New Russian Translation

Revelation 7

Сто сорок четыре тысячи человек, отмеченных печатью Божьей

1Потом я увидел четырех ангелов: они стояли на четырех углах земли и удерживали четыре ветра земли, чтобы те не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. 2Я увидел еще одного ангела: он поднимался с востока и держал печать живого Бога. Он громко крикнул четырем ангелам, которым было дано право причинять вред земле и морю:

3– Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не отметим слуг нашего Бога, поставив печать им на лоб[a].

4Я услышал число отмеченных печатью. Было отмечено 144 000 человек, и это были люди из всех родов Израиля:

5из рода Иуды были отмечены печатью 12 000,

из рода Рувима – 12 000,

из рода Гада – 12 000,

6из рода Асира – 12 000,

из рода Неффалима – 12 000,

из рода Манассии – 12 000,

7из рода Симеона – 12 000,

из рода Левия – 12 000,

из рода Иссахара – 12 000,

8из рода Завулона – 12 000,

из рода Иосифа – 12 000,

и из рода Вениамина – 12 000 отмеченных печатью.

Множество народа в белых одеждах

9Потом я увидел огромное, неисчислимое множество народа. Там были люди из каждого рода, каждого племени, каждого народа и каждого языка. Они стояли перед троном и перед Ягненком. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви[b]. 10Они громко восклицали:

– Спасение у Бога нашего,

сидящего на троне,

и у Ягненка!

11Все ангелы стояли вокруг трона, старцев и четырех живых существ. Они пали перед троном на свои лица и поклонились Богу. 12Они говорили:

Аминь!

Хвала и слава,

мудрость и благодарность,

честь, власть и сила

у нашего Бога вовеки!

Аминь.

13Затем один из старцев спросил меня:

– Кто эти люди, одетые в белые одежды? Откуда они пришли?

14Я ответил:

– Ты знаешь, господин мой.

Он тогда сказал:

– Это те, кто пришел от великой скорби. Они омыли свою одежду и отбелили ее в крови Ягненка.

15Поэтому они стоят перед троном Бога

и служат день и ночь в Его храме,

и Сидящий на троне раскинет над ними Свой шатер.

16Они больше не будут голодать

и томиться от жажды,

их больше не будет палить солнце

и никакая жара.

17Ягненок, находящийся посреди трона, будет пасти их

и поведет их к источникам живой воды,

и Сам Бог сотрет всякую слезу с их глаз[c].

Notas al pie

  1. 7:3 Ср. Иез. 9:1-6.
  2. 7:9 Пальмовые ветви – символизируют радость победы.
  3. 7:16-17 См. Пс. 22:1-2; Ис. 25:8; 49:10; Иер. 2:13; Иез. 34:23.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 7

Pecetluirea celor o sută patruzeci şi patru de mii

1După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau la cele patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului, pentru ca nici un vânt să nu mai sufle pe pământ, pe mare sau peste vreun copac. Am văzut un alt înger care urca de la răsăritul soarelui şi care avea sigiliul Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas puternic spre cei patru îngeri cărora le fusese dat să facă rău pământului şi mării, zicând: „Nu faceţi rău nici pământului, nici mării, nici copacilor până nu vom pune sigiliul pe fruntea robilor Dumnezeului nostru!“ Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: fuseseră pecetluiţi o sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel:

din seminţia lui Iuda au fost pecetluiţi douăsprezece mii;

din seminţia lui Ruben – douăsprezece mii;

din seminţia lui Gad – douăsprezece mii;

din seminţia lui Aşer – douăsprezece mii;

din seminţia lui Neftali – douăsprezece mii;

din seminţia lui Manase – douăsprezece mii;

din seminţia lui Simeon – douăsprezece mii;

din seminţia lui Levi – douăsprezece mii;

din seminţia lui Isahar – douăsprezece mii;

din seminţia lui Zabulon – douăsprezece mii;

din seminţia lui Iosif – douăsprezece mii;

din seminţia lui Beniamin – douăsprezece mii au fost pecetluiţi.

Marea mulţime în robe albe

După toate acestea, m-am uitat şi iată că era o mare mulţime, pe care nimeni n-o putea număra, din toate neamurile, seminţiile, popoarele şi limbile. Stăteau înaintea tronului şi înaintea Mielului, erau îmbrăcaţi în robe albe şi aveau ramuri de palmier în mâini. 10 Ei strigau cu glas tare:

„Mântuirea este a Dumnezeului nostru,
    Care şade pe tron,
        şi a Mielului!“

11 Toţi îngerii stăteau de jur împrejurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe vii. Ei au căzut cu feţele la pământ înaintea tronului şi I s-au închinat lui Dumnezeu, 12 spunând:

„Amin! Lauda şi slava,
înţelepciunea şi mulţumirea,
onoarea, puterea şi tăria
    să fie ale Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin.“

13 Unul dintre bătrâni m-a întrebat:

– Cine sunt aceştia îmbrăcaţi în robe albe şi de unde au venit?

14 I-am răspuns:

– Domnule, tu ştii!

El mi-a zis:

– Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare;
    ei şi-au spălat hainele
        şi le-au albit în sângele Mielului.
15 De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu
    şi I se închină zi şi noapte, în Templul Lui;
        iar Cel Ce şade pe tron Îşi va întinde cortul peste ei.
16 Nu le va mai fi nici foame, nici sete
şi nu va mai cădea peste ei arşiţa soarelui,
        nici vreo altă căldură arzătoare,
17 pentru că Mielul din mijlocul tronului îi va păstori
    şi îi va conduce la izvoarele apelor vieţii,
        iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.