Псалтирь 70 NRT - สดุดี 70 TNCV

New Russian Translation

Psalms 70

Псалом 70

(Пс. 30:2-4)

1У Тебя, Господи, я ищу прибежища.

Не дай мне быть постыженным никогда;

2по Своей праведности выручи и спаси меня!

Услышь меня и избавь.

3Будь мне скалой и прибежищем,

где я мог бы всегда укрыться.

Распорядись о спасении моем,

ведь Ты моя скала и крепость.

4Бог мой, избавь меня от руки нечестивого,

от руки злодея и притеснителя.

5Ведь Ты – надежда моя, Владыка Господи;

я уповал на Тебя с юных лет.

6На Тебя полагался я от рождения;

Ты из утробы матери меня извлек.

Тебе – хвала моя постоянно.

7Для многих я был как бы знамением,

но Ты – мое крепкое убежище.

8Мои уста полны хвалы о Тебе;

целый день воспеваю великолепие Твое.

9Не бросай меня ко времени старости;

когда иссякнет моя сила, не покидай меня.

10Ведь сговариваются враги мои против меня,

и стерегущие душу мою советуются между собой,

11говоря: «Бог покинул его.

Преследуйте и схватите его,

ведь нет у него избавителя!»

12Боже, не удаляйся от меня;

Бог мой, на помощь мне поспеши!

13Да погибнут в бесчестии противники мои;

пусть облекутся в стыд и позор желающие мне зла.

14А я постоянно на Тебя надеюсь

и умножаю хвалу о Тебе.

15Уста мои будут провозглашать Твою праведность,

целый день – Твое спасение,

так как я не знаю числа благодеяниям твоим.

16Я приду и буду говорить о Твоих великих делах, Владыка Господи,

буду напоминать всем о Твоей праведности,

какая есть лишь у Тебя.

17Боже, Ты учил меня с юных лет моих,

и до сих пор я рассказываю о Твоих чудесах.

18Так и вплоть до самой старости,

до седины, Боже, не покидай меня –

до тех пор, пока не расскажу

о силе Твоей руки этому поколению

и всем грядущим поколениям – о Твоем могуществе.

19Твоя праведность, Боже, огромна, как сама высота,

Твои дела – велики.

Боже, кто подобен Тебе?

20Ты показал мне много горьких бед,

но все же возвращал меня к жизни

и из пропастей земных вновь выводил меня.

21Ты возвышал меня

и давал мне утешение.

22На лире я буду славить верность Твою, мой Бог;

на арфе я воспою хвалу Тебе, Святой Израиля.

23Восклицают уста мои от радости, когда я Тебя воспеваю,

и радуется душа моя, которую Ты искупил.

24Целый день я буду говорить о Твоей праведности,

потому что опозорены и постыжены желающие мне зла.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 70

(สดด.40:13-17)

(ถึงหัวหน้านักร้อง คำทูลวิงวอนของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์
ต้องอับอายและอลหม่าน
ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ
ต้องอัปยศอดสูกลับไป
ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”
ล่าถอยกลับไปด้วยความอับอาย
แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์
ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า
“ขอให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น
ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็วเถิด
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงล่าช้า