Псалтирь 45 NRT - Masalimo 45 CCL

New Russian Translation

Psalms 45

Псалом 45

1Дирижеру хора, под аламот[a]. Песня потомков Кораха.

2Бог – прибежище нам и сила,

неизменный[b] помощник в бедах.

3Потому и не устрашимся мы,

пусть даже дрогнет сама земля

и горы обрушатся в бездну моря,

4пусть воды морские ревут и пенятся

и горы дрожат от их волнения. Пауза

5Речные потоки радуют Божий город,

святилище, где обитает Всевышний.

6Бог в этом городе, и он не падет;

Бог поддерживает его на заре.

7Народы мятутся, и царства рушатся;

подает Он Свой голос – и тает земля.

8С нами Господь Сил;

Бог Иакова – наша крепость. Пауза

9Придите, посмотрите на дела Господа,

какие опустошения Он произвел на земле.

10До краев земли прекращает Он войны,

ломает лук, расщепляет копье

и сжигает дотла щиты[c].

11Он говорит: «Остановитесь, познайте, что Я – Бог;

Я буду превознесен в народах,

превознесен на земле».

12С нами Господь Сил,

Бог Иакова – наша крепость. Пауза

Notas al pie

  1. 45:1 Аламот – неизвестный музыкальный термин, вероятнее всего обозначающий определенный стиль или верхний звуковой регистр.
  2. 45:2 Или: «верный»; или: «скорый».
  3. 45:10 Или: «колесницы».

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 45

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe a “Maluwa a Kakombo.” Salimo la ana a Kora. Nyimbo ya pa ukwati.

1Mtima wanga watakasika ndi nkhani yokoma
    pamene ndikulakatula mawu anga kwa mfumu;
    lilime langa ndi cholembera cha wolemba waluso.

Inu ndinu abwino kwambiri kuposa anthu onse
    ndipo milomo yanu inadzozedwa ndi chikondi cha Mulungu chosasinthika,
    popeza Mulungu wakudalitsani kwamuyaya.
Mangirirani lupanga lanu mʼchiwuno mwanu, inu munthu wamphamvu;
    mudziveke nokha ndi ulemerero ndi ukulu wanu.
Mu ukulu wanu mupite mutakwera mwachigonjetso
    mʼmalo mwa choonadi, kudzichepetsa ndi chilungamo;
    dzanja lanu lamanja lionetsere ntchito zanu zoopsa.
Mivi yanu yakuthwa ilase mitima ya adani a mfumu,
    mitundu ya anthu igwe pansi pa mapazi anu.
Mpando wanu waufumu, Inu Mulungu, udzakhala ku nthawi za nthawi;
    ndodo yaufumu yachilungamo idzakhala ndodo yaufumu ya ufumu wanu.
Inu mumakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    choncho Mulungu, Mulungu wanu, wakukhazikani pamwamba pa anzanu
    pokudzozani ndi mafuta a chimwemwe.
Mikanjo yanu yonse ndi yonunkhira ndi mure ndi aloe ndi kasiya;
    kuchokera ku nyumba zaufumu zokongoletsedwa ndi mnyanga wanjovu
    nyimbo za zoyimbira zazingwe zimakusangalatsani.
Ana aakazi a mafumu ali pakati pa akazi anu olemekezeka;
    ku dzanja lanu lamanja kuli mkwatibwi waufumu ali mu golide wa ku Ofiri.

10 Tamvera, iwe mwana wa mkazi ganizira ndipo tchera khutu;
    iwala anthu ako ndi nyumba ya abambo ako.
11 Mfumu yathedwa nzeru chifukwa cha kukongola kwako;
    mulemekeze pakuti iyeyo ndiye mbuye wako.
12 Mwana wa mkazi wa ku Turo adzabwera ndi mphatso,
    amuna a chuma adzafunafuna kukoma mtima kwako.

13 Wokongola kwambiri ndi mwana wa mfumu ali mʼchipinda mwake,
    chovala chake ndi cholukidwa ndi thonje ndi golide.
14 Atavala zovala zamaluwamaluwa akupita naye kwa mfumu;
    anamwali okhala naye akumutsatira
    ndipo abweretsedwa kwa inu.
15 Iwo akuwaperekeza ndi chimwemwe ndi chisangalalo;
    akulowa mʼnyumba yaufumu.

16 Ana ako aamuna adzatenga malo a makolo ako;
    udzachititsa kuti akhale ana a mfumu mʼdziko lonse.
17 Ndidzabukitsa mbiri yako mʼmibado yonse;
    choncho mitundu yonse idzakutamanda ku nthawi za nthawi.