New Russian Translation

Genesis 23

Авраам покупает участок земли для погребения Сарры

1Сарра прожила сто двадцать семь лет – это годы жизни Сарры. 2Она умерла в Кирьят-Арбе (то есть Хевроне), в земле Ханаана, и Авраам пришел горевать по Сарре и оплакивать ее.

3Потом Авраам отошел от тела покойной жены и обратился к хеттам[a]. Он сказал:

4– Я среди вас пришелец и странник. Продайте мне в собственность место для погребения, чтобы я мог похоронить умершую.

5Хетты ответили Аврааму:

6– Господин, послушай, ты – могучий вождь среди нас. Похорони умершую в лучшем из наших погребальных мест. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, чтобы похоронить умершую.

7Тогда Авраам встал и поклонился людям той земли, хеттам. 8Он сказал им:

– Если вы не против, чтобы я похоронил умершую, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, 9чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему и находится на краю его поля. Пусть продаст ее мне за полную цену как место для погребения среди вас.

10Хетт Эфрон сидел среди своего народа и ответил Аврааму при всех хеттах, которые пришли к воротам его города[b]. 11Он сказал:

– Нет, господин мой, послушай меня. Я отдаю[c] тебе поле и отдаю тебе пещеру, которая на нем. Я отдаю тебе это в присутствии моего народа. Хорони свою умершую.

12Авраам вновь поклонился людям той земли 13и сказал Эфрону при них:

– Выслушай же и ты меня. Я уплачу цену поля. Прими ее от меня, чтобы я мог похоронить там умершую.

14Эфрон ответил Аврааму:

15– Послушай меня, господин мой: земля ценой в четыреста шекелей серебра[d] – разве это много для тебя или для меня? Хорони свою умершую.

16Авраам согласился с условиями Эфрона и отвесил ему цену поля, названную при хеттах: четыреста шекелей серебра, по мере, принятой у купцов.

17Так поле Эфрона в Махпеле рядом с Мамре – и поле, и пещера на нем, и все деревья в границах поля – перешли 18в собственность Аврааму в присутствии всех хеттов, которые пришли к городским воротам. 19После этого Авраам похоронил свою жену Сарру в пещере на поле Махпела рядом с Мамре (что в Хевроне), в земле Ханаана. 20И поле, и пещера на нем перешли от хеттов в собственность Аврааму как место для погребения.

Notas al pie

  1. 23:3 Или: «к сыновьям Хета»; также в ст. 5, 7, 10, 16, 18 и 20.
  2. 23:10 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.
  3. 23:11 Или: «продаю».
  4. 23:15 Около 4,5 кг.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 23

Napatay si Sara, kag Nagbakal si Abraham sang Lulubngan

1Nagkabuhi si Sara sing 127 ka tuig. Didto siya napatay sa Kiriat Arba (nga amo ang Hebron) sa duta sang Canaan. Puwerte gid ang pagpangasubo ni Abraham sa pagkapatay ni Sara.

Karon, ginbayaan anay ni Abraham ang bangkay sang iya asawa kag nagpakigkita siya sa mga Hithanon kag nagsiling sa ila, “Nagaestar ako diri sa inyo nga lugar nga isa ka dumuluong, gani kon mahimo pabakla man ninyo ako sang duta nga puwede ko malubngan sang akon asawa.” Nagsabat ang mga Hithanon, “Sir, pamati anay sa amon. Ginakilala ka namon nga dungganon nga tawo, gani puwede mo ilubong ang imo asawa bisan diin sa amon pinakamaayo nga mga lulubngan. Wala gid sing bisan isa sa amon nga mangindi sa paghatag sa imo sang lulubngan agod malubong mo ang imo asawa.” Sa gilayon nagluhod si Abraham sa pagpasalamat sa atubangan sang mga pumuluyo nga mga Hithanon. Dayon nagsiling siya, “Kon sugot gid man kamo nga diri ko ilubong ang akon asawa, buligan ninyo ako nga hambalon si Efron nga anak ni Zohar nga ibaligya niya sa akon ang iya kuweba nga ara sa higad sang iya uma sa Macpela. Hambala ninyo siya nga bayaran ko siya sa husto nga presyo diri mismo sa inyo atubangan agod mangin akon na ina nga kuweba para himuon nga lulubngan.”

10 Ara gali si Efron nga nagapungko upod sang iya mga kasimanwa nga mga Hithanon. Gani nagsabat siya kay Abraham nga nabatian sang tanan nga Hithanon nga nagtipon didto sa may puwertahan sang banwa. 11 Siling niya, “Sa atubangan sining akon mga kasimanwa ginahatag ko sa imo ang bug-os nga uma pati ang kuweba. Gani puwede mo na ilubong ang imo asawa.” 12 Nagluhod liwat si Abraham sa pagpasalamat sa atubangan sang mga pumuluyo. 13 Dayon nagsiling siya kay Efron nga nabatian sang mga pumuluyo, “Pamatii bala ako. Bayaran ko ang bili sang uma. Batuna ang akon bayad agod malubong ko na ang akon asawa didto.” 14 Nagsabat si Efron, 15 “Sir, ang duta nagabili sing 400 ka bilog nga pilak. Kon sa bagay, kon bayaran mo, pila man lang ina para sa imo kag sa akon. Sige, ilubong na ang imo asawa.” 16 Nagsugot si Abraham sa bili nga ginsiling ni Efron. Gani nagkilo siya sing 400 ka bilog nga pilak suno sa bug-at nga ginabasihan sadto sang mga negosyante. Kag ginbayad niya ini kay Efron didto sa atubangan sang mga Hithanon.

17-18 Gani nangin iya na ni Abraham ang uma ni Efron sa Macpela, sa sidlangan sang Mamre, pati ang kuweba kag ang mga kahoy sa palibot sang uma. Saksi ang tanan nga Hithanon nga nagtipon didto sa puwertahan sang banwa. 19 Ginlubong dayon ni Abraham si Sara didto sa kuweba nga ara sa uma sa Macpela, nga sakop sang duta sang Canaan. Ang Macpela malapit sa Mamre nga amo ang Hebron. 20 Gani ang uma pati ang kuweba, nga iya anay sang mga Hithanon, nangin iya na ni Abraham kag ginhimo niya ini nga lulubngan.