Псалтирь 5 NRT - Masalimo 5 CCL

New Russian Translation

Psalms 5

Псалом 5

1Дирижеру хора. Для свирелей. Псалом Давида.

2Услышь слова мои, Господи,

пойми стенания мои!

3Внемли крику о помощи,

мой Царь и мой Бог,

ведь я молюсь Тебе.

4Утром, Господи, Ты услышишь мой голос,

утром предстану с мольбой перед Тобою

и замру в ожидании.

5Ты не Бог, желающий беззакония,

зло не сможет с Тобой обитать.

6Надменные не устоят перед Тобой,

всех делающих зло Ты ненавидишь.

7Ты погубишь говорящих ложь;

кровожадных и коварных гнушается Господь.

8Но я по великой милости Твоей

войду в дом Твой,

поклонюсь в святом храме Твоем

в страхе перед Тобой.

9Веди меня, Господи, в праведности Твоей

из-за моих врагов;

путь Твой передо мной сделай прямым.

10Ведь ни одному слову из уст их верить нельзя,

сердце их исполнено пагубы.

Гортань их – открытая могила,

языком своим они льстят.

11Осуди их, Боже!

Пусть падут из-за козней своих.

Из-за многих грехов их отвергни их,

ведь они против Тебя восстали.

12Но пусть возрадуются все,

кто в Тебе ищет прибежища;

пусть вечно поют от радости.

Окажи им Свое покровительство,

чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя.

13Ведь Ты благословляешь праведника, Господи,

как щитом, окружаешь его благосклонностью.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 5

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe zoyimbira za zitoliro. Salimo la Davide.

1Tcherani khutu ku mawu anga, Inu Yehova,
    ganizirani za kusisima kwanga
Mverani kulira kwanga kofuna thandizo,
    Mfumu yanga ndi Mulungu wanga,
    pakuti kwa Inu, ine ndikupemphera.
Mmawa, Yehova mumamva mawu anga;
    Mmawa ndimayala zopempha zanga pamaso panu
    ndi kudikira mwachiyembekezo.

Inu si Mulungu amene mumasangalala ndi zoyipa;
    choyipa sichikhala pamaso panu.
Onyada sangathe kuyima pamaso panu;
    Inu mumadana ndi onse ochita zoyipa.
Mumawononga iwo amene amanena mabodza;
    anthu akupha ndi achinyengo,
    Yehova amanyansidwa nawo.

Koma Ine, mwa chifundo chanu chachikulu,
    ndidzalowa mʼNyumba yanu;
mwa ulemu ndidzaweramira pansi
    kuyangʼana ku Nyumba yanu yoyera.
Tsogolereni Inu Yehova, mwa chilungamo chanu
    chifukwa cha adani anga ndipo
    wongolani njira yanu pamaso panga.

Palibe mawu ochokera mʼkamwa mwawo amene angadalirike;
    mtima wawo wadzaza ndi chiwonongeko.
Kummero kwawo kuli ngati manda apululu;
    ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo.
10 Lengezani kuti ndi olakwa, Inu Mulungu!
    Zochita zawo zoyipa zikhale kugwa kwawo.
Achotseni pamaso panu chifukwa cha machimo awo ambiri,
    pakuti awukira Inu.

11 Koma lolani kuti onse amene apeza chitetezo mwa Inu akondwere;
    lolani kuti aziyimba nthawi zonse chifukwa cha chimwemwe.
Aphimbeni ndi chitetezo chanu,
    iwo amene amakonda dzina lanu akondwere mwa Inu.
12 Ndithu, Inu Yehova, mumadalitsa olungama;
    mumawazungulira ndi kukoma mtima kwanu ngati chishango.