Псалтирь 81 NRT - Masalimo 81 CCL

New Russian Translation

Psalms 81

Псалом 81

1Псалом Асафа.

Бог возглавляет великое собрание[a],

среди богов[b] произносит суд:

2«Как долго еще вы будете судить несправедливо

и оказывать предпочтение нечестивым? Пауза

3Защищайте дело слабого и сироты,

угнетенному и бедному явите справедливость.

4Избавляйте слабого и нищего,

спасайте их от нечестивых.

5Их знание – ничто, их понимание бессмысленно.

Они ходят во тьме.

Содрогаются все основания земли.

6Я сказал: „Вы – боги,

все вы – сыны Всевышнего“

7но вы умрете, как все люди,

и вы падете, как любой из властителей».

8Восстань, Боже, и суди землю,

потому что Ты наследуешь все народы!

Notas al pie

  1. 81:1 Великое собрание – или: «собрание Бога».
  2. 81:1 Или: «судей». Это слово на языке оригинала может означать «боги», «ангелы» и «судьи». Также в ст. 6.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”