New Russian Translation

Ephesians 1

1От Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Бога.

Святым в Эфесе, живущим по вере в Иисуса Христа.

2Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа.

Духовные благословения

3Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. 4Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Он, по Своей любви, 5по Своему доброму желанию и воле, предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им детьми. 6В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном Им. 7В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати, 8которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием 9Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, 10чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа.

11В Нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно Своей воле и Своим целям, 12чтобы мы, первыми возложившие надежду на Христа, послужили к Его восхвалению.

13В Нем и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, 14Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы.

Молитва Павла

15Поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, 16не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. 17Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения[a], чтобы вы лучше познали Его. 18Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, 19и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку[b] от Себя на небесах, 21выше всяких начальств, властей, сил и господств и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22Бог все покорил под ноги Христа[c], поставил Его, Владыку всего, главой Церкви, 23которая является Его телом, полнотой Того, Кто наполняет все во всем.

Notas al pie

  1. 1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение».
  2. 1:20 См. Пс. 109:1.
  3. 1:22 См. Пс. 8:7.

Neno: Bibilia Takatifu

Waefeso 1

1Kutoka kwa Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Kwa watu wa Mungu walio waaminifu kwa Kristo Yesu. Nawa takieni neema ya Mungu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asifiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametu bariki sisi kwa kila baraka za kiroho zitokazo mbinguni tukiwa ndani ya Kristo. Mungu alituchagua sisi tuwe ndani ya Kristo hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na lawama mbele zake. Kwa upendo wake, alipanga kabla ya mambo yote, kutufanya sisi kuwa watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo kwa mapenzi yake mwenyewe; na hivyo apewe sifa kwa ajili ya neema yake tukufu ambayo tumepewa bure katika Mpendwa wake. Kutoka kwake, tunapata ukombozi kwa ajili ya damu yake, yaani, kusamehewa dhambi zetu; kulingana na wingi wa neema yake ambayo ametumiminia kwa wingi. Kwa maana ametufahamisha kwa hekima yote na ufahamu, siri ya mapenzi yake, kulingana na mpango aliokusudia kuukamilisha kwa njia ya Kristo. 10 Mpango huo ambao ungetekelezwa wakati ukitimia, ni kwamba Mungu ataviunganisha vitu vyote po pote vilipo, mbinguni na duniani, viwe kwake chini ya Kristo. 11 Tukiwa ndani ya Kristo, tulichaguliwa kama alivy opanga Mungu kwa makusudio yake yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana na mapenzi yake. 12 Kwa njia hiyo, sisi ambao tulikuwa wa kwanza kumtegemea Kristo, tupate kuishi maisha yatakayoleta sifa kwa utukufu wake. 13 Ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, Injili ya wokovu wenu. Nanyi mmemwa mini, mkawekewa muhuri na Roho Mtakatifu ambaye mliahidiwa, 14 yeye ndiye dhamana ya urithi wetu mpaka hapo tutakapoupokea, kwa sifa ya utukufu wake. Shukrani Na Maombi

15 Hii ndio sababu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana wetu Yesu, na juu ya upendo mlio nao kwa watu wa Mungu, 16 sijaacha kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, na kuwakumbuka katika sala zangu. 17 Nazidi kumwomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni roho ya hekima na ya mafunuo mpate kumfahamu zaidi. 18 Ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yaangaziwe ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, na mtambue utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watu wa Mungu; 19 na muu fahamu uweza wake usiopimika ambao ametupa sisi tunaoamini. Uweza huo ni sawa na ile nguvu kuu 20 ambayo aliitumia alipomfufua Kristo kutoka kwa wafu, akamweka akae mkono wake wa kulia katika enzi yake mbinguni. 21 Hapo alipo ni juu sana, kupita tawala na mamlaka zote na nguvu zote na milki, na kupita cheo cho chote kinachoweza kutolewa, si tu katika nyakati hizi, bali pia katika nyakati zijazo. 22 Na Mungu ameweka vitu vyote viwe chini ya mamlaka yake na akamteuwa awe mkuu wa vitu vyote kwa ajili ya kanisa, 23 ambalo ni mwili wake, nalo limejawa na yeye ambaye hujaza kila kitu kwa kila njia. Tumefanywa Kuwa Hai Ndani Ya Kristo