New Russian Translation

Genesis 11

Вавилонская башня

1Во всем мире был один язык и одно наречие. 2Двигаясь к востоку[a], люди вышли на равнину в Шинаре[b] и поселились там.

3Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше.

Кирпичи у них были вместо камня и смола вместо известкового раствора. 4Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле.

5Господь сошел посмотреть на город и башню, которые строили люди, 6и сказал:

– Все люди – один народ, у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. 7Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

8И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. 9Вот почему он был назван Вавилон[c] – ведь Господь смешал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли.

Потомки от Сима до Аврама

(1 Пар. 1:24-27)

10Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арпахшад, через два года после потопа. 11После рождения Арпахшада Сим жил 500 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

12Когда Арпахшад прожил 35 лет, у него родился Шелах. 13После рождения Шелаха Арпахшад жил 403 года, и у него были еще сыновья и дочери.

14Когда Шелах прожил 30 лет, у него родился Евер. 15После рождения Евера, Шелах жил 403 года, и у него были еще сыновья и дочери.

16Когда Евер прожил 34 года, у него родился Пелег. 17После рождения Пелега Евер жил 430 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

18Когда Пелег прожил 30 лет, у него родился Реу. 19После рождения Реу Пелег жил 209 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

20Когда Реу прожил 32 года, у него родился Серуг. 21После рождения Серуга Реу жил 207 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

22Когда Серуг прожил 30 лет, у него родился Нахор. 23После рождения Нахора Серуг жил 200 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

24Когда Нахор прожил 29 лет, у него родился Терах. 25После рождения Тераха Нахор жил 119 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

26После того как Терах прожил 70 лет, у него родились Аврам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Аран

27Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Аврам, Нахор и Аран. У Арана родился Лот. 28Когда его отец Терах был еще жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29Аврам и Нахор взяли себе жен. Жену Аврама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30Сара была бесплодна, и у нее не было детей.

31Терах взял своего сына Аврама, своего внука Лота, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Аврама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но, дойдя до Харрана, они поселились там. 32Терах жил двести пять лет и умер в Харране.

Notas al pie

  1. 11:2 Или: «с востока».
  2. 11:2 То есть в Вавилонии.
  3. 11:9 Вавилон – На языке оригинала наблюдается игра слов: баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал).

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 11

Nsanja ya Babeli

1Nthawi imeneyo anthu onse a pa dziko lapansi ankayankhula chiyankhulo chimodzi ndipo mawu amene ankayankhula anali amodzi. Pamene anthu amapita chakummawa anapeza chigwa ku dziko la Sinara nakhazikikako.

Tsono anawuzana kuti, “Tiyeni tiwumbe njerwa ndi kuziwotcha bwinobwino.” Tsono mʼmalo mwa miyala anagwiritsa ntchito njerwa zowotcha, ndipo mʼmalo mwa matope anagwiritsa ntchito phula. Kenaka anati, “Tiyeni tidzimangire mzinda wokhala ndi nsanja yoti ikafike kumwamba kuti titchuke. Kupanda kutero tibalalikana pa dziko lonse lapansi.”

Koma Yehova anatsika kudzaona mzindawo ndi nsanja imene anthu aja ankayimanga. Yehova anati, “Anthuwa ndi amodzi, ndipo ali ndi chiyankhulo chimodzi. Izi akuchitazi nʼchiyambi chabe cha zomwe akufuna kukwaniritsa kuchita. Tiyeni titsikireko tikasokoneze chiyankhulo chawo kuti asamamvetsetsane.”

Choncho Yehova anabalalitsa anthu aja pa dziko lonse lapansi ndipo analeka kumanga mzindawo. Nʼchifukwa chake mzindawo unatchedwa Babeli, popeza Yehova anasokoneza chiyankhulo cha anthu onse. Powachotsa kumeneko, Yehova anawabalalitsira pa dziko lonse lapansi.

Mibado Kuyambira pa Semu Mpaka Abramu

10 Nayi mibado yochokera kwa Semu.

Patapita zaka ziwiri chitatha chigumula, Semu ali ndi zaka 100, anabereka Aripakisadi. 11 Atabereka Aripakisadi, Semu anakhala ndi moyo zaka 500 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

12 Pamene Aripakisadi anali ndi zaka 35, anabereka Sela. 13 Atabereka Sela, Aripakisadi anakhala ndi moyo zaka zina 403 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

14 Pamene Sela anali ndi zaka makumi atatu, anabereka Eberi. 15 Atabereka Eberi, Sela anakhala ndi moyo zaka zina 403 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

16 Pamene Eberi anali ndi zaka 34 anabereka Pelegi. 17 Atabereka Pelegi, Eberi anakhala ndi moyo zaka zina 430 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

18 Pamene Pelegi anali ndi zaka makumi atatu, anabereka Reu. 19 Atabereka Reu, Pelegi anakhala zaka zina 209 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

20 Pamene Reu anali ndi zaka 32, anabereka Serugi. 21 Atabereka Serugi, Reu anakhala ndi moyo zaka zina 207 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

22 Pamene Serugi anali ndi zaka makumi atatu, anabereka Nahori. 23 Atabereka Nahori, Serugi anakhala ndi moyo zaka zina 200 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

24 Pamene Nahori anali ndi zaka 29, anabereka Tera. 25 Atabereka Tera, Nahori anakhala ndi moyo zaka zina 119 ndipo anali ndi ana ena aamuna ndi aakazi.

26 Pamene Tera anali ndi zaka 70, anabereka Abramu, Nahori ndi Harani.

Mibado Yochokera mwa Tera

27 Nayi mibado yochokera mwa Tera.

Tera anabereka Abramu, Nahori ndi Harani. Ndipo Harani anabereka Loti. 28 Abambo ake a Tera akanali ndi moyo, Harani anamwalira ku Uri wa ku Akaldeya kumene anabadwira. 29 Abramu ndi Nahori onse anakwatira. Dzina la mkazi wa Abramu linali Sarai, ndipo la mkazi wa Nahori linali Milika. Iyeyu ndi Isika abambo awo anali Harani. 30 Sarai analibe ana chifukwa anali wosabereka.

31 Tera anatenga mwana wake Abramu, mdzukulu wake Loti, ndi mpongozi wake Sarai, mkazi wa Abramu natuluka mzinda wa Uri wa ku Akaldeya kupita ku Kanaani. Pamene anafika ku Harani, anakhazikika kumeneko.

32 Tera anamwalira ku Harani ali ndi zaka 205.