 8Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в День нашего Господа Иисуса Христа вам оказаться непорочными. 9Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом!

Разделения в церкви

10Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Павлов», другие: «Я Аполлосов[c]», третьи: «Я Кифин[d]», четвертые: «А я Христов». 13Неужели Христос разделился? Или, может, это Павел был распят за вас? Или вы были крещены во имя Павла? 14Слава Богу, я никого из вас не крестил, кроме Криспа[e] и Гая[f], 15так что никто из вас не может сказать, что он крещен во имя мое. 16Да, еще я крестил и домашних Стефана[g], а больше не помню, чтобы я крестил кого-либо. 17Ведь Христос послал меня не крестить, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе крест Христа потерял бы свое значение.

«Мудрость» мира и «безумие» креста

18Те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Божья. 19Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,

и разум разумных Я отвергну»[h].

20Где мудрец? Где ученый?[i] Где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21И так как по великой мудрости Божьей этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой вести. 22Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23а мы возвещаем распятого Христа – для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. 24Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божья! 25Ведь то, что кажется глупостью Божьей, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божьей – куда сильнее человеческой силы.

26Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, много ли знатных? 27Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых – чтобы постыдить сильных. 28Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом»[j].

Notas al pie

  1. 1:1 Сосфен – см. Деян. 18:17.
  2. 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
  3. 1:12 Аполлос – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
  4. 1:12 Кифа – т. е. Петр. Арамейское имя Кифа и греческое Петрос переводятся как «камень, скала».
  5. 1:14 Крисп – см. Деян. 18:8.
  6. 1:14 Гай – см. Рим. 16:23.
  7. 1:16 Стефан – см. 16:15, 17.
  8. 1:19 Ис. 29:14.
  9. 1:20 Или: «книжник».
  10. 1:31 Иер. 9:24.

Slovo na cestu

1.list Korintským 1

Pavlova vděčnost za obdarování v Korintu

11-3 Milí přátelé a drazí bratři, srdečně vás zdravím a zároveň i od Sosthena vyřizuji přání Boží milosti a pokoje – nejen vám v Korintu, ale i všem, kteří se kdekoliv hlásí ke Kristovu jménu.

Stále znovu musím děkovat Bohu, když vidím, jaké cenné hodnoty zplodilo mezi vámi svědectví o Ježíši Kristu. Právě tím se potvrdila jeho pravdivost, takže teď víte a znáte všechno, co je třeba. 6-7 Zbývá jen jedno: s touhou vyhlížet návrat našeho Pána, Ježíše Krista. On vám dá také sílu vydržet až do konce, takže se toho dne určitě dočkáte bez úhony. Vždyť ke společenství s Kristem nás povolal přece sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?

Pavel vyzývá k jednotě

10-11 Doslechl jsem se, milí bratři, že vaše obec není jednotná a že se dělíte na skupiny, které se mezi sebou hádají. 12 Jedni prý vynášíte Pavla, jiní držíte s Petrem, jiní se hlásí k Apollovi a jiní zase ke Kristu. Proto vás jménem našeho Pána, Ježíše Krista, napomínám: buďte všichni zajedno a nehádejte se. Smýšlejte a usuzujte stejně; 13 Kristus je přece jen jeden. Byl snad za vás ukřižován Pavel? Nebo jsem snad někoho křtil ve svém vlastním jménu? 14 Ještě dobře, že jsem kromě Krispa a Gája nikoho z vás nekřtil, 15 takže se na můj křest nemůže nikdo odvolávat. 16 Vlastně jsem křtil ještě Štěpánovu rodinu, ale jinak už o nikom nevím. 17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale hlásat jeho radostné poselství; ne ovšem tak, abych posluchače oslňoval svou moudrostí, která nikomu nepomůže, nýbrž abych jim předkládal jedinou cestu k záchraně – jeho kříž.

Co je moudrost a co pošetilost

18 Kdo směřuje do záhuby, má ovšem učení o Kristově kříži za hloupost. Ale my víme – a to je naše záchrana, že Bůh právě tímto způsobem projevil svou moc.

19 V Písmu stojí:

„Způsobím, že moudrým nepomůže jejich moudrost a chytrost chytrých nebude k ničemu.“

20 Kde jste, filozofové, znalci zákona a všichni učenci? Nedokázal Bůh, jak pošetilá je všechna moudrost světa? 21 A protože přemoudřelému světu nestačily projevy Boží moudrosti k poznání Boha, rozhodl se Bůh zachránit ty, kdo mu uvěří, „pošetilým“ kázáním. 22 Židé čekají jen samé zázraky, Řekové ve všem hledají logiku, 23 ale my kážeme – ukřižovaného Krista. Židy to uráží a ostatní to pokládají za nesmysl. 24 Ale povolaní, ať židé či jinověrci, získávají v Kristu Boží moc i moudrost. 25 Boží „pošetilost“ je totiž moudřejší a Boží „nemohoucnost“ je silnější než lidé.

Měřítko, které platí před Bohem

26 Jen se kolem sebe rozhlédněte, bratři, koho si to vlastně Bůh povolal. Zjistíte, že mezi vámi není mnoho vzdělanců ani lidí vlivných a vážených. 27 A přece si Bůh vyvolil právě ty nevzdělané, aby zahanbil moudré. Obyčejné malé lidi si vyvolil, aby zahanbil vlivné a mocné, 28 a bezvýznamné „nuly“ si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšlivců. 29 A to všechno proto, aby se před Bohem nikdo nepovyšoval. 30 Vždyť jen z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, bezúhonnost, svatost i vykoupení. Opravdu se nemáme chlubit ničím jiným než Kristem, 31 jak nás i Písmo napomíná: Kdo se chlubí, chlub se skutky Božími.