Псалтирь 80 NRT - Masalimo 80 CCL

New Russian Translation

Psalms 80

Псалом 80

1Дирижеру хора. Под гиттит[a]. Псалом Асафа.

2Радостно пойте Богу, нашей твердыне,

восклицайте Богу Иакова.

3Пусть грянет музыка! Ударьте в бубны

и троньте струны сладкозвучной арфы и лиры.

4Трубите в рог в праздник Новолуния,

и в полнолуние, в день нашего праздника[b],

5так как это закон для Израиля,

установление от Бога Иакова.

6Он установил это в свидетельство для Иосифа,

когда тот вышел из земли египетской.

Я услышал голос, которого не знал:

7он говорит: «Я снял тяжелую ношу с его плеч,

и руки его освободились от корзин.

8В бедствии ты призвал Меня, и Я спас тебя;

из тучи грозовой Я ответил тебе;

при водах Меривы испытал тебя. Пауза

9Слушай, Мой народ, и Я буду свидетельствовать тебе.

О Израиль, если бы ты послушал Меня!

10Да не будет у тебя иного бога,

и не поклоняйся богу чужеземному.

11Я – Господь, твой Бог,

Тот, Кто вывел тебя из земли египетской.

Открой свои уста, и Я наполню их.

12Но народ Мой не слушал Моего голоса,

Израиль не покорялся Мне.

13Потому Я и оставил их во власти их упрямых сердец

и позволил им ходить своими путями.

14О, если бы народ Мой слушал Меня

и Израиль ходил Моими путями!

15Я вскоре бы смирил их врагов

и обратил бы Свою руку против их неприятелей.

16Ненавидящие Господа раболепствовали бы перед Ним,

и их наказание продолжалось бы вечно[c].

17Я питал бы[d]Израиль лучшей пшеницей

и насыщал бы тебя медом из скалы».

Notas al pie

  1. 80:1 Гиттит – неизвестный термин, обозначающий музыкальный стиль или инструмент. Возможно также, что это указание на ритм, песню или танец, которые имитируют движения работников, топчущих виноград в давильне. Также в Пс. 8 и 83.
  2. 80:4 Праздник Новолуния – израильтяне, пользовавшиеся лунным календарем, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием (см. Чис. 28:11-15). Многие специальные молитвенные собрания и празднества начинались и во время полнолуния. А под упомянутым праздником, вероятно, имеется в виду праздник Шалашей или праздник Пасхи.
  3. 80:16 Букв.: «(пусть будет) их время вечно».
  4. 80:17 Букв.: «их».

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 80

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Kakombo wa Pangano.” Salimo la Asafu.

1Tcherani khutu Inu mʼbusa wa Israeli,
    Inu amene mumatsogolera Yosefe monga nkhosa;
Inu amene mumakhala pa mpando waufumu pakati pa akerubi, walani
    kwa Efereimu, Benjamini ndi Manase.
Utsani mphamvu yanu;
    bwerani ndi kutipulumutsa.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu;
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    mpaka liti mkwiyo wanu udzanyeka
    kutsutsana ndi mapemphero a anthu anu?
Mwawadyetsa buledi wa misozi;
    mwachitisa iwo kumwa misozi yodzaza mbale.
Mwachititsa kuti tikhale gwero la mikangano pakati pa anansi athu,
    ndipo adani athu akutinyoza.

Tibwezereni mwakale Inu Mulungu Wamphamvuzonse,
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.

Munatulutsa mpesa kuchoka ku Igupto;
    munathamangitsa anthu a mitundu ina ndi kuwudzala mpesawo.
Munawulimira munda wamphesawo,
    ndipo unamera ndi kudzaza dziko.
10 Mapiri anaphimbidwa ndi mthunzi wake,
    mikungudza yamphamvu ndi nthambi zake.
11 Unatambalitsa nthambi zake mpaka ku nyanja,
    mphukira zake mpaka ku mtsinje.

12 Chifukwa chiyani mwagwetsa makoma ake
    kuti onse amene akudutsa athyole mphesa zake?
13 Nguluwe zochokera mʼnkhalango zikuwononga
    ndipo zirombo za mthengo zimawudya.
14 Bweraninso kwa ife Inu Mulungu Wamphamvuzonse!
    Yangʼanani pansi muli kumwambako ndipo muone!
Uyangʼanireni mpesa umenewu,
15     muzu umene dzanja lanu lamanja ladzala,
    mwana amene inu munamukuza nokha.

16 Mpesa wanu wadulidwa ndi kutenthedwa ndi moto;
    pakudzudzula kwanu anthu anu awonongeka.
17 Dzanja lanu likhale pa munthu amene ali ku dzanja lanu lamanja,
    mwana wa munthu amene mwalera nokha.
18 Ndipo ife sitidzatembenukira kumbali kuchoka kwa Inu;
    titsitsimutseni ndipo tidzayitana pa dzina lanu.

19 Tibwezereni mwakale Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse
    nkhope yanu itiwalire
    kuti tipulumutsidwe.